Homepage > Competitions > Stipendije Sveučilišta u Zagrebu

Baza natječaja

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu

Deadline: 10.10.2008.

Scholarship administrator: Sveučilište u Zagrebu
Level: undergraduate
Field of study: not defined
Place of study: Croatia

 

S V E U Č I L I Š T E   U   Z A G R E B U
Klasa: 604-02/08-02/4
Ur. br.:  380-04/15-08-1 
Zagreb, 30. rujna 2008.

Na temelju odluke Rektorskog kolegija u širem sastavu sa sjednice održane 29. rujna 2008.,   Sveučilište u Zagrebu  raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu novčane potpore redovitim studentima preddiplomskih i integriranih studija Sveučilišta u Zagrebu koji su prvu godinu studija upisali akademske godine 2007./2008.

Sveučilište u Zagrebu iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata dodjeljuje 102 stipendije najboljim redovitim studentima preddiplomskih i integriranih studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2008./2009.

 1. Natjecati se mogu redoviti studenti preddiplomskih i integriranih studija Sveučilišta u Zagrebu koji su upisali prvu godinu studija akademske godine 2007./2008. ako ispunjavaju ove uvjete:
  1. da nisu ponavljali godinu studija (uz iznimku studenata koji su 2006./2007. upisali prvi puta studij, a razlozi za ponovni upis su porodiljni dopust ili bolest što se dokazuje odgovarajućim liječničkim potvrdama),
  2. da imaju u dosadašnjem studiju prosječnu ocjenu najmanje 4.50,
  3. da su položili sve upisane predmete do kraja tekuće akademske godine, 
  4. da prilože uvjerenje o godini upisa na studij (2007./2008. ili iznimno 2006./2007. zbog navedenih razloga).
 2. Neće se uzimati u obzir molbe studenata upisanih neke druge akad. godine od gore navedenih.
 3. Pri vrednovanju prispjelih molbi prednost će imati student s višim prosjekom ocjena računatim na dvije decimale (donja granica je 4,50). U slučaju istog prosjeka ocjena primjenjuju se dodatni kriteriji:
  1. socijalni status,
  2. datum zadnjeg položenog ispita.
 4. Stipendija se dodjeljuje za akademsku godinu 2008./2009. a isplaćuje se u mjesečnim obrocima
 5. Iznos stipendije je 1000 kuna mjesečno
 6. Pravo na primanje stipendije ne može ostvariti student koji prima stipendiju od drugog stipenditora.
 7. Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama visokih učilišta Sveučilišta u Zagrebu i na web stranici Sveučilišta u Zagrebu http://www.unizg.hr, a molbe se primaju do 10. listopada 2008.
  Natjecatelji su dužni ispuniti obrazac koji se može preuzeti sa spomenute web stranice.
  Potpuno i uredno ispunjeni obrazac zajedno s traženom dokumentacijom: životopisom, dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja i dokazima o socijalnom statusu, predaje se u pisarnici Rektorata ili se šalje poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, 10 000 Zagreb, Trg m. Tita 14 - s naznakom "za stipendiju". Nepotpuni i neuredno ispunjeni obrasci neće se uzimati u obzir. 
 8. Odluka o dodjeli stipendija najboljim studentima objavit će se na oglasnim pločama sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i na Internetu - http://www.unizg.hr, a dodjela stipendija bit će u okviru obilježavanja Dana Sveučilišta u Zagrebu.

NAPUTAK  STUDENTIMA u svezi dodjele novčane potpore za izvrsnost studentima Sveučilišta u Zagrebu iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata.

Sveučilište u Zagrebu dodjeljuje novčanu potporu najboljim redovitim studentima preddiplomskih i integriranih studija koji su prvu godinu studija upisali akademske godine 2007./2008. Postupak za dobivanje stipendije uključuje objavljivanje natječaja na oglasnim pločama sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i na Internetu (www.unizg.hr). Natječaj je otvoren do 10. listopada 2008.

I. Pristupnici moraju udovoljavati općim uvjetima iz Natječaja

II. Molbe za novčanu potporu podnose se na obrazcu koji se može preuzeti s web stranice Sveučilišta u Zagrebu, www.unizg.hr.  (Pri popunjavanju obrazca mora se voditi računa o točnosti podataka)

III. Novčana potpora iz Fonda za stipendiranje darovitih studenata dodjeljuje se temeljem dokazanih rezultata na studiju. Pri dodjeli se vodi računa o zastupljenosti svih grupacija preddiplomskih i integriranih studija.

IV. Pri vrednovanju prispjelih molbi uzimaju se u obzir ovi kriteriji:

 • viši prosjek ocjena (donja granica je 4,50) računat na dvije decimale. U slučaju istog prosjeka ocjena primjenjuju se dodatni kriteriji:
 • socijalni status (lošiji socijalni status natjecatelja uzima se u obzir samo u slučaju kad više natjecatelja ima jednaki broj bodova iz točke IV; podtočke 1. Dokazuje se prosjekom primanja roditelja u posljednja 3 mjeseca tekuće godine ili odreskom od posljednje mirovine).
 • datum zadnjeg položenog ispita (ovjereno od tajnika sastavnice

Napomena
Sve što pristupnik navede u molbi kao svoje uvjete iz točke I. i IV. potrebno je dokazati valjanom potvrdom. Nepotpune molbe se ne razmatraju.
V. Izbor pristupnika obavlja posebno sveučilišno povjerenstvo za dodjelu stipendije na osnovi navedenih uvjeta. U skladu s prijedlogom Povjerenstva, rektor donosi Odluku o dodjeli stipendija. Svaki pristupnik, ima pravo na žalbu u roku od osam dana od dana objave rezultata, te na osobni uvid u dokumentaciju. Povjerenstvo je dužno u roku od najviše tri dana pismeno odgovoriti na žalbu.

Rezultati natječaja s popisom stipendista objavljuju se na oglasnim pločama svih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i na web stranicama Sveučilišta (www.unizg.hr). Izabranim se studentima Odluka o dobivanju sveučilišne stipendije svečano uručuju u auli Sveučilišta prigodom Dana Sveučilišta u Zagrebu.
Stipendist Sveučilišta u Zagrebu može u jednoj akademskoj godini primati samo jednu stipendiju.
U slučaju da pristupnik dobije stipendiju i od drugog stipenditora, dužan je odlučiti se i izvijestiti Sveučilište u Zagrebu koju će od tih stipendija primati. (Svrha je ove odredbe da što veći broj izvrsnih studenata dobije stipendiju).

 

Materials

Prijavni obrazac (51 kb)

 

Previous year's competition

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu (2005)

 

 

 

Visit www.ceu.hu