Homepage > Competitions > Intelectual property study program at the University of Zagreb

Baza natječaja

Intelectual property study program at the University of Zagreb

Deadline: 03.06.2016.

Scholarship administrator: Sveučilište u Zagrebu
Level: doctoral
Field of study: Social Sciences
Place of study: Croatia

 

S V E U Č I L I Š T E   U   Z A G R E B U
CENTAR ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE
raspisuje

N A T J E Č A J
za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij
INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist/specijalistica intelektualnog vlasništva
u akademskoj godini 2016./2017.

1. UPIS I POČETAK NASTAVE

Upis na studij započinje 6. lipnja 2016. godine. Nastava započinje 3. listopada 2016. godine i održava se u zimskom i ljetnom semestru ak. god. 2016./2017.

2. PRAVO UPISA

Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij društvenog, humanističkog, prirodnog ili tehničkog smjera ostvarivši najmanje 300 ECTS bodova (s njima su izjednačene osobe koje su po predbolonjskim studijskim programima stekle akademske nazive dipl.iur., dipl.oec., dipl. ing., prof. i sl.) ili usporedivi studij u inozemstvu.

Pristupnici koji upišu poslijediplomski specijalistički studij Intelektualno vlasništvo, a nisu prethodno završili studij prava, dužni su položiti razlikovni ispit iz kolegija Temelji privatnog i procesnog prava u kojem će se obraditi temeljni instituti građanskog i trgovačkog prava.

Od pristupnika se očekuje aktivno poznavanje engleskog jezika na razini praćenja stručne literature i stručne komunikacije.

3. UPISNA KVOTA

Na Studij se prima 40 studenata. Zbog ograničenog broja upisnih mjesta prednost pri upisu na studij imaju osobe koje  su iskazale interes za upis temeljem Poziva za iskazivanje interesa.

4. VISINA ŠKOLARINE

Visina cjelokupne školarine iznosi 40.000 kuna. Moguće je obročno plaćanje do tri rate. Osobe koje ne završe studij obranom završnog rada niti do kraja akademske godine 2017./2018. dužne su dodatno platiti troškove ispita i obrane završnog rada koji nastanu u razdoblju nakon toga.

5. PROGRAM I TRAJANJE STUDIJA
Detaljan program studija dostupan je na stranicama studija http://intvla.unizg.hr/. Studij traje dva semestra i nosi 60 ECTS bodova, s tim da je moguće polaganje ispita i obrana završnog rada u trećem i četvrtom semestru.

6. POSTUPAK PRIJAVE ZA UPIS NA STUDIJ
Postupak prijave za upis na studij sastoji se od dva koraka: (1) popunjavanja i dostave obrasca za prijavu i popratne dokumentacije, poštom na adresu Sveučilišta te (2) popunjavanja online prijavnog obrasca.

6.1. Obrazac za prijavu i popratna dokumentacija (dostaviti poštom)

  • Obrazac za prijavu
  • original ili presliku diplome (ovjerenu na fakultetu ili kod javnog bilježnika)
  • prijepis ocjena
  • dokaz o poznavanju engleskog jezika
  • životopis

6.2. Online prijavni obrazac

Molimo Vas da, pored slanja prijave poštom, popunite i online prijavni obrazac, dostupan na stranici http://intvla.unizg.hr/index.php/online-prijava-za-upis/

7. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava na ovaj natječaj je do 3. lipnja 2016.

Ispunjenu prijavu na natječaj i traženu dokumentaciju poslati  poštom na adresu:
 
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Centar za poslijediplomske studije
(s naznakom za: Studij Intelektualno vlasništvo)
Trg m. Tita 14, 10 000 Zagreb

Dodatne upite poslati na e-mail: zivanda@unizg.hr  ili na tel.: (01) 45 64 213.

 

 

 

 

Visit www.ceu.hu