Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Novog Marofa

Baza natječaja

Stipendije Grada Novog Marofa

Rok za prijavu: 30.11.2010.

Kontakt institucija: Grad Novi Marof
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija Grada Novog Marofa za akademsku 2010./2011. godinu

Natječaj se raspisuje za dodjelu 5 stipendija po socijalnom programu i 5 stipendija za nadarene studente.

Mjesečni iznos stipendije po korisniku iznosi:

 • 600,00 kn za studente koji studiraju na području Varaždinske i Međimurske županije,
 • 800,00 kn za studente koji studiraju na području ostalih županija u Republici Hrvatskoj i Gradu Zagrebu.

I OPĆI UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU STIPENDIJA
Pravo na dodjelu stipendija po socijalnom programu i stipendija za nadarene studente imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području Grada Novog Marofa najmanje tri godine prije podnošenja prijave na natječaj,
 • da su redovni studenti dodiplomskog sveučilišnog studija, preddiplomskoga, sveučilišnog i stručnog studija te integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,
 • da nisu korisnici neke druge stipendije,
 • da nisu stariji od 25 godina.

I UVJETI ZA STIPENDIJE PO SOCIJALNOM PROGRAMU

Natjecati se mogu oni studenti, koji ispunjavaju opće uvjete za ostvarivanje prava na dodjelu stipendija, čiji mjesečni prihod po članu domaćinstva u prethodna tri mjeseca ne prelazi 1.800,00 kn.

1. Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • domovnicu ili presliku domovnice,
 • potvrdu visokog učilišta o upisanoj godini redovnog studija u akademskoj 2010./2011. godini,
 • uvjerenje o prebivalištu,
 • potvrdu o mjesečnim primanjima članova obitelji (radni odnos, mirovina i dr.) za posljednja tri mjeseca,
 • potvrdu Porezne uprave o visini ostvarenog dohotka u 2009. godini za sve članove
  zajedničkog kućanstva,
 • potvrdu HZMO o visini ukupno isplaćene obiteljske mirovine u 2009. godini za sve članove zajedničkog kućanstva,
 • izjavu o članovima zajedničkog kućanstva i prihodima,
 • dokaz da je kandidat dijete hrvatskog branitelja,
 • pismenu izjavu da nisu korisnici niti jedne druge stipendije.

2. Za ostvarivanje dodatnih bodova treba priložiti:

 • smrtni list roditelja,
 • dokaz o nestanku roditelja izdan od nadležnog tijela državne uprave,
 • uvjerenje o prebivalištu za svakog brata ili sestru,
 • potvrdu o školovanju za svakog brata ili sestru,
 • rješenje Invalidske komisije Područnog ureda Fonda mirovinsko-invalidskog osiguranja Republike Hrvatske, kojom se dokazuje kategorija invalidnosti studenta,
 • pravomoćnu sudsku presudu o rastavi braka roditelja,
 • potvrdu HZZ-a o nezaposlenosti oba roditelja.

II UVJETI ZA STIPENDIJE ZA NADARENE STUDENTE

1. Natjecati se mogu oni studenti, koji ispunjavaju opće uvjete za ostvarivanje prava na dodjelu stipendija, a koji su zadnja dva razreda srednje škole (studenti 1. godine studija) završili s najmanjom prosječnom ocjenom 4,50, a studenti 2. i viših godišta studija s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne godine studija od najmanje 3,50.

2. Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • domovnicu ili presliku domovnice,
 • potvrdu visokog učilišta o upisanoj godini redovnog studija u akademskoj 2010./2011. godini,
 • studenti 1. godine studija svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole ili potvrdu o prosječnoj ocjeni za 3. i 4. razred srednje škole,
 • studenti ostalih godina studija prijepis ocjena iz svih prethodnih godina studija ili potvrdu o prosjeku ocjena iz prethodnih godina studija,
 • studenti 1. godine studija –potvrde o sudjelovanju i/ili postignutim uspjesima na natjecanjima i istraživačkim projektima,
 • studenti ostalih godina studija-potvrde o primljenoj rektorovoj/dekanovoj nagradi, objavljenom radu u domaćoj ili inozemnoj stručnoj publikaciji, sudjelovanju u istraživačkim projektima,
 • uvjerenje o prebivalištu,
 • dokaz da je kandidat dijete hrvatskog branitelja,
 • izjavu o članovima zajedničkog kućanstva i prihodima,
 • potvrdu o mjesečnim primanjima članova obitelji (radni odnos, mirovina i dr.) za posljednja 3 mjeseca,
 • pismenu izjavu da nisu korisnici niti jedne druge stipendije.

Bodovanje i utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija obavljat će se primjenom kriterija iz članka 14. i 15. Odluke o stipendijama Grada Novog Marofa (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 39/09 i 31/10).

Pismene prijave s naznakom vrste stipendije za koju se kandidat natječe i sa svim traženim prilozima, dostavljaju se u roku od osam dana od dana objave natječaja u tjedniku “Varaždinske vijesti” i

to "Povjerenstvu za dodjelu stipendija Grada Novog Marofa, Trg hrvatske državnosti 1, 42220 Novi Marof."

Prijave bez svih propisanih dokaza o ispunjavanju uvjeta, kao i nepravodobno podnesene prijave, neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom prijedloga lista kandidata za dodjelu stipendija na oglasnoj ploči Grada Novog Marofa u roku petnaest dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Svaki kandidat može u roku od osam dana od dana objavljivanja liste kandidata za dodjelu stipendija podnijeti pismeni prigovor gradonačelniku Grada Novog Marofa.
Odluka gradonačelnika po prigovoru je konačna

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Novog Marofa (2009)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu