Scholarships and Educational Programmes Fair

Stipendije.info
Homepage > Higher Education and Scholarships Fair > On-line Fair > Ministarstvo obrane RH

Ministarstvo obrane RH

Ministarstvo obrane RH

Vojni studijski programi

Ako se želite školovati kao stručni kadar za potrebe  Oružanih  snaga RH, upišite  preddiplomske sveučilišne studijske programe – to je službeni naziv studija: vojno vođenje i upravljanje ili vojno inženjerstvo

Vojni studiji su preddiplomski sveučilišni studiji namijenjeni za obrazovanje budućih časnika Oružanih snaga RH (OSRH). Razvijeni su u suradnji OSRH i Sveučilišta u Zagrebu, a prvostupnike po završetku ovih studija čeka siguran posao u postrojbama OSRH, na mjestima prvih časničkih dužnosti.  
Radi se o sljedećim studijskim preddiplomskim programima:

 • studij vojnog vođenja i upravljanja (VviU)
 • studij vojnog inženjerstva (VI).

Studijski programi traju četiri godine, a programi se, svaki pojedinačno, vrednuju s 240 ECTS bodova.   
Vojno obučni sadržaji provode se kroz vojne kampove, vojno-stručnu praksu i stažiranje.

Studentima su osigurani stipendija, smještaj i prehrana, literatura, vojna odora i sportska oprema, javni prijevoz te naknada putnih troškova u mjesto stanovanja dva puta godišnje.           

Nastava za oba smjera izvodi se u novouređenim učionicama i kabinetima Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" u Zagrebu, na poligonima OS RH te u specijaliziranim laboratorijima sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.        

Studij Vojno vođenje i upravljanje (VviU)

Studij vojno vođenje i upravljanje (VviU) primarno je usmjeren na društveno područje, a u program su, uz tipične akademske sadržaje, uključeni i cjeloviti vojnoobučni i vojnostručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost u Oružanim snagama RH.
Organizacijsku i administrativnu potporu studija za Vojno vođenje i upravljanje daje Fakultet političkih znanosti.

Nakon završetka smjera vojnog vođenja i upravljanja, stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik vojnog vođenja i upravljanja.

Studij Vojno inženjerstvo (VI)

Studij Vojno inženjerstvo (VI) primarno je usmjeren na tehničko područje, a u program su uz tipične akademske sadržaje uključeni i cjeloviti vojnoobučni i vojnostručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost u Hrvatskoj kopnenoj vojsci (HKoV).       
Organizacijsku i administrativnu potporu studija za Vojno inženjerstvo daje Fakultet elektrotehnike i računarstva.


Nakon završetka smjera Vojno inženjerstvo, stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik vojnog inženjerstva.   
 

Uvjeti za upis

Uz kriterije uspjeha u srednjoj školi i na državnoj maturi, kandidati za oba studijska programa trebaju ispuniti i određene zdravstvene, psihofizičke i sigurnosne kriterije, nužne za časničko zvanje.        

 

Nakon upisa u srpnju, kadeti se početkom rujna pozivaju na pripremni kamp u trajanju od tri tjedna. Kamp se provodi na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr, Franjo Tuđman“ i predstavlja prvi susret kadeta s uvjetima života i rada u vojarni.

 
 

Profesionalni razvoj

Nakon završetka studija, prvostupnicima Vojnog inženjerstva i Vojnog vođenja i upravljanja dodjeljuje se časnički čin poručnika. Kao zapovjednici vodova raspoređuju se u postrojbe za koje su se školovali. Potom se kao časnici OSRH upućuju na slijedno-rastuću vojnu izobrazbu te na specijalističke tečajeve u zemlji i inozemstvu, čijim završetkom zadovoljavaju uvjete za promicanje u viši čin i na višu zapovjednu dužnost.

U pripremi je i diplomski studij VI i VViU kojim bi se prvostupnicima omogućio diplomski studij i stjecanje zvanja magistra struke.         

Detaljne informacije o novim studijskim programima možete dobiti na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman" na tel. 01/3786-666, 01/3784-173, e-mail:  zlovasen@morh.hr i info.hvu.morh.hr, te na Sveučilištu u Zagrebu na tel. 01/4564-111, e-mail: vojni@unizg.hr.    
 

Dodatne informacije:

Sveučilište u Zagrebu - Vojni studiji   

Ministarstvo obrane - Studijski programi

Program kadet - vojni pilot

Kadeti - vojni piloti su stipendisti Oružanih snaga na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju aeronautike na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, kojima su uz stipendiju, plaćeni i ostali troškovi studiranja

Kadet - vojni pilot je stipendist Oružanih snaga Republike Hrvatske (OSRH), koji svoja prava i obveze ostvaruje ugovorom s Ministarstvom obrane (MORH) o kadetskoj službi, odnosno stipendiranju na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju aeronautike na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, sukladno javnom natječaju koji raspisuje MORH jednom godišnje u dnevnom tisku. 
 

Školovanje kadeta


Školovanje kadeta-vojnih pilota na Fakultetu prometnih znanosti odvija se na isti način kao i za ostale studente Sveučilišta u Zagrebu uz dodatak vojne obuke kojom kadet-vojni pilot stječe potrebne kompetencije za prvu časničku dužnost i za svoju užu specijalizaciju.
Tijekom studiranja kadetima je osigurana stipendija, školarina, smještaj i prehrana, literatura, vojna odora i sportska oprema, troškovi prijevoza za 2 putovanja godišnje iz mjesta školovanja u mjesto prebivališta i obratno.          
 

Prijava

Kandidati se preko portala postani-studen prijavljuju na natječaj SuZ-a, a potom se prijavljuju i na na javni natječaj MORH-a raspisan u javnim glasilima.          

Prijava kandidata za kadeta mora sadržavati:

 • zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona
 • presliku osobne iskaznice, domovnice i rodnog lista
 • presliku svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole ili uvjerenje o njezinom pohađanju
 • uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak kod nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci
 • potvrdu o upisanom prvom semestru na fakultetu navedenom u natječaju (dostavlja se nakon upisa na fakultet u srpnju tekuće godine).

Uvjeti za prijam

Kandidat koji želi postati dio programa civilno-vojnog školovanja za kadeta-vojnog pilota mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • državljanstvo Republike Hrvatske
 • najviše navršenih 22 godine života (rođen/a 1995. god. ili kasnije) do kraja kalendarske godine u kojoj se objavljuje natječaj
 • upisana prva godina redovitog studija (u srpnju godine za koju se raspisuje natječaj)
 • ispunjavanje propisanih kriterija MORH-a (zdravstveni, psihofizički i sigurnosni).

Tijek aktivnosti od prijave do prijema u kadete OS RH

Kandidat za kadeta-vojnog pilota mora se prijaviti na javni natječaj MORH-a raspisan u javnim glasilima.           

Kandidati koji zadovolje uvjete natječaja pozivaju se na psihologijsko testiranje, a zatim na specijalističke liječničke preglede u Zavod za zrakoplovnu medicinu u Zagrebu. Svi koji zadovolje na liječničkim pregledima bit će obaviješteni putem područnog odsjeka za poslove obrane.   

Kandidati se pozivaju na psihologijska testiranja i liječničke preglede prije upisa na fakultet.        

Kandidat za kadeta-vojnog pilota mora upisati Fakultet prometnih znanosti, a potvrdu o upisanom fakultetu kandidat mora priložiti svojoj prijavi u matičnom područnom odsjeku za poslove obrane. U protivnom neće biti pozvan na daljnji selekcijski postupak.

Kandidati za kadete-vojne pilote, koji su prošli sve prethodne korake, bit će pozvani na selekcijsko (probno) letenje na zrakoplovu tipa ZLIN-242L i potom selekcijski kamp, o čemu potpisuju predugovore s MORH-om.    

Vojni piloti školuju se na diplomskom studiju u trajanju od 5 godina. Završetkom studija stječu 300 ECTS bodova, zvanje magistra aeronautike i prvi časnički čin poručnika. 

Profesionalni razvoj

Nakon završenog civilnog školovanja, a prije dobivanja časničkog čina, kadet-pilot se upućuje na časničku izobrazbu i stažiranje u postrojbi.      

Tijekom karijere, časnik OSRH ima mogućnost i obvezu neprestanog usavršavanja kroz stručne tečajeve i tečajeve stranih jezika u zemlji i inozemstvu.

Detaljne informacije o programu Kadet-vojni pilot možete dobiti u Središnjici za upravljanje osobljem na tel. 01/3784-812, 01/3784-814, e-mail:  prijam_dvs@morh.hr ili u područnim odjelima i odsjecima za poslove obrane prema mjestu prebivališta.    

Popis područnih odjela i odsjeka za poslove obrane.           
 

Dodatne informacije:

Ministarstvo obrane - Postani kadet - pilot

 

 

Learn everything about scholarships in one place!

© Institute for the Development of Education, 2018.