Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Vrgorca

Baza natječaja

Stipendije Grada Vrgorca

Rok za prijavu: 15.10.2009.

Kontakt institucija: Grad Vrgorac
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

GRAD VRGORAC
Gradonačelnik

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J
za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj
2009/2010. godini


 • Grad Vrgorac će za školsku/akademsku 2009/2010. godinu dodijeliti stipendije učenicima i studentima slabijeg imovnog stanja, te uspješnim učenicima i studentima s područja Grada Vrgorca.
 • Za školsku/akademsku 2009/2010. godinu odobravaju se 2 (dvije) stipendije učenicima slabijeg imovnog stanja, 8 (osam) stipendija studentima slabijeg imovnog stanja, te 2 (dvije) stipendije uspješnim učenicima i 8 (osam) stipendija uspješnim studentima.
 • Stipendije učenicima i studentima iznose 700,00 kuna a isplaćuju se mjesečno za 10 mjeseci u godini.
 • Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji su državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području grada Vrgorca najmanje pet godina prije podnošenja prijave i da se školuju na području Republike Hrvatske izvan grada Vrgorca.
 • Djeca poginulih branitelja iz Domovinskog rata ostvaruju pravo na stipendiju s osnove da su učenici ili studenti bez dokazivanja uspješnosti u učenju, kao i bez obzira na određeni broj stipendija.


I. Uvjeti za stipendiranje učenika i studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja

Pravo natjecanja imaju učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvijete:

 • prihod po članu kućanstva ne smije prelaziti 1.300,00 kuna,
 • prosječna ocjena u prethodnoj godini ne smije biti manja od 3.0,
 • prednost imaju učenici/studenti boljeg uspjeha u školovanju.


Potrebita dokumentacija:

 • Domovnica,
 • Potvrda Policijske postaje Vrgorac o prijavi prebivališta za zadnjih 5 godina,
 • Potvrda škole/fakulteta o upisu za tekuću školsku/akademsku godinu,
 • Potvrda o prosjeku ocjena iz prethodne školske/akademske godine, (učenici 1. razreda srednje škole i studenti 1. godine fakulteta trebaju dostaviti prosjek ocjena za dva završna razreda koja prethode upisu),
 • Potvrdu škole/fakulteta o sudjelovanju na županijskim ili državnim natjecanjima,
 • Izjava o zajedničkom kućanstvu ovjerena kod javnog bilježnika,
 • Uvjerenje o prihodima članova kućanstva za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava, za nezaposlene uvjerenje o prihodima iz Porezne uprave,
 • Izjava da učenik/student nije korisnik nekih drugih oblika novčane potpore s osnova školovanja, ovjerena kod javnog bilježnika.II. Uvjeti za stipendiranje uspješnih učenika i studenata

Pravo natjecanja imaju učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvijete:

 • Učenici 1. razreda srednje škole koji imaju prosjek ocjena od najmanje 4.50 iz dva završena razreda osnovne škole,
 • Učenici 2., 3. i 4. razreda srednjih škola koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili ocjenu od najmanje 4.5,
 • Studenti 1. godine studija koji imaju prosjek ocjena od najmanje 4.50 iz dva završena razreda srednje škole
 • Studenti 2., 3., 4. i 5. i 6. godine studija koji imaju prosjek ocjena u prethodnoj godini obrazovanja najmanje 3.5.


Potrebita dokumentacija:

 • Domovnica,
 • Potvrda Policijske postaje Vrgorac o prijavi prebivališta za zadnjih 5 godina,
 • Potvrda škole/fakulteta o upisu za tekuću školsku/akademsku godinu,
 • Potvrda o prosjeku ocjena iz prethodne školske/akademske godine, (učenici 1. razreda srednje škole i studenti 1. godine fakulteta trebaju dostaviti prosjek ocjena za dva završna razreda koja prethode upisu),
 • Potvrdu škole/fakulteta o sudjelovanju na županijskim ili državnim natjecanjima,
 • Izjava da učenik/student nije korisnik nekih drugih oblika novčane potpore s osnova školovanja, ovjerena kod javnog bilježnika.Učenici/studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju po starom Pravilniku o dodjeli stipendija to pravo ostvaruju i dalje po uvjetima iz tog Pravilnika.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se na adresu: Gradonačelnik Grada Vrgorca, Tina Ujevića 8., 21276 Vrgorac, naznakom „Za stipendije – ne otvarati“ u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebite dokumentacije neće se razmatrati.

Puni tekst natječaja možete pronaći na službenim web-stranicama.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu