Homepage > Competitions > Stipendije Grada Zagreba za doktorande

Baza natječaja

Stipendije Grada Zagreba za doktorande

Deadline: 30.10.2011.

Scholarship administrator: Grad Zagreb
Level: doctoral
Field of study: not defined
Place of study: Croatia

 

N A T J E Č A J

ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA DOKTORANDIMA STUDIJA U GRADU ZAGREBU

ZA AKADEMSKU GODINU 2011./2012.

1. Za akademsku godinu 2011./2012. dodijelit će se najviše 6 stipendija doktorandima studija u Gradu Zagrebu.

2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije Grada Zagreba imaju doktorandi studija u Gradu Zagrebu kojima studij nije financiran ili je sufinanciran iz drugih izvora manje od 50% visine školarine i udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • da su na diplomskom odnosno integriranom studiju ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50 ili da su bili među 5% najuspješnijih studenata diplomskog odnosno integriranog studija, što se dokazuje potvrdom fakulteta;
 • da imaju objavljena najmanje tri rada;
 • da imaju prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
 • da su državljani Republike Hrvatske;
 • da nisu stariji od 30 godina.

3. Stipendija Grada Zagreba dodjeljuje se za 12 mjeseci, računajući od 1. listopada 2011.

Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 60% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec 2011. godine. Za doktorande koji studiraju u polovici radnog vremena, iznos Stipendije utvrđuje se u visini 30% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec 2011.

4. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba su uspjeh u studiju i znanstveno-istraživački radovi.

5. Natječaj traje 15 dana.

Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku 15 dana od objave natječaja u “Vjesniku” i na web stranici Grada Zagreba na adresu:

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, 10000 Zagreb, Ilica 25, s naznakom “za natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba doktorandima ” ili se predaju na istoj adresi u sobama 48 i 55, III. kat odnosno u pisarnici, prizemlje.

Molbe se dostavljaju isključivo na obrascima koji se nalaze u prilogu Natječaja objavljenog na www.zagreb.hr , a mogu se dobiti i u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport, Zagreb, Ilica 25, soba 48, III. kat.

Uz molbu za dodjelu Stipendije Grada Zagreba potrebno je priložiti:

 • rodni list (presliku)
 • domovnicu (presliku)
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od datuma objave natječaja)
 • potvrdu o upisu na doktorski studij akademske godine 2011./2012.
 • dokaz da studij nije financiran ili je sufinanciran iz drugih izvora manje od 50% visine školarine
 • prijepis ocjena sveučilišnog diplomskog odnosno integriranog studija
 • dokaz o objavljenim znanstvenim radovima, sudjelovanju u znanstveno-istraživačkim projektima ili konferencijama s prihvaćenim radom objavljenim u stručnom priznatom časopisu, objavljenim stručnim radovima, državnim ili međunarodnim priznanjima ili nagradama, rektorovoj nagradi, magisteriju znanosti
 • životopis.

6. Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba bit će objavljen na oglasnim pločama područnih ureda Gradske uprave i web stranici Grada Zagreba u roku 60 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

7. Korisnik Stipendije Grada Zagreba ne može istodobno biti korisnik neke druge stalne novčane stipendije.

8. Nakon završetka školovanja stipendist je obvezan zaposliti se i raditi na području Grada Zagreba odnosno na području Republike Hrvatske uz suglasnost davatelja Stipendije, najmanje onoliko vremena koliko je primao Stipendiju.

Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos stipendije ako ne prihvati ponuđeno zaposlenje, jednostrano raskine radni odnos prije isteka roka u kojem je dužan raditi ili ako bez opravdanog razloga i u roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja i o zaposlenju.

 

Materials

Molba (21 kb)

 

Previous year's competition

Stipendije Grada Zagreba za doktorande (2010)
Stipendije Grada Zagreba za doktorande (2009)
Stipendije Grada Zagreba za doktorande (2008)

 

 

 

Visit www.ceu.hu