Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Grubišno Polje

Baza natječaja

Stipendije Grada Grubišno Polje

Rok za prijavu: 10.11.2008.

Kontakt institucija: Grad Grubišno Polje
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Na temelju članka 40. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik” Grada Grubišnoga Polja br. 1/06) i članka 10. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik” Grada Grubišnoga Polja broj: 12/05, 10/06 i 10/07), Gradsko poglavarstvo Grada Grubišnoga Polja na 87. sjednici održanoj 13. listopada 2008. godine raspisuje


J A V N I  N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima Grada Grubišnoga Polja
za 2008./2009. akademsku godinu


1. Gradsko poglavarstvo Grada Grubišnoga Polja raspisuje Javni natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima fakulteta, visokih i viših škola koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem na području Grada Grubišnoga Polja za 2008./2009. akademsku godinu.

2. Gradsko poglavarstvo Grada Grubišnoga Polja za akademsku godinu iz točke 1. ovog Natječaja dodjeljuje 5 (pet) stipendija, u mjesečnom iznosu od =900,00 kuna.Stipendije se dodjeljuju onim kandidatima koji ne primaju naknadu ili stipendiju po nekom drugom osnovu, a ispunjavaju propisane uvjete za dodjelu stipendija sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata Grada Grubišnoga Polja.

3. Kandidat podnosi pismenu zamolbu sa životopisom za dodjelu stipendije.
Uz zamolbu kandidat je dužan priložiti slijedeće dokumente:
- presliku osobne iskaznice i uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci);
- presliku rodnog lista i domovnice;
- uvjerenje o upisu na fakultet ili višu školu za tekuću akademsku godinu;
- presliku svjedodžbi za sve četiri godine srednje škole i presliku svjedodžbe o završnom ispitu (za studente I. godine studija);
- preslik indeksa (ocjene i upis tekuće akademske godine) ili uvjerenja fakulteta/više škole za redovne studente s prethodnih godina;
- izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva;

SOCIJALNI STATUS (potrebno dokazati za sve članove domaćinstva):
1. Za članove domaćinstva koji ostvaruju prihode od nesamostalnog rada – potvrda poslodavca o primanjima u prethodnih 9 mjeseci, a ukoliko je tijekom tog razdoblja bio nezaposlen, uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti,
2. Za članove domaćinstva koji ostvaruju dohodak od samostalnog rada, imovine, imovinskih prava, kapitala, osiguranja, inozemni ili drugi dohodak – potvrda Porezne uprave o prihodima iz zadnjeg obračunskog razdoblja,
3. Za članove domaćinstva koji su nezaposleni: uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
4. Za članove domaćinstva koji imaju prihode po osnovi prava iz mirovinskog osiguranja – Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovnsko osiguranje o primanjima u prethodnih 9 mjeseci,

- preslika dokaza o postignućima na natjecanjima te o ostvarenim priznanjima;
- dokaz o posebnim obiteljskim prilikama (potvrde o socijalnoj pomoći, jednokratne novčane pomoći Grada, naknade Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, bolesni članovi obitelji i sl.);
- ovjerenu izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da kandidat nije korisnik naknade ili stipendije po drugoj osnovi;
- dokaz na temelju kojeg se ostvaruju dodatni bodovi u skladu s Pravilnikom, te ostala dokumentacija sukladno Pravilniku (ako se radi o kandidatu - djetetu poginulog hrvatskog branitelja, djetetu hrvatskog ratnog vojnog invalida, djetetu roditelja sa statusom hrvatskog branitelja - rješenje ili uvjerenje o statusu istog; ako se radi o djetetu samohranog roditelja ili rastavljenih roditelja – rješenje Općinskog suda o rastavi ili drugi dokaz. Kandidat koji ima brata ili sestru studenta koji ne prima stipendiju treba priložiti uvjerenje o upisu na fakultet, visoku/višu školu i ovjerenu izjavu da isti ne prima stipendiju).

Kandidati koji ostvare pravo na stipendiju obavezni su prije zaključivanja ugovora o korištenju stipendije, Povjerenstvu dostaviti na uvid originale ili ovjerene preslike dokumenata navedenih u prethodnom stavku.

SVA TRAŽENA DOKUMENTACIJA NE SMIJE BITI STARIJA OD 3 MJESECA.

Zamolba sa priloženim dokumentima dostavlja se u roku 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči grada Grubišnoga Polja i putem Radia Grubišno Polje (rok teče od 27. listopada 2008. godine do 10. studenog 2008. godine) na adresu:
GRAD GRUBIŠNO POLJE
Trg Bana Josipa Jelačića br.1
Povjerenstvo za provedbu postupka
dodjele stipendija studentima Grada Grubišnoga Polja
s naznakom “ZA NATJEČAJ ZA STIPENDIJE”

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Grubišnoga Polja najkasnije u roku 15 dana nakon zaključivanja natječaja te će se lista reda prvenstva dostaviti svim sudionicima natječaja.

Za više informacija ovdje

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu