Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Zagreba za doktorande

Baza natječaja

Stipendije Grada Zagreba za doktorande

Rok za prijavu: 30.10.2009.

Kontakt institucija: Grad Zagreb
Razina studija: poslijediplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: nije definirano

 

Na temelju članaka 4. i 11. Odluke o Stipendiji Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/06, 4/07, 16/07, 9/08 i 16/09),

gradonačelnik Grada Zagreba

raspisuje

N A T J E Č A J

ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA STUDENTIMA POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2009./2010.

1. Za akademsku godinu 2009./2010. dodijelit će se najviše 5 stipendija studentima poslijediplomskog studija u Gradu Zagrebu, koji imaju sjedište na području Grada Zagreba.

2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije Grada Zagreba imaju studenti poslijediplomskog studija kojima studij nije financiran ili je sufinanciran iz drugih izvora manje od 50% visine školarine i udovoljavaju sljedećim uvjetima:

  • da su na diplomskom studiju ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50 ili da su bili među 5% najuspješnijih studenata diplomskog studija;
  • da imaju objavljena najmanje tri rada, od kojih je najmanje jedan znanstveni rad;
  • da imaju prebivalište u Gradu Zagrebu;
  • da su državljani Republike Hrvatske;
  • da nisu stariji od 35 godina.

3. Stipendija Grada Zagreba dodjeljuje se za 12 mjeseci, računajući od 1. listopada 2009.

Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 75% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec 2009. godine.

4. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba su uspjeh u studiju i znanstveno-istraživački radovi.

5. Natječaj traje 15 dana.

Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku 15 dana od objave natječaja u: „Jutarnjem listu“, „Večernjem listu“, “Vjesniku” i na web stranici Grada Zagreba na adresu: Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, 10000 Zagreb, Ilica 25, s naznakom “za natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima poslijediplomskog studija” ili se predaju na istoj adresi u pisarnici, prizemlje.

Molbe se dostavljaju isključivo na obrascima koji se nalaze u prilogu Natječaja objavljenog na www.zagreb.hr, a mogu se dobiti i u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport, Zagreb, Ilica 25, soba 48, III. kat.

Uz molbu za dodjelu Stipendije Grada Zagreba potrebno je priložiti:

1) rodni list (presliku)
2) domovnicu (presliku)
3) uvjerenje o prebivalištu
4) potvrdu o upisu na poslijediplomski studij akademske godine 2009./2010.
5) dokaz da studij nije financiran ili je sufinanciran iz drugih izvora manje od 50% visine školarine
6) prijepis ocjena svih završenih godina studija
7) dokaz o sudjelovanju u znanstveno-istraživačkim projektima ili konferencijama s prihvaćenim radom objavljenim u stručnom priznatom časopisu, objavljenim znanstveno-stručnim radovima, državnim ili međunarodnim priznanjima ili nagradama, magisteriju znanosti
8) životopis.

6. Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba bit će objavljen na oglasnim pločama područnih ureda Gradske uprave i web stranici Grada Zagreba u roku 60 dana od isteka roka za podnošenje molbi.

7. Nakon završetka redovnog školovanja stipendist je dužan raditi na području Grada Zagreba, odnosno Republike Hrvatske, najmanje onoliko vremena koliko je primao Stipendiju.

Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos stipendije ako u roku od 3 mjeseca od dana završetka školovanja ne prihvati ponuđeno zaposlenje, jednostrano raskine radni odnos prije isteka roka u kojem je dužan raditi ili ako bez opravdanog razloga i u roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja i o zaposlenju.

 

Materijali

Prijavni obrazac (21 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Zagreba za doktorande (2008)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu