Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Krapinsko-zagorske županije

Baza natječaja

Stipendije Krapinsko-zagorske županije

Rok za prijavu: 27.01.2011.

Kontakt institucija: Krapinsko-zagorska županija
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Z A K L J U Č A K
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima
srednjih škola i studentima za kalendarsku godinu 2011.

I

Raspisuje se natječaj za:

 • 28 stipendija učenicima srednjih škola, po 400,00 kn mjesečno.
 • 28 studentskih stipendija, po 600,00 kn mjesečno.

II

1. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti koji imaju prebivalište na području Županije i koji nisu korisnici stipendije ili novčane pomoći odobrene od strane općina i gradova Krapinsko-zagorske županije ili drugih državnih tijela, te ispunjavaju slijedeće uvjete:
1.1.  učenici: da su redoviti učenici srednje škole, te da im je prosjek ocjena za svaki prethodni razred srednje škole, odnosno 8. razreda osnovne škole, najmanje sljedeći:
a) za učenike koji se školuju za zanimanja od prioritetnog interesa za županiju 2,80
b) za sve ostale učenike 4,01
c)da su državljani Republike Hrvatske
1.2.  studenti: da su redoviti studenti i da su državljani Republike Hrvatske;

2. Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 15 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu, a u postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

3. Zahtjevi se dostavljaju na: Krapinsko zagorska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, Magistratska 1, Krapina, osobno ili preporučeno poštom.

4. Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu, kojeg zainteresirani učenici – studenti mogu dobiti u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, Krapina, Magistratska 1.

Zahtjevu treba priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • potvrdu škole – fakulteta o upisu na redovno školovanje u 2010/11. godini, s obveznim navođenjem godine školovanja – studija i struke
 • preslike svjedodžbe ili indexa zadnje godine završenog školovanja, a studenti i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita
 • dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju, zadnje godine završenog školovanja
 • izjavu roditelja o članovima obitelji (na posebnom obrascu, kojeg na zahtjev zainteresirani dobiju u Upravnom odjelu)
 • službene potvrde – podatke o prihodima svih članova obitelji za posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu objave natječaja u javnom glasilu (prema uputama iz obrasca Upravnog odjela na poleđini obrasca izjave roditelja o članovima zajedničkog domaćinstva)
 • ostalu dokumentaciju – službene potvrde kojima podnositelj zahtjeva dokazuje otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji (djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeca invalida rada i vojnih i civilnih invalida rata, djeca bez oba roditelja, djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, samohrani roditelji, broj ostalih članova obitelji koji se istovremeno školuju i djeca s teškoćama u razvoju u obitelji)
 • domovnicu, preslik
 • izjavu učenika – studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju ili novčanu pomoć

5. Sve primljene zahtjeve kojima će biti obavezno priložena dokumentacija iz točke 4.1. – 4.8., rješavat će Upravni odjel, putem Povjerenstva za stipendije – imenovano od strane Župana, na temelju kriterija iz Pravilnika.
Izbor stipendista – dodjela stipendija vrši se na osnovi ukupno ostvarenih bodova prema članku 10. i 11. Pravilnika.
Redoslijedna lista svih zahtjeva prema ostvarenim bodovima objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Županije i oglasnim pločama svih srednjih škola na području Županije.
Učenici i studenti kojima će stipendije biti odobrene, biti će pozvani radi zaključivanja ugovora.

6. Stipendije će se isplaćivati za sve mjesece u 2011. godini.
Korisnik stipendije gubi pravo na isplatu stipendije:

 • ako prekine školovanje za koje mu je stipendija odobrena,
 • ako se ne upiše u višu godinu školovanja,
 • student – apsolvent, ako ne diplomira u apsolventskom roku (utvrđenom Statutom fakulteta).

7. Sve isplaćene stipendije u pravilu se ne vraćaju, osim u slučaju ako učenik-student:

 • svojevoljno prekine školovanje,
 • ne završi s uspjehom školsku godinu, tj. ne stekne uvjete za upis u novu školsku godinu, odnosno slijedeći semestar,
 • odbije ponuđeno zaposlenje na području Krapinsko-zagorske županije,
 • u roku 3 mjeseca nakon završenog školovanja ne podnese dokaz da se zaposlio na području Krapinsko-zagorske županije, odnosno dokaz o nastavku školovanja (za učenike).

8. Svi uvjeti i međusobna prava i obveze između korisnika stipendije i Županije, regulirat će se ugovorom.

 

Materijali

Prioritetna zanimanja (276 kb)
Prijavni obrazac za natječaj (117 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Krapinsko-zagorske županije (2010)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu