Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Dubrovačko-neretvanske županije za deficitarna zanimanja

Baza natječaja

Stipendije Dubrovačko-neretvanske županije za deficitarna zanimanja

Rok za prijavu: 10.12.2010.

Kontakt institucija: Dubrovačko-neretvanska županija
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
za 2010/11. školsku/akademsku godinu

I. OPĆI PODACI

Župan Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za 2010/11. školsku/akademsku godinu.

Natječaj se objavljuje u «Dubrovačkom vjesniku» te na web stranicama Dubrovačko-neretvanske županije: www.dubrovnik-neretva.hr.

Dubrovačko-neretvanska županija (nadalje: Županija) stipendirat će:

1. učenike koji su upisani u srednje škole s Liste deficitarnih zanimanja:

 • kuhar
 • pekar/slastičar

2. studente koji su upisani na preddiplomski i diplomski sveučilišni studij na visokom učilištu s Liste deficitarnih zanimanja:

 • doktor medicine
 • diplomirani inženjer arhitekture
 • profesor matematike
 • profesor fizike
 • magistar rehabilitacijske edukacije.

Prijavu na natječaj studenti podnose osobno, a za učenike prijavu podnose roditelji ili staratelji na odgovarajućem obrascu koji utvrđuje Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarno zanimanje.

II. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na stipendiju za deficitarno zanimanje mogu ostvariti učenici srednje škole i studenti preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:

 • koji su državljani Republike Hrvatske,
 • koji imaju status redovitog učenika srednje škole ili studenta preddiplomskog i diplomskog studija,
 • koji imaju prebivalište na području Županije
 • koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorom.

III. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

Kriteriji za dodjelu stipendija jesu:

 • Opći uspjeh učenika i studenata iz svih predmeta u posljednje dvije godine obrazovanja,
 • Socijalni status učenika i studenta.

IV. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

Uz prijavu za dodjelu stipendije kandidati su dužni priložiti dokaze kako slijedi:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • potvrdu o upisu u određeni razred srednje škole odnosno na određenu godinu studija u školskoj/akademskoj godini za koju se kandidat natječe,
 • potvrdu nadležnog tijela o prebivalištu,
 • pisanu izjavu punoljetnog kandidata, odnosno roditelja/staratelja malodobnog učenika, da kandidat nema zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima,
 • presliku svjedodžbi posljednje dvije godine obrazovanja, odnosno ovjereni prijepis ocjena prethodnih dviju godina studija,
 • potvrdu Porezne uprave o visini dohotka po članu zajedničkog kućanstva ostvarenog za proteklu kalendarsku godinu,
 • potvrdu srednje škole o redovitom obrazovanju kandidata odnosno potvrdu srednje škole ili visokog učilišta o redovitom obrazovanju člana obitelji izvan Dubrovačko-neretvanske županije,
 • potvrdu ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja,
 • izjavu o broju članova zajedničkog kućanstva,
 • presliku presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, a za umrlog roditelja izvadak iz matične knjige umrlih, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, te izjavu samohranog roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici,
 • presliku izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,
 • potvrdu da je roditelj/staratelj kandidata poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj stopostotnoj invalidnosti iz Domovinskog rata,
 • potvrdu da je roditelj/staratelj kandidata hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj invalidnosti iz Domovinskog rata,
 • potvrdu da je kandidat osoba s posebnim potrebama,
 • životopis.

V. BROJ, VISINA STIPENDIJA I POPIS DEFICITARNIH ZANIMANJA

Po ovom natječaju bit će dodijeljene 2 stipendije učenicima i 5 stipendija studentima za 2010/11. godinu.

Visina stipendija koje će biti dodijeljene po ovom natječaju iznosi:

 • za učenike 600,00 kuna mjesečno
 • za studente 1.000,00 kuna mjesečno.

Deficitarna zanimanja i broj stipendija za učenike:

 • kuhar - 1
 • pekar/slastičar - 1
  Ukupno: - 2

Deficitarna zanimanja i broj stipendija za studente:

 • doktor medicine - 1
 • diplomirani inženjer arhitekture - 1
 • magistar matematike – nastavnički smjer 1
 • magistar fizike - nastavnički smjer - 1
 • magistar rehabilitacijske edukacije - 1
  Ukupno: - 5

VI. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se u roku od 21 dan od dana objave natječaja na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport
Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima
koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik

s naznakom «Natječaj za stipendije učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarno zanimanje».

Prijave se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti s web stranica Županije, odnosno dobiti u Centralnoj pisarnici, Gundulićeva poljana 1, Dubrovnik.

Natječaj za 2010/11. godinu objavljen je 20. studenog 2010. godine i bit će otvoren do 10. prosinca 2010. godine.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Liste reda prvenstva kandidata za dodjelu stipendija Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarno zanimanje objavljuje na oglasnoj ploči Županije i na web stranicama Županije najkasnije u roku od 45 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Temeljem konačnog Rješenja o dodjeli stipendije s korisnikom ili zakonskim zastupnikom malodobnog korisnika Župan Dubrovačko-neretvanske županije zaključuje ugovor o stipendiranju.

 

Materijali

Obrazac prijave (41 kb)
Izjava roditelja za učenike (26 kb)
Izjava studenta da ne prima drugu stipendiju (26 kb)
Obrazac za samohranog roditelja (26 kb)
Obrazac zajedničko kućanstvo (34 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu