Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Vrgorca

Baza natječaja

Stipendije Grada Vrgorca

Rok za prijavu: 15.10.2010.

Kontakt institucija: Grad Vrgorac
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J

za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj
2010./2011. godini

1. Grad Vrgorac će za školsku/akademsku 2010./2011. godinu dodijeliti stipendije učenicima i studentima slabijeg imovnog stanja, te uspješnim učenicima i studentima s područja Grada Vrgorca.

2. Za školsku/akademsku 2010/2011. godinu odobravaju se 2 (dvije) stipendije učenicima slabijeg imovnog stanja, 8 (osam) stipendija studentima slabijeg imovnog stanja, te 2 (dvije) stipendije uspješnim učenicima i 8 (osam) stipendija uspješnim studentima.

3. Stipendije učenicima i studentima iznose 700,00 kuna a isplaćuju se mjesečno za 10 mjeseci u godini.

4. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji su državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području grada Vrgorca najmanje pet godina prije podnošenja prijave i da se školuju na području Republike Hrvatske izvan grada Vrgorca.

5. Djeca poginulih branitelja iz Domovinskog rata ostvaruju pravo na stipendiju s osnove da su učenici ili studenti bez dokazivanja uspješnosti u učenju, kao i bez obzira na određeni broj stipendija.

I. Uvjeti za stipendiranje učenika i studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja
Pravo natjecanja imaju učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvijete:

1. prihod po članu kućanstva ne smije prelaziti 1.300,00 kuna,

2. prosječna ocjena u prethodnoj godini ne smije biti manja od 3.0,

3. prednost imaju učenici/studenti boljeg uspjeha u školovanju.

Potrebita dokumentacija:

 • Domovnica,
 • Potvrda Policijske postaje Vrgorac o prijavi prebivališta za zadnjih 5 godina,
 • Potvrda škole/fakulteta o upisu za tekuću školsku/akademsku godinu,
 •  Potvrda o prosjeku ocjena iz prethodne školske/akademske godine, (učenici 1. razreda srednje škole i studenti 1. godine fakulteta trebaju dostaviti prosjek ocjena za dva završna razreda koja prethode upisu),
 • Potvrdu škole/fakulteta o sudjelovanju na županijskim ili državnim natjecanjima,
 • Izjava o zajedničkom kućanstvu ovjerena kod javnog bilježnika,
 • Uvjerenje o prihodima članova kućanstva za tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesena prijava, za nezaposlene uvjerenje o prihodima iz Porezne uprave,
 • Izjava da učenik/student nije korisnik nekih drugih oblika novčane potpore s osnova školovanja, ovjerena kod javnog bilježnika.

II. Uvjeti za stipendiranje uspješnih učenika i studenata

Pravo natjecanja imaju učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvijete:

1. Učenici 1. razreda srednje škole koji imaju prosjek ocjena od najmanje 4.50 iz dva završna razreda osnovne škole,

2. Učenici 2., 3. i 4. razreda srednjih škola koji su u prethodnoj godini obrazovanja ostvarili ocjenu od najmanje 4.5,

3. Studenti 1. godine studija koji imaju prosjek ocjena od najmanje 4.50 iz dva završna razreda srednje škole

4. Studenti 2., 3., 4. i 5. i 6. godine studija koji imaju prosjek ocjena u prethodnoj godini obrazovanja najmanje 3.5.

Potrebita dokumentacija:

 • Domovnica,
 • Potvrda Policijske postaje Vrgorac o prijavi prebivališta za zadnjih 5 godina,
 • Potvrda škole/fakulteta o upisu za tekuću školsku/akademsku godinu,
 • Potvrda o prosjeku ocjena iz prethodne školske/akademske godine, (učenici 1. razreda srednje škole i studenti 1. godine fakulteta trebaju dostaviti prosjek ocjena za dva završna razreda koja prethode upisu),
 • Potvrdu škole/fakulteta o sudjelovanju na županijskim ili državnim natjecanjima,
 • Izjava da učenik/student nije korisnik nekih drugih oblika novčane potpore s osnova školovanja, ovjerena kod javnog bilježnika.

Učenici/studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju po starom Pravilniku o dodjeli stipendija to pravo ostvaruju i dalje po uvjetima iz tog Pravilnika.
Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se na adresu: Gradonačelnik Grada Vrgorca, Tina Ujevića 8., 21276 Vrgorac, naznakom „Za stipendije – ne otvarati“ u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebite dokumentacije neće se razmatrati.

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Vrgorca (2009)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu