Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Opatije

Baza natječaja

Stipendije Grada Opatije

Rok za prijavu: 18.11.2009.

Kontakt institucija: Grad Opatija
Razina studija: preddiplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J

ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA/UČENICAMA I STUDENTIMA/STUDENTICAMA S PODRUČJA GRADA OPATIJE ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU
2009/2010.GODINU

 

I Grad Opatija dodjeljuje tri vrste stipendija i to : 

 1. stipendije temeljem imovinskog statusa
 2. stipendije temeljem školskog/akademskog uspjeha
 3. stipendije temeljem kriterija doprinosa razvoju lokalne zajednice, za postignuća u
  području obrazovanja, sporta, kulture, umjetnosti, tehničke kulture i civilnog društva.

II Pravo pristupa natječaju za dodjelu stipendija pod točkom I, r. br. 1., imaju učenici/učenice i studenti/studentice (u daljnjem tekstu: pristupnici/pristupnice) koji ispunjavaju sljedeće uvjete: 

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da učenik ili student i njegova obitelj imaju prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih 5 godina bez prekida ili 15 godina s prekidima
 • da su redoviti učenici III. i IV. razreda srednjih škola s prosječnom ocjenom 4,00 i više u
  posljednje dvije godine školovanja
 • da su redoviti studenti prve godine studija koji su u svakoj od prethodne dvije školske godine ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 4,00 i više ili 
 • da su redoviti studenti druge godine studija koji su u završnom razredu srednje škole ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 4,00 i više, a u prethodnoj akademskoj godini prosjek od 3,5 i više ili 
 • da su redoviti studenti koji su u prethodne dvije akademske godine ostvarili uspjeh u visini 3,5 i više.


Za dodjelu stipendija iz točke I.,r.b. 2. mogu se natjecati učenici i studenti koji ispunjavaju ove uvjete: 

 • da su državljani Republike Hrvatske 
 • da učenik ili student i njegova obitelj imaju prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih 5 godina bez prekida ili 15 godina s prekidima
 • da su redoviti učenici III. i IV. razreda srednjih škola s prosječnom ocjenom 4,50 i više u posljednje dvije godine školovanja 
 • da su redoviti studenti prve godine studija koji su u svakoj od prethodne dvije školske godine ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 4,50 i više ili 
 • da su redoviti studenti druge godine studija koji su u završnom razredu srednje škole ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 4,50 i više, a u prethodnoj akademskoj godini prosjek od 4,00 i više ili 
 • da su redoviti studenti koji su u prethodne dvije akademske godine ostvarili uspjeh u visini 4,00 i više.

Učenici i studenti koji su korisnici stipendije po drugoj osnovi, ukoliko je iznos stipendije niži od iznosa stipendije Grada Opatije, mogu ostvariti pravo na stipendiju Grada Opatije u visini razlike između stipendije Grada Opatije i stipendije po drugoj osnovi.

Stipendije se dodjeljuju za školovanje u srednjim školama i za studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i na visokim učilištima u drugim državama.

III Prijave pristupnika/pristupnica pod točkom II. podnose se na sljedećim obrascima:

 • "Prijava na natječaj za stipendiju temeljem imovinskog statusa za školsku/akademsku
 • “Prijava na natječaj za stipendiju temeljem školskog/akademskog uspjeha za školsku/akademsku 2009/2010. godinu“, koje može podići u pisarnici Grada Opatije , M.Tita 3, ured br.17 ili preuzeti na web stranici Grada Opatije.

IV Pristupnik uz prijavu prilaže sljedeće dokumente:

 1. preslika svjedodžbe o uspjehu za posljednja dva razreda, za učenike i studente I. godine studija, uz predočenje izvornika, svjedodžbe završnog razreda srednje škole i prijepis ocjena I. godine studija za studente II. godine studija, a za studente viših godina studija, prijepis ocjena ostvaren u prethodne dvije akademske godine.
 2. U slučaju kada je prosjek ocjena za studente, iskazan u drugačijoj vrijednosti na skali od one uobičajene u Republici Hrvatskoj, ocjene će se u tijeku obrade pretvarati u postotak izražen u odnosu na maksimalnu moguću vrijednost skale za ocjenjivanje obrazovnih postignuća, a koja su važeća na pojedinom visokom učilištu u drugim državama.
 3. uvjerenje o upisu u školu, odnosno na visoko učilište za školsku/akademsku godinu za koju se traži stipendija
 4. potvrdu o prebivalištu na području Grada Opatije za sve članove obitelji, i to najmanje posljednjih 5 godina bez prekida ili 15 godina s prekidima
 5. presliku domovnice podnositelja zahtjeva
 6. rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb, ako je pristupnik član obitelji korisnika pomoći za uzdržavanje, te drugih oblika pomoći uzrokovanih socijalnim ili zdravstvenim prilikama obitelji
 7. dokaz o primanjima svih članova obitelji starijih od 15 godina za godinu koja prethodi godini prijave na natječaj (uvjerenje Porezne uprave o visini ostvarenog dohotka za svakog člana obitelji starijeg od 15 godina, rješenje o ostvarivanju prava na obiteljsku mirovinu za pristupnika)
 8. izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da su u priloženim dokazima prikazana sva primanja obitelji
 9. Ako su ostvarena primanja po članu obitelji manja od cenzusa (ostvareni prosječni mjesečni prihod: za jednočlano domaćinstvo u visini od 1.625,00 kn; za dvočlano domaćinstvo u visini 2.500,00 kn; za tročlano domaćinstvo 3.250,00 kn, za četveročlano domaćinstvo u visini od 4.000,00 kn i za svakog daljnjeg člana po 600,00 kn) propisanih u članku 27. Odluke o socijalnoj skrbi (“Službene novine” PGŽ br. 46/06), uz prijavu se obavezno dostavlja i rješenje ili potvrda o pravu ili obliku pomoći temeljem koje se ostvaruje pravo ili pomoć prema odredbama članka 6. stavak 1. do 5. i članka 17. stavak 3. alineja 1. Odluke o socijalnoj skrbi
 10. priznanja, diplome i potvrde o rezultatima s takmičenja iz prethodne godine
 11. ukoliko je pristupnik, korisnik stipendije po nekoj drugoj osnovi, ispravu o korištenju stipendije (rješenje, ugovor i sl).

