Homepage > Competitions > Državne stipendije

Baza natječaja

Državne stipendije

Deadline: 16.02.2006.

Scholarship administrator: Institut za razvoj obrazovanja
Level: undergraduate, postgraduate
Field of study: Natural Sciences, Engineering, Medicine and Health, Biotechnical Sciences, Social Sciences, Humanities
Place of study: Croatia

 

Natječaj za dodjeljivanje 2.500 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija za 2006. godinu

Na temelju članka 9. stavka 1. Pravilnika o dodjeljivanju državnih stipendija redovitim studentima dodiplomskih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija (''Narodne novine'' broj 151/02.), članka 54. Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 174/04, 92/05), članka 48.d. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (''Narodne novine'' broj 86/92. – pročišćeni tekst, 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 82/01., 103/03.), članka 26. Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara (''Narodne novine'' broj 44/01., 90/05.), vezano uz točku 4.14.3 Plana i programa obnove i razvoja grada Vukovara do 31. prosinca 2008. godine (''Narodne novine'' broj 198/03.), ministar znanosti, obrazovanja i športa raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjeljivanje 2.500 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija za 2006. godinu

I. Državne stipendije dodjeljuju se prema odvojenim rang listama, a sukladno prijedlozima sveučilišta, veleučilišta i visokih škola te se sljedeći broj stipendija raspoređuje između A, B odnosno C kategorija i to:

Za Sveučilište u Zagrebu - 730 državnih stipendija u kategoriji:

A - državne stipendije osobito nadarenim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija

Za Sveučilište u Rijeci - 165 državnih stipendija u kategorijama:

A - državne stipendije osobito nadarenim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija

B - državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija na učiteljskim i profesorskim studijima

C - državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji se obvežu da će se nakon završetka studija zaposliti na područjima od posebne državne skrbi ili na otocima

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - 205 državnih stipendija u kategorijama:

A - državne stipendije osobito nadarenim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija

B - državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija na učiteljskim i profesorskim studijima

C - državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji se obvežu da će se nakon završetka studija zaposliti na područjima od posebne državne skrbi ili na otocima

Sveučilište u Splitu - 245 državnih stipendija u kategoriji:

A - državne stipendije osobito nadarenim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija

B - državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija na učiteljskim i profesorskim studijima

C - državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji se obvežu da će se nakon završetka studija zaposliti na područjima od posebne državne skrbi ili na otocima

Sveučilište u Zadru - 100 državnih stipendija u kategorijama:

A - državne stipendije osobito nadarenim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija

B - državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija na učiteljskim i profesorskim studijima

C - državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji se obvežu da će se nakon završetka studija zaposliti na područjima od posebne državne skrbi ili na otocima

Sveučilište u Dubrovniku - 30 državnih stipendija u kategorijama:

A - državne stipendije osobito nadarenim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija

B - državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija na učiteljskim i profesorskim studijima

C - državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji se obvežu da će se nakon završetka studija zaposliti na područjima od posebne državne skrbi ili na otocima

Veleučilišta i visoke škole - 125 državnih stipendija u kategorijama:

A - državne stipendije osobito nadarenim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija

B - državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija na učiteljskim i profesorskim studijima

C - državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji se obvežu da će se nakon završetka studija zaposliti na područjima od posebne državne skrbi ili na otocima.

II. Državne stipendije dodjeljuju se i za svaku od sljedećih kategorija za redovite studente svih visokih učilišta Republike Hrvatske:

D - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija – hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeci zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i djeci HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljcu i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata (ove navedene kategorije studenata imaju pravo na stipendiju tijekom redovitog sveučilišnog i stručnog studija, a kojima redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze dvostruki iznos cenzusa iz članka 88. stavka 1. točke 5. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji)

D1 - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija – djeci osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeci mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostma iz članka 6., 7. i 8. istog Zakona i i mirnodopskim vojnim i civilnim invalidima rata, čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. istog Zakona

F - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija s prebivalištem u Gradu Vukovaru koji se obvežu da će nakon završetka studija raditi na području Grada Vukovara, najmanje dvostruko više vremena od vremena za koje su primali stipendiju

G - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji su do punoljetnosti bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji

I - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija s invaliditetom

E - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija slabijeg imovinskog stanja - 500 državnih stipendija

III. Naknade dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija dodjeljuju se za svaku od sljedećih kategorija:

H - studentima poslijediplomskih studija - hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeci zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i djeci HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljcu i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata kojima redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze dvostruki iznos cenzusa iz članka 88. stavka 1. točke

5. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

P - studentima poslijediplomskih studija s invaliditetom.
Prijave za dodjelu državne stipendije i naknadu dijela troškova školarine za poslijediplomske studije podnose se na posebnom obrascu za svaku kategoriju stipendije.

Obrasci za sve kategorije stipendija, pravila i kriteriji za dodjelu državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknadu dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija za 2006. godinu te uputa za studente, mogu se dobiti na svim sveučilištima te fakultetima i umjetničkim akademijama u njihovom sastavu, veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj i na web adresi Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa www.mzos.hr.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u obzir.

Prijave se podnose počevši od 21. siječnja 2006. godine do zaključno 16. veljače 2006. godine.

Prijave na natječaj dostavljaju se isključivo poštom s naznakom ''Natječaj za državnu stipendiju'', ili ''Natječaj za naknadu dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija'' na sljedeću adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Trg hrvatskih velikana 6
HR - 10000 Zagreb.

KLASA: 604-01/05-01/00030
URBROJ: 533-07-05-3
Zagreb, 17. siječnja 2006.

Materijali:

Izvor: http://public.mzos.hr/default.asp?ru=3&gl=200601200000002&sid=&jezik=1

 

 

 

 

Visit www.ceu.hu