Homepage > Competitions > Sveučilište u Splitu - ERASMUS stipendije

Baza natječaja

Sveučilište u Splitu - ERASMUS stipendije

Deadline: 01.03.2012.

Scholarship administrator: Sveučilište u Splitu
Level: undergraduate, postgraduate, doctoral
Field of study: not defined
Place of study: Europe

 

SVEUČILIŠTE U SPLITU
 raspisuje
NATJEČAJ

za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus programa u akademskoj godini 2012./2013.

OPĆI DIO

Sveučilište u Splitu za akademsku godinu 2012./2013. ima pravo sudjelovanja u Erasmus programu, budući mu je dodijeljena Erasmus proširena sveučilišna povelja (255210-IC-1- 2009-1-HR-ERASMUS-EUCX-1) i Erasmus ID Code HR SPLIT 01. Temeljem Povelje Sveučilištu u Splitu omogućava se slanje studenata na studijski boravak.

VAŽEĆE RAZDOBLJE

Sve aktivnosti mobilnosti u okviru programa Erasmus u akademskoj godini 2012./2013. mogu se ostvariti od 1.6.2012. do 30.9.2013.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI

Svi studenti koji su u trenutku odlaska na mobilnost (u akademskoj godini 2012./2013.) upisani u najmanje drugu godinu preddiplomskog (ili integriranog) studija, prvu godinu diplomskog studija ili prvu godinu poslijediplomskog studija, s hrvatskim državljanstvom ili državljanstvom neke druge države sudionice Programa (države EU, EFTA države i Turske), statusom izbjeglice, osobe bez državljanstva ili s registriranim stalnim boravištem u RH. Na Natječaj se mogu prijaviti i izvanredni studenti uz uvjet da za vrijeme mobilnosti pohađaju redovni studij u punom vremenu. Tijekom studija studenti mogu biti korisnici jedne financijske potpore za Erasmus studijski boravak.

NA KOJA SVEUČILIŠTA SE MOŽE OTIĆI

Studenti Sveučilišta u Splitu mogu otići na inozemne visokoškolske ustanove s kojima je Sveučilište u Splitu potpisalo Erasmus bilateralni sporazum.

AKTIVNOSTI U OKVIRU MOBILNOSTI STUDENATA

Financijska potpora – grant dodjeljuje se u svrhu sufinanciranja sljedećih aktivnosti:

  • studijskog boravka u okviru redovnog preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija na inozemnoj partnerskoj ustanovi uključujući izradu završnog rada (to ne uključuje samostalno istraživanje koje nije sastavni dio studija)

DUŽINA BORAVKA

Najkraće razdoblje je 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci, uz napomenu da je najuobičajenija praksa odlaska na cijeli semestar, što neka inozemna sveučilišta i uvjetuju.

ŠKOLARINA

Erasmus studenti su oslobođeni troškova školarine na inozemnim visokoškolskim ustanovama, kao i svih drugih naknada koje se ne naplaćuju ni matičnim studentima, ali se od njih može zatražiti naknada za usluge koje se naplaćuju i matičnim studentima (fotokopiranje, osiguranje itd). Za vrijeme razdoblja mobilnosti studenti Sveučilišta u Splitu ostaju upisani na svojoj matičnoj ustanovi i dužni su nastaviti plaćati školarinu ukoliko su u kategoriji studenata koji u potpunosti ili djelomično sami financiraju svoj studij.

IZNOS FINANCIJSKE POTPORE – GRANTA

Financijska potpora koja se dodjeljuje u sklopu programa Erasmus, u iznosu od 400 eura mjesečno, zamišljena je kao dodatak (potpora) na troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom sveučilištu, tako da nikako ne pokriva cjelokupni trošak boravka na inozemnom sveučilištu. Konačan iznos potpore kao i broj odabranih studenata za akademsku godinu 2012./2013. odredit će se naknadno i objaviti u Odluci o odabiru kandidata za mobilnost u okviru Erasmus programa na Sveučilištu u Splitu za ak. god. 2012./2013.

STUDENTI S INVALIDITETOM

Zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti, studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore sukladno stupnju invaliditeta. Uz prijavu na Natječaj potrebno je priložiti i Prijavni obrazac za studente s invaliditetom te potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.

DVOSTRUKO FINANCIRANJE

Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu - grant u sklopu Erasmusa ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije. Pod dvostrukim financiranjem ne smatraju se nacionalne, lokalne ili druge stipendije koje se inače dodjeljuju studentima za redovan studij na matičnoj visokoškolskoj ustanovi.

ERASMUS STUDENTI BEZ FINANCIJSKE POTPORE (ZERO-GRANT STUDENTS)

Studenti koji se prijave na Natječaj i koji udovoljavaju svim uvjetima, na mobilnost mogu ići o vlastitom trošku uz status Erasmus studenta, tzv. zero-grant Erasmus students. Na njih se primjenjuju ista pravila kao i na Erasmus studente koji imaju potporu. To znači da se Erasmus studenti bez potpore ne mogu tijekom studija dva puta prijaviti za studijski boravak odnosno stručnu praksu.

OSIGURANJE

Prije odlaska u inozemstvo studenti su obvezni sklopiti policu osiguranja koja mora uključivati zdravstveno osiguranje u inozemstvu i putno osiguranje, a može uključivati i dodatno osiguranje sukladno zahtjevu inozemne ustanove odnosno dotičnog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj koje može određenu vrstu osiguranja odrediti kao uvjet za izdavanje vize.

POSTUPAK ODABIRA STUDENATA

Odabir studenata će vršiti Povjerenstvo za odabir kandidata temeljem rang listi Povjerenstava za rangiranje kandidata na sastavnicama Sveučilišta, donošenjem Odluke o odabiru kandidata. Nakon utvrđivanja potpunosti dokumentacije, prioritet će imati studenti koji još nisu odlazili na mobilnost za vrijeme studija, a dodatni kriteriji će biti akademski uspjeh, razina znanja jezika države u koju odlazi te engleskog jezika kao i ocjena pisma motivacije. Nakon završenog Natječaja objavit će se prvi rezultati s rang listom studenata.
Konačna Odluka o odabiru kandidata objavit će se na web stranici Sveučilišta u Splitu nakon što Sveučilište dobije Odluku Agencije za mobilnost i programe EU o visini dodijeljenih sredstava.

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Studenti koji se prijavljuju na Natječaj dužni su ispravno elektronski ispuniti i ručno potpisati prijavni obrazac, koji je sastavni dio Natječaja. Također je potrebno uredno dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

  1. Životopis na engleskom jeziku (na Europass c.v. obrascu na engleskom jeziku; u vezanim dokumentima Natječaja)
  2. Prijepis dosadašnjih ocjena i ostvarenih ECTS bodova ovjeren u referadi matične sastavnice na hrvatskom jeziku
  3. Pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi), vlastoručno potpisano
  4. Dokaz o znanju jezika zemlje u koju student ide ili na kojem se izvodi nastava (potvrda škole stranih jezika ukoliko je student posjeduje ili potvrda koja je razvidna iz prijepisa ocjena). Napomena: studenti jezika ne prilažu ovu potvrdu
  5. Prijavni obrazac za osobe s invaliditetom skupa s potvrdom ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta (u vezanim dokumentima Natječaja)

Svu gore navedenu dokumentaciju osobno donijeti ili preporučenom poštom poslati na adresu:

Sveučilište u Splitu
Ured za međunarodnu suradnju
Livanjska 5
21000 Split

za ''Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus programa za akademsku godinu 2012./2013.''

Rok prijave je 01. ožujka 2012.

Ukoliko prijave šaljete poštom, pripazite da datum na pošiljci bude zaključno s 01. ožujka 2012., a ukoliko prijave donosite osobno, služba protokola će ih zaprimati najkasnije do 15 sati 01. ožujka 2012. Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se uzimati u razmatranje.

VEZANI DOKUMENTI NATJEČAJA

1. Prijavni obrazac za akademsku godinu 2012./2013.
2. Prijavni obrazac za studente s invaliditetom za akademsku godinu 2012./2013.
3. Europass CV obrazac
4. Popis ECTS koordinatora na sastavnicama
5. Popis Erasmus koordinatora na sastavnicama
6. Popis visokoškolskih ustanova s kojima je potpisan LLP Erasmus bilateralni sporazum
7. Upute studentima odabranim za studentsku razmjenu
8. Learning Agreement (Sporazum o priznavanju razdoblja mobilnosti)

ŠTO JE POTREBNO NAPRAVITI PRIJE PRIJAVE

Svi studenti zainteresirani za razmjenu, dužni su proučiti i u dogovoru s ECTS koordinatorom svoje sastavnice usporediti studijske programe matičnog i inozemnog sveučilišta i izabrati kolegije koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu. Potrebno je obratiti pažnju i na jezik na kojem se nastava izvodi. Na temelju navedenog se po odabiru studenta za razmjenu sklapa Sporazum o priznavanju razdoblja mobilnosti (Learning Agreement).

ŠTO NAKON ODABIRA STUDENTA

Svi studenti odabrani za mobilnost potpisuju Sporazum o priznavanju razdoblja mobilnosti – Learning Agreement kojeg potpisuju student, institucionalni i fakultetski ECTS koordinator matičnog i prihvatnog sveučilišta, a potom sa Sveučilištem u Splitu Ugovor o studijskom boravku. Potpisivanjem Sporazuma o priznavanju razdoblja mobilnosti jamči se priznavanje ECTS bodova stečenih tijekom mobilnosti u inozemstvu. Odabrani studenti dužni su se prije, za vrijeme i po povratku s inozemne visokoškolske ustanove pridržavati propisanih uputa koje su dane u ''Uputama studentima odabranim za mobilnost u svrhu studijskog boravka“ a koje spadaju u Vezane dokumente ovog Natječaja kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute elektroničkom poštom.

POSTUPAK ŽALBE

Protiv Odluke o odabiru kandidata može se podnijetii žalba Povjerenstvu u roku od 15 dana od dana objave Odluke. Žalba se podnosi u pisanom obliku preporučenom poštom ili osobno službi protokola Sveučilišta u Splitu, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati. O žalbi odlučuje isto Povjerenstvo u roku od 8 dana od podnošenja žalbe donošenjem Odluke o žalbi. Protiv Odluke o žalbi ne može se izjaviti žalba u upravnom postupku ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu RH u roku od 30 dana od
primitka Odluke o žalbi.

OSTALO

Za sve dodatne informacije obratite se Erasmus koordinatorima na svojim sastavnicama ili na Sveučilištu:
Uredu za međunarodnu suradnju, Ruđera Boškovića 31
Ana Ćosić, erasmus@unist.hr, mob: 091 4433 871
Marina Šore, marina.sore@unist.hr, mob: 091 4433 926
Aleksandra Banić, abanic@unist.hr , mob: 091 4433 925

 

 

 

 

Visit www.ceu.hu