 V Pravo pristupa natječaju za dodjelu stipendija pod točkom I., r. br. 3. imaju pristupnici i pristupnice koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da učenik/učenica ili student/studentica i njegova obitelj imaju prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih 5 godina bez prekida ili 15 godina s prekidima
 • da su redoviti učenici III. ili IV. razreda srednje škole koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili uspjeh u visini prosječne ocjene 4,0 i više, ili
 • da su redoviti studenti prve godine studija koji su u prethodnoj školskoj godini ostvarili uspjeh u visini od prosječene ocjene 4,0 i više, ili 
 • da su redoviti studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili uspjeh u visini od prosječne ocjene 3,5 i više.

VI Prijave pristupnika pod točkom V. podnose se na obrascu "Prijava na natječaj za stipendiju temeljem kriterija doprinosa razvoju lokalne zajednice za školsku/akademsku 2009/2010. godinu", koji se može podići u pisarnici Grada Opatije ili preuzeti na web stranici Grada Opatije.

VII Pristupnik uz prijavu prilaže sljedeće dokumente: 

 1. preslika svjedodžbe o uspjehu za posljednja dva razreda, za učenike i studente I. godine studija, uz predočenje izvornika svjedodžbe završnog razreda srednje škole i prijepis ocjena I. godine studija za studente II. godine studija, a za studente viših godina studija, prijepis ocjena ostvaren u prethodne dvije akademske godine. 
 2. U slučaju kada je prosjek ocjena za studente, iskazan u drugačijoj vrijednosti na skali od one uobičajene u Republici Hrvatskoj, ocjene će se u tijeku obrade pretvarati u postotak izražen u odnosu na maksimalnu moguću vrijednost skale za ocjenjivanje obrazovnih postignuća, a koja su važeća na pojedinom visokom učilištu u drugim državama. 
 3. uvjerenje o upisu u školu, odnosno na visoko učilište, za školsku/akademsku godinu za koju se traži stipendija
 4. potvrdu o prebivalištu na području Grada Opatije za sve članove obitelji i to najmanje posljednjih 5 godina bez prekida ili 15 godina s prekidima
 5. presliku domovnice podnositelja prijave
 6. priznanja, diplome i potvrde o rezultatima s takmičenja iz prethodne godine
 7. opis područja iz točke I., r.b.3. za koje se pristupnik prijavljuje
 8. opis doprinosa u području za razvoj lokalne zajednice
 9. opis uloge pristupnika u području za koje se pristupnik prijavljuje i načina na koji pristupnik doprinosi lokalnoj zajednici
 10. popis aktivnosti pristupnika u protekloj školskoj/akademskoj godini
 11. plan aktivnosti pristupnika za sljedeću godinu
 12. opis u kojoj je mjeri pristupnik zadovoljan odnosom Grada prema području za koje se pristupnik prijavljuje, uključujući pristupnikovu viziju razvoja Opatije na području za koje se prijavljuje na natječaj.

*Ukoliko želi, pristupnik može dostaviti i: 

 •  dva pisma potpore (profesora, voditelja projekata, urednika stručnih publikacija, ustanova, udruga te drugih fizičkih i pravnih osoba relevantnih na području za koje se prijavljuje na natječaj)
 • 2. pregled praćenja njegovih aktivnosti i uspjeha od strane medija (press cliping).

VIII Rok za dostavu prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u Novom listu.
Pristupnik može podnijeti prijavu za dodjelu svake od tri vrste stipendija na predviđenim obrascima za svaku vrstu ponaosob s tim da je dužan navesti redoslijed vrsta stipendija koje želi ostvariti u slučaju da prema rang listama ostvari pravo na više vrsta stipendija.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte Gradu Opatija, 51410 Opatija, M.Tita 3 s naznakon "Natječaj za stipendije".

IX Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

X Originalni dokumenti vraćaju se nakon provedenog natječajnog postupka. O rezultatima natječaja svi će pristupnici biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Gradonačelnik će za školsku/akademsku 2009/2010.godinu dodijeliti 17 učeničkih (7 temeljem imovinskog statusa, 8 temeljem školskog uspjeha i 2 temeljem doprinosa razvoju lokalne zajednice) i 25 studentskih stipendija, od čega najviše 5 za studente prve godine studija prema kriteriju akademskog uspjeha (11 temeljem imovinskog statusa, 12 temeljem školskog/akademskog uspjeha i 2 temeljem doprinosa razvoju lokalne zajednice).


Studentske stipendije dodjeljuju se u pojedinačnom iznosu od 1.000,00 kn mjesečno, a učeničke stipendije u pojedinačnom iznosu od 500,00 kn mjesečno.

Stipendist i Grad Opatija zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Informacije o načinu utvrđivanja rang liste prijavljenih kandidata te o ostalim pitanjima u vezi s natječajnim postupkom dostupne su uvidom u Odluku o stipendiranju učenika i studenata (Službene novine PGŽ 23/07 i 42/09.) te na web stranici Grada Opatije – www.opatija.hr.

 

Materijali

Prijavni obrazac (347 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu