Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Slavonskog Broda

Baza natječaja

Stipendije Grada Slavonskog Broda

Rok za prijavu: 04.12.2010.

Kontakt institucija: Grad Slavonski Brod
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J

za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore studentima s područja grada Slavonskog Broda za akademsku 2010./2011. godinu.

I. Za akademsku godinu 2010./2011. dodijelit će se potpora za 20 studenata.

II. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:

 • redoviti studenti, državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području grada Slavonskog Broda do navršene 26. godine života, a ne primaju drugu vrstu pomoći ili stipendiju

III. KRITERIJI ZA ODABIR STUDENATA:

1. KRITERIJ USPJEŠNOSTI:

 • uspješnost u studiranju:

redoviti studenti 1. godine studija koji su tijekom cijelog srednjoškolskog
obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,7

redoviti studenti 2., 3., 4., 5., 6., godine studija koji su ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,5 na prethodim godinama studija

 • materijalno stanje kandidata (prihod po članu kućanstva)
 • isticanje na studiju koje daje određena jamstva za uspješan rad u budućem zvanju
 • osvojene nagrade na fakultetu i sveučilištu
 • sudjelovanje na projektima

2. SOCIJALNI KRITERIJ (REDOVITI STUDENTI SLABIJEG MATERIJALNOG STANJA):

 • studenti 1. godine studija koji su tijekom cijelog srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,5
 • studenti 2., 3., 4., 5., 6., godine studija koji su ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,5 na prethodim godinama studija
 • studenti čije obitelji ispunjavaju uvjete iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Slavonskog Broda i to:
  - socijalni uvjet (korisnici pomoći za uzdržavanje kod Centra za socijalnu skrb)
  - uvjet prihoda (gradski cenzus utvrđen Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Slavonskog Broda)

Dopunski kriteriji:
Ukoliko dva ili više studenata imaju jednak broj bodova primjenjuje se dopunsko bodovanje,

prednost imaju studenti koji se školuju za deficitarna zanimanja, studiraju izvan mjesta boravka, sudionici školskih ili studentskih natjecanja, studenti osobe s invaliditetom, civilne žrtve rata, djeca sudionika i stradalnika Domovinskog rata, te studenti koji žive u posebnim obiteljskim prilikama (obitelj s dva ili više studenata, student bez oba roditelja poginula u Domovinskom ratu, student bez jednog ili oba umrla roditelja), djeca čiji su roditelji-staratelji sudjelovali u Domovinskom ratu do 15. siječnja 1992. (do međunarodnog priznanja države Hrvatske) i pod uvjetom da im je priznat status sudionika Domovinskog rata.

IV. PROVEDBA NATJEČAJA

Kandidati su dužni uz zahtjev dostaviti i sljedeće pismene dokaze u skladu s Pravilnikom o
načinima i uvjetima pružanja potpore studentima grada Slavonskog Broda:

 • Uvjerenje o upisanom redovnom studiju na visokoškolskoj ustanovi i usmjerenje
 • Za studente prve godine - ovjerene fotokopije 1., 2., 3. i 4. godine srednjoškolskog
  obrazovanja odnosno dokaz o plasmanu na razredbenom ispitu.Za studente ostalih godina studija - prijepis ocjena
 • Potvrdu o prosjeku primanja članova domađinstva za prethodna tri mjeseca, za nezaposlene potvrdu o nezaposlenosti nadležnog Zavoda za zapošljavanje, te potvrdu o visini dohotka od Porezne uprave - ispostava Slavonski Brod za sve radno sposobne članove izuzev studenta podnositelja zahtjeva
 • Dokaz o eventualnom sudjelovanju na raznim školskim ili studentskim natjecanjima, o osvojenim nagradama na fakultetu i sveučilištu te o sudjelovanju u znanstvenim projektima
 • Za obitelji s dva ili više studenata ili jednim ili više učenika - dokaz o upisu na studij za svakog studenta u obitelji, te dokaz o pohađanju osnovne ili srednje škole
 • Za roditelje koji su bili sudionici Domovinskog rata - potvrdu kojom dokazuju sudjelovanje u ratu i duljinu mobilizacije, za roditelje invalide Domovinskog rata - dokaz o invalidnosti, za roditelje i studente civilne žrtve rata - dokaz o stradavanju
 • Presliku domovnice
 • Uvjerenje o prebivalištu (MUP)
 • Rješenje o invalidnosti za studente osobe s invaliditetom

V. VISINA POTPORE

Potpora iznosi 1000 kuna mjesečno. Visina potpore može se odlukom Gradonačelnika umanjiti ili povećati ovisno o raspoloživim proračunskim sredstvima namijenjenim stipendiranju studenata.

Za studente koji studiraju u mjestu prebivališta (na brodskim fakultetima) iznos potpore
utvrđuje se u upola manjem iznosu.

Od ukupnog broja odobrenih potpora, 70% će biti namijenjeno uspješnim redovitim studentima 30% redovitim studentima slabijeg materijalnog a stanja.

VI. PODNOŠENJE PRIJAVA

Prilikom podnošenja zahtjeva kandidati su obvezni ispuniti obrazac prijave koji se može dobiti u pisarnici Gradske uprave, Vukovarska 1, ili na službenim Internet stranicama grada Slavonskog Broda (www.slavonski-brod.hr ).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sva pojedinačna prava i obveze kandidata koji udovolje propisanim kriterijima, utvrdit će se
posebnim ugovorom između studenta korisnika potpore grada i Grada Slavonskog Broda.

VII. ROKOVI
O ishodu postupka odabira, kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana izvršenog odabira, a najkasnije u roku od 30 dana od zatvaranja Natječaja.

Rok prijave na Natječaj je 15 dana od dana objave na adresu:

Grad Slavonski Brod
Komisija za odabir studenata
Vukovarska 1
35000 Slavonski Brod

 

Materijali

Obrazac prijave (17 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu