Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Osijeka

Baza natječaja

Stipendije Grada Osijeka

Rok za prijavu: 14.11.2009.

Kontakt institucija: Grad Osijek
Razina studija: nije definirano
Područje studija: prirodne znanosti, tehničke znanosti, umjetničko područje, nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija Grada Osijeka za školsku godinu 2009./2010.

 

 

1. Za školsku godinu 2009./2010. dodijelit će se najviše 15 stipendija učenicima i 30 stipendija studentima

2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija Grada Osijeka imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim općim uvjetima:

 • koji su državljani Republike Hrvatske
 • koji su redovito upisani u III. ili IV. razred određene srednjoškolske ustanove, odnosno II. ili višu godinu sveučilišnog ili stručnog studija
 • koji imaju prebivalište na području Grada Osijeka
 • koji nemaju odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta
 • koji imaju prosjek ocjena prethodne dvije godine školovanja u srednjoškolskoj ustanovi najmanje 4,50, a na fakultetu najmanje 4,00 u prethodnoj godini studija.

3. Visina mjesečne stipendije iznosi:

 • za učenike 500,00 kn neto
 • za studente koji studiraju u mjestu prebivališta 850,00 kn neto
 • za studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta 1.200,00 kn neto

4. Mjerila na temelju kojih se odabiru podnositelji zahtjeva su:

 • opći uspjeh iz svih predmeta u prethodne dvije godine školovanja za učenike, odnosno opći uspjeh iz svih položenih predmeta iz prethodne godine studija za studente
 • deficitarno zanimanje
 • paralelno pohađanje dvije srednje škole
 • paralelni studij
 • kategorizirani vrhunski sportaši
 • sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima
 • objavljeni radovi ili priznati patenti/izumi
 • socijalni status

5. Deficitarna zanimanja od posebnog interesa za Grad Osijek su:

 • Diplomirani informatičar
 • Diplomirani defektolog
 • Diplomirani inženjer farmacije
 • Diplomirani psiholog
 • Diplomirani socijalni radnik
 • Diplomirani inženjer elektrotehnike
 • Diplomirani inženjer strojarstva
 • Diplomirani inženjer graditeljstva
 • Diplomirani inženjer geodezije
 • Diplomirani inženjer arhitekture
 • Doktor medicine
 • Doktor stomatologije
 • Magistar farmacije
 • Profesor geografije
 • Profesor glazbene kulture
 • Profesor likovne kulture

6. Početak i kraj korištenja stipendije uredit će se ugovorom.
7. Natječaj za učenike traje do 7. studenog a za studente do 14. studenog 2009. godine.
8. Molbe za dodjelu stipendije dostavljaju se u navedenom roku na adresu:
Grad Osijek, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež, Kuhačeva 9, 31000 Osijek, s naznakom “Natječaj za stipendiju Grada Osijeka”.
Molbe se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu dobiti u Gradu Osijeku, Kuhačeva 9, soba broj 5 (pisarnica).

9. Uz molbu za dodjelu stipendije učenik ili student dužan je priložiti preslike sljedećih dokumenata:

 • potvrdu o upisu u školu , odnosno na fakultet, u školskoj godini 2009./2010.
 • svjedodžbe prethodna dva razreda srednje škole, odnosno prijepis ocjena svih položenih ispita s prethodne godine studija
 • dokaz o paralelnom pohađanju srednjih škola, odnosno fakulteta
 • dokaz o kategoriji vrhunskog sportaša (Rješenje HOO)
 • dokaz o sudjelovanju i uspjesima na natjecanjima: županijsko, državno, međunarodno, ACSE (državno), ACSE (međunarodno)
 • dokaz o objavljenim radovima ili priznatim patentima/izumima
 • rješenje ili potvrdu:
  - da je član obitelji kandidata redovni učenik ili student izvan prebivališta;
  - da je roditelj nezaposlen;
  - da kandidata uzdržava samohrani roditelj;
  - da je kandidat iz obitelji s troje i više djece;
  - da je kandidat dijete hrvatskog branitelja ili invalida domovinskog rata;
  - da je kandidat dijete bez oba roditelja;
  - da je kandidat dijete poginulog hrvatskog branitelja ili stopostotnog invalida Domovinskog rata;
  - da je kandidat invalid;
  - da je kandidat dijete nestalog ili zatočenog hrvatskog branitelja;
  - o prosjeku prihoda po članu domaćinstva za proteklu kalendarsku godinu.
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)
 • original potvrdu iz MUP-a o prebivalištu
 • životopis.

Lista kandidata za dodjelu stipendija Grada Osijeka objavit će se na oglasnoj ploči Grada Osijeka u Kuhačevoj 9 i na službenim službenim stranicama Grada Osijeka ( www.osijek.hr ) najkasnije 15 dana nakon isteka roka za podnošenje molbi.
11. Molbe koje ne sadrže svu potrebitu dokumentaciju i koje nisu pravovremene
neće se uzimati u obzir.
12. Priloženi dokumenti neće se po završetku natjecanja vratiti kandidatu.

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Osijeka (2005)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu