Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu

Baza natječaja

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu

Rok za prijavu: 02.05.2011.

Kontakt institucija: Sveučilište u Zagrebu
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2010./2011.

I.
Raspisuje se natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2010./2011.
Prijava radova za Nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu http://www.unizg.hr/rektorova/

II.
Pravo natjecanja za Rektorovu nagradu imaju svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

III.
U pravilu, za Rektorovu nagradu može se prijaviti znanstveni ili umjetnički rad jednog autora, izuzetno i rad nekoliko autora, ali ne više od tri.
Prijedloge za dodjelu posebnih Rektorovih nagrada dostavljaju čelnici sastavnica,
popunjavanjem odgovarajućeg obrasca na mrežnim stanicama Sveučilišta.

IV.
Za Rektorovu nagradu ne može se prijaviti rad isključivo stručnog ili preglednog karaktera.
Također se ne može prijaviti rad izrađen za neku drugu primarnu namjenu (npr. diplomski rad, rad izrađen za znanstveni skup ili časopis i sl.), ali se može prijaviti rad koji je povezan s temom takvoga rada.

V.
Svaki rad predložen za Nagradu mora imati mentora. U okviru prijave rada mentor je dužan do propisanog roka iz stavka 2. ove točke, u odgovarajući obrazac na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu upisati obrazloženje po čemu predloženi rad udovoljava kriterijima izvrsnosti.

Studenti su dužni do ponedjeljka,2. svibnja 2011 obaviti prijavu rada na mrežnim stranicama Sveučilišta. Ispis cijelog prijavljenog rada (uključujući i obrazloženje mentora) u dva primjerka dostavljaju odgovarajućem povjerenstvu sastavnice.

VI.
Da se akademskoj javnosti osigura potpun i pravodoban uvid u cijeli postupak, Sveučilište će po isteku natječaja na svojim mrežnim stranicama objaviti popis svih valjano prijavljenih radova te osnovne podatke o njima (uključujući autore i naslov rada, sažetak rada te obrazloženje mentora).

VII.
Povjerenstvo za znanstveni i umjetnički rad studenata sastavnica Sveučilišta u Zagrebu dužna su Povjerenstvu za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu dostaviti prijedloge i prateću dokumentaciju do ponedjeljka, 30. svibnja 2011.

VIII.
Povjerenstvo za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu, nakon pregleda i ocjene prijedloga sastavnica, dužno je konačni prijedlog za dodjelu Rektorove nagrade, dostaviti rektