Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Zagreba za doktorande

Baza natječaja

Stipendije Grada Zagreba za doktorande

Rok za prijavu: 02.11.2010.

Kontakt institucija: Grad Zagreb
Razina studija: poslijediplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J

ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA
DOKTORANDIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2010./2011.

1. Za akademsku godinu 2010./2011. dodijelit će se najviše 6 stipendija doktorandima u Gradu Zagrebu. 

2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije Grada Zagreba imaju doktorandi kojima studij nije financiran ili je sufinanciran iz drugih izvora manje od 50% visine školarine i udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • da su na diplomskom odnosno integriranom studiju ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50 ili da su bili među 5% najuspješnijih studenata diplomskog odnosno integriranog studija, što se dokazuje potvrdom fakulteta;
 • da imaju objavljena najmanje tri rada, od kojih je najmanje jedan znanstveni rad;
 • da imaju prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
 • da su državljani Republike Hrvatske;
 • da nisu stariji od 30 godina.

3. Stipendija Grada Zagreba dodjeljuje se za 12 mjeseci, računajući od 1. listopada 2010.

Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 60% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec 2010. godine.

Za doktorande koji studiraju u polovici radnog vremena, iznos Stipendije utvrđuje se u visini 30% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec 2010.

4. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba su uspjeh u studiju i znanstveno-istraživački radovi.

5. Natječaj traje 15 dana.

Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku 15 dana od objave natječaja u “Vjesniku” i na web stranici Grada Zagreba na adresu:

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, 10000 Zagreb, Ilica 25, s naznakom “za natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba doktorandima ” ili se predaju na istoj adresi u pisarnici, prizemlje.

Molbe se dostavljaju isključivo na obrascima koji se nalaze u prilogu Natječaja objavljenog na www.zagreb.hr , a mogu se dobiti i u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport, Zagreb, Ilica 25, soba 48, III. kat.

Uz molbu za dodjelu Stipendije Grada Zagreba potrebno je priložiti:

 • rodni list (presliku)
 • domovnicu (presliku)
 • uvjerenje o prebivalištu
 • potvrdu o upisu na doktorski studij akademske godine 2010./2011.
 • dokaz da studij nije financiran ili je sufinanciran iz drugih izvora manje od 50% visine školarine
 • prijepis ocjena diplomskog odnosno integriranog studija
 • dokaz o sudjelovanju u znanstveno-istraživačkim projektima ili konferencijama s prihvaćenim radom objavljenim u stručnom priznatom časopisu, objavljenim znanstveno-stručnim radovima, državnim ili međunarodnim priznanjima ili nagradama, magisteriju znanosti
 • životopis.

6. Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba bit će objavljen na oglasnim pločama područnih ureda Gradske uprave i web stranici Grada Zagreba u roku 60 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

7. Korisnik Stipendije Grada Zagreba ne može istodobno biti korisnik neke druge stalne novčane stipendije.

8. Nakon završetka školovanja stipendist je obvezan zaposliti se i raditi na području Grada Zagreba odnosno na području Republike Hrvatske uz suglasnost davatelja Stipendije, najmanje onoliko vremena koliko je primao Stipendiju.

Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos stipendije ako ne prihvati ponuđeno zaposlenje, jednostrano raskine radni odnos prije isteka roka u kojem je dužan raditi ili ako bez opravdanog razloga i u roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja i o zaposlenju.

 

Materijali

Obrazac prijave (20 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Zagreba za doktorande (2009)
Stipendije Grada Zagreba za doktorande (2008)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu