Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Novigrada 2010./2011.

Baza natječaja

Stipendije Grada Novigrada 2010./2011.

Rok za prijavu: 31.10.2010.

Kontakt institucija: Grad Novigrad
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska, inozemstvo

 

NATJEČAJ
ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVITIM STUDENTIMA

I. Grad Novigrad će za akademsku godinu 2010./2011. dodijeliti:

 • deset (10) stipendija za nadarene studente,
 • jednu (1) stipendiju iz Socijalnog programa i
 • jednu (1) stipendiju za deficitarno zanimanje, i to za studijski program:učitelj tehničke kulture.

II. Stipendiju mogu ostvariti redoviti studenti s prebivalištem na području Grada Novigrada, čiji je prosjek ocjena u posljednjem završenom razredu srednje škole najmanje 4,00, a za studente viših godina najmanje 3,50.

III. Stipendije se dodjeljuju za preddiplomski, diplomski i integrirani sveučilišni studij te stručni i specijalistički studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj te visokim učilištima u inozemstvu, i to za razdoblje trajanja studijskog programa koje donosi visoko učilište koje student pohađa.

U tijeku akademske godine stipendija se isplaćuje deset mjeseci, i to od 01.
listopada tekuće godine do 31. srpnja sljedeće kalendarske godine.

Studentu kojemu je, pored stipendije Grada Novigrada dodijeljena i neka
druga stipendija, mora se pisanim putem očitovati o zadržavanju samo jedne od dodijeljenih stipendija.

IV. Visina stipendije iznosi 800,00 kn mjesečno.

Korisnicima stipendije koji radi školovanja imaju boravište izvan mjesta
prebivališta, isplatit će se, uz stipendiju, mjesečni dodatak u iznosu od 100,00 kn
.

V. Prijavi na natječaj za dodjelu stipendije prilažu se:

 • preslika osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave kandidata s vidljivom adresom prebivališta
 • izvornik ili ovjerena preslika potvrde o redovnom upisu kandidata u ak. god. 2010./2011.
 • preslika svjedodžbe prethodne školske godine srednjeg obrazovanja kandidata (za studente prve godine), odnosno uvjerenje/potvrda sa popisom i ocjenama položenih ispita prethodne studijske godine (za studente viših godina)
 • preslike osobnih iskaznica članova zajedničkog domaćinstva (za mlt. dijete: putovnica ili izvadak iz matice rođenih )
 • preslika dokaza o sudjelovanju i eventualnom individualnom plasmanu na županijskom, državnom i/ili međudržavnom natjecanju tijekom šk. god. 2009./2010. iz predmeta ili područja značajnih za nastavak školovanja
 • preslika učeničke knjižice polaznika glazbene škole ili neke druge škole tijekom šk.god. 2009./2010.)
 • potvrda ili preslika druge javne isprave o završenom i od strane Ministarstva verificiranom tečaju/programu osposobljavanja (npr. tečaj stranog jezika)
 • preslika dokaza o sudjelovanju na Novigradskom proljeću ili drugoj školi stvaralaštva tijekom šk. god. 2009./2010.
 • preslika dokaza o individualnom i/ili ekipnom sudjelovanju na državnom i/ili međunarodnom sportskom natjecanju te eventualnom plasmanu,
 • preslika izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja
 • preslika rješenja o rastavi braka roditelja ili druge isprave iz koje je vidljivo kojem je roditelju povjereno na čuvanje i odgoj maloljetno dijete/djeca
 • izvornik ili ovjerena preslika potvrde o redovnom školovanju/studiranju člana/ova obitelji u mjestu udaljenijem od 50 km od Novigrada za šk./ak. godinu 2010./2011.
 • preslika ugovora o podstanarstvu u mjestu prebivališta obitelji,
 • preslika rješenja ili druge isprave kojom je nadležno tijelo utvrdilo invaliditet kandidata i/ili člana obitelji,
 • preslika rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na jedan od oblika pomoći obitelji,
 • potvrda ili preslika druge isprave kojom se dokazuje status branitelja Domovinskog rata za roditelja kandidata.

VI. Prijava s odgovarajućom dokumentacijom dostavlja se poštom ili osobno u pisarnicu Grada Novigrada , na adresu:

Grad Novigrad, Upravni odjel za opću upravu, pravne poslove i društvene djelatnosti, Veliki trg 1, 52466 Novigrad, s naznakom: „za dodjelu stipendije“.

Prijave se podnose od 05. listopada do 31. listopada 2010. godine.

VII. Prijave pristigle u utvrđenom roku razmatra Povjerenstvo za stipendije,
te vrši bodovanje i utvrđuje bodovnu listu na temelju kriterija utvrđenih Odlukom o dodjeli stipendija i nagrada učenicima i studentima, te jednokratnih potpora za poslijediplomski studij. Bodovna se lista objavljuje na oglasnoj ploči i na službenim web stranicama Grada Novigrada.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u obzir radi razmatranja odnosno bodovanja.

Obrazac prijave podiže se u pisarnici Grada Novigrada ili na web stranicama Grada Novigrada www.novigrad.hr

Dodatne informacije mogu se zatražiti u Upravnom odjelu za opću upravu, pravne poslove i društvene djelatnosti osobno ili na telefon 052/757-055, interni broj 115, u uredovnom radnom vremenu.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu