Homepage > Competitions > Stipendije Sveučilišta u Zagrebu

Baza natječaja

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu

Deadline: 15.02.2013.

Scholarship administrator: Sveučilište u Zagrebu
Level: undergraduate, postgraduate
Field of study: not defined
Place of study: Croatia

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2012./2013. redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, stručnih te diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu


Sveučilište u Zagrebu za akademsku godinu 2012./2013. dodjeljuje 200 stipendija u 3 kategorije:

  • za izvrsnost (100 stipendija)
  • studentima slabijeg socijalno-imovinskog stanja (88 stipendija)
  • studentima s invaliditetom (12 stipendija)
     

Opći kriteriji pri vrjednovanju prispjelih molbi su sljedeći: kriteriji uspješnosti u studiju (prosjek ocjena svih do sada položenih ispita, godina studija, duljina studiranja, ukupno stečeni ECTS bodovi) i dodatna postignuća.


A. Sveučilišne stipendije za izvrsnost - dodjeljuju se redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji su postigli visoke rezultate u dosadašnjem studiju.
Pristupnici za ovu kategoriju moraju se nalaziti na rang listi 10% najuspješnijih studenata na studijskoj godini, sukladno propisima matičnog fakulteta/akademije na kojoj studiraju.
Pri vrjednovanju prednost će imati studenti više godine studija koji imaju i dodatna postignuća (rektorova nagrada, dekanova nagrada, nagrada fakultetskog ili akademijskog vijeća, objavljen znanstveni/stručni rad, uspjesi na natjecanjima državne ili međunarodne razine).
 

Pravo prijave na natječaj nemaju:

  • studenti koji su 2012./2013. upisali prvu godinu studija (preddiplomski studij, stručni studij, integrirani studij)
  • studenti „razlikovne“ godine studija
  • studenti koji u akad. godini 2012./2013. nisu upisali „očekivanu“ godinu studija, pri čemu se ne uračunava period mirovanja studentskih obveza (čl. 15 Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu)
  • studenti koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza u 2012./2013.


B. Sveučilišne stipendije za studente slabijeg socijalno-imovinskog stanja - dodjeljuju se redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija čiji je mjesečni dohodak po članu zajedničkog kućanstva 1.500 kn ili manji.
Pristupnici za ovu kategoriju trebaju imati prosječnu ocjenu svih položenih ispita na preddiplomskom i diplomskom studiju, stručnom ili integriranom studiju, najmanje 3,5.
Pored zajedničkih, dodatni kriterij za utvrđivanje liste pristupnika za dodjelu stipendije jest socijalno-imovinsko stanje obitelji pristupnika kao i druge okolnosti koje nepovoljno utječu na uspješnost studiranja (zaposlenost i primanja roditelja, status roditelja (npr. preminuli, nestali, razvedeni); prilike i status ostalih članova kućanstva, npr. braća i sestre te njihov uzrast i status (obrazovni/zaposlenost); uvjeti studentskog smještaja i/ili putovanja; je li student korisnik pomoći za uzdržavanje prema propisima o socijalnoj skrbi, student roditelj i tome slično.
Pravo na natječaj nemaju: isto kao pod A


C. Sveučilišne stipendije studentima s invaliditetom - dodjeljuju se redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji prema rješenju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje imaju utvrđen postotak tjelesnog oštećenja 60 % ili više (10 stipendija) i studentima koji imaju dijagnosticirane specifične teškoće u učenju kao primjerice disleksiju, disgrafiju (2 stipendije).
Student s invaliditetom, ako ispunjava uvjete, može se prijaviti u bilo koju od prije navedenih kategorija.
 

1. Sveučilišne stipendije dodjeljuju se za akademsku godinu 2012./2013., a isplaćuju se u mjesečnim obrocima.


2. Iznos Stipendije je 1000 kuna mjesečno.
 

3. Pravo na primanje Sveučilišne stipendije ne može ostvariti student koji prima stipendiju od drugog stipenditora.


4. Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama visokih učilišta Sveučilišta u Zagrebu i na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu. Za pristup traženoj aplikaciji obvezno se autenticirati svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom, a potom se prijaviti na natječaj. Natjecatelji su dužni ispuniti obrazac koji se preuzima sa spomenute internetske stranice.

Potpuno i uredno ispisani obrazac zamolbe zajedno s traženim ispravama, životopisom, dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, dokazima o socijalnom statusu i invaliditetu predaje se u portirnici Rektorata ili se šalje poštom na adresu:

Sveučilište u Zagrebu, 10 000 Zagreb, Trg m. Tita 14 

s naznakom "za stipendiju Sveučilišta u Zagrebu u kategoriji (navesti kojoj)"

Natječaj traje do 15. veljače 2013.

Nepotpuni i neuredno ispunjeni obrasci ili nedokumentirane zamolbe neće se uzimati u obzir.


5. Odluka o podjeli stipendija najboljim studentima objavit će se na oglasnim pločama
sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i na internetskoj adresi - http://www.unizg.hr

 

 

Previous year's competition

Stipendije Sveučilišta u Zagrebu (2011)
Stipendije Sveučilišta u Zagrebu (2009)
Stipendije Sveučilišta u Zagrebu (2008)
Stipendije Sveučilišta u Zagrebu (2005)

 

 

 

Visit www.ceu.hu