Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije grada Buje u školskoj/akademskoj godini 2010/2011

Baza natječaja

Stipendije grada Buje u školskoj/akademskoj godini 2010/2011

Rok za prijavu: 31.10.2010.

Kontakt institucija: Grad Buje
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2010/2011

I
U školskoj/akademskoj godini 2010/2011 Grad Buje dodijelit će 3 nove stipendije učenicima (A), 3 nove stipendije studentima (B), 2 stipendije učenicima slabijeg socijalnog statusa (C) i 2 stipendije studentima slabijeg socijalnog statusa (D) za nastavak školovanja u srednjoj školi/ obrazovanja na sveučilištima (visokim učilištima i veleučilištima).
Stipendije za učenike srednjih škola isplaćivat će se za razdoblje od 1. rujna 2010. godine do 30. lipnja 2011. godine, odnosno za školsku godinu 2010/2011.
Stipendije za studente sveučilišta u Republici Hrvatskoj te inozemstvu isplaćivat će se za razdoblje od 1. listopada 2010. godine do 31. srpnja 2011. godine odnosno za akademsku godinu 2010/2011.

II
Po isteku Natječaja, Povjerenstvo za dodjelu stipendija sukladno članku 15. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima («Službene novine» Grada Buja broj 11/09) i u skladu s ovim Natječajem izraditi će za svaku grupu kandidata iz točke I (A, B, C i D) odnosno rang listu učenika (A), rang listu studenata (B), rang listu učenici (C) i rang listu studenti (D).
Na osnovi rang lista kandidata Povjerenstvo predlaže izbor stipendista a donošenjem Zaključka Gradonačelnika Grada Buja na izbor stipednista i na temelju Rješenja i odobrenoj stipendiji s učenicima/studentima (odnosno s njihovim roditeljem ili starateljem) sklapa se Ugovor o stipedniranju.
Iznos stipendije, način i rokovi isplate te obveze stipendista bit će utvrđeni Ugovorom o stipendiranju između davatelja i korisnika stipendije.

III
Pravo na stipendiju ostvaruju redoviti učenici i studenti s prebivalištem na području Grada Buja a za nastavak školovanja u srednjim školama i na sveučilištima izvan područja Grada Buja.

IV
Uz ispunjeni obrazac - molbu za stipendiju kandidati prilažu:
1.
Preslika svjedodžbe ili indeksa prethodne školske/akademske godine (predočenje izvornika ili ovjerenog preslika dostavlja se na zahtjev Povjerenstva)
2. Uvjerenje/potvrdu o upisu u školsku/akademsku godinu 2010/2011
3. a) Potvrda-Uvjerenje ili druga isprava o prosječnom isplaćenom osobnom dohotku (posljednjih šest mjeseci isplaćenog osobnog dohotka), za sve članove zajedničkog domaćinstva koji obavljaju nesamostalni rad u poduzećima, ustanovama, tvrtkama
b) Rješenje Porezne uprave Umag - Potvrda o visini dohotka (izdano na temelju ostvarenog dohotka u 2009.)
c) Potvrda-Dokaz o dohotku od ostalih samostalnih djelatnosti-u razdoblju veljača-srpanj (prihodi od imovine, prihodi po ugovoru o djelu, od autorskih honorara, obrta, slobodnih zanimanja,
prihodi po osnovi dohotka ostvarenog iznajmljivanjem soba i apartmana, članstva u nadzornim odborima, dohotka po osnovi dividende za vlasnike dionica itd.), za sve članove zajedničkog domaćinstva podnositelja prijave.
d) Dokaz o posljednoj isplaćenoj mirovini članova zajedničkog domaćinstva
4. Potvrda Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenim roditeljima-starateljima, odnosno ovjerena izjava kod javnog bilježnika da je roditelj-staratelj nezaposlen
5. Preslika osobne iskaznice za sve članove zajedničkog domaćinstva, odnosno za maloljetno dijete preslik putovnice ili potvrda o prebivalištu
6. Ostale potvrde

  • potvrda o upisu u učenički ili studentski dom
  • potvrda o statusu samohranog roditelja
  • potvrda o teško bolesnom članu obitelji
  • potvrda o školovanju drugog člana uže obitelji (brat, sestra) izvan područja Grada Buja
  • isprave i dokumentacija o sudjelovanju na županijskom, međužupanijskom, državnom ili međudržavnom natjecanju u prethodnoj školskoj/akademskoj godini iz predmeta ili područja značajnih za nastavak školovanja/studiranja (ako ih podnositelj prijave ima), kao i za priznanje fakulteta ili drugo izvan fakultetsko stručno priznanje (rektorova nagrada)
  • potvrda o oslobađanju od polaganja mature
  • dokaz da je dijete hrvatskog branitelja,
  • dokaz da je dijete bez jednog i/ili oba roditelja, dijete sa utvrđenim pravom na pomoć za uzdržavanje

7. Naziv banke i broj tekućeg/žiro računa učenika/studenta (za doznaku stipendije).
Obrazac- molba za stipendiju može se podići u gradskoj upravi Grada Buja.
Natječaj za stipendiranje učenika i studenata kao i Obrazac-molba dostupni su na web stranicama Grada Buja www.buje.hr  
Dodatne informacije u svezi provedbe ovog Natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i gospodarstvo Grada Buja kod stručnog referenta za društvene djelatnosti, zdravstvo i socijalnu skrb na telefon 772-122 ili 772 128 interni 103.

V
Prijave na Natječaj s molbom za stipendiju i traženom dokumentacijom iz točke IV ovog Natječaja dostavljaju se poštom ili osobno na adresu:
Grad Buje, Upravni odjel za društvene djelatnosti i gospodarstvo s naznakom
«NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE UČENIKA-ne otvaraj» odn.
«NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE STUDENATA-ne otvaraj»
Istarska 2, 52460 Buje
Prijave na Natječaj dostavljaju se:

  • za učeničke stipendije u razdoblju od 20. kolovoza do 20. rujna 2010.
  • za studentske stipendije u razdoblju od 01. do 31. listopada 2010.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Materijali

Tekst natječaja (119 kb)
Zahtjev - stipendije (115 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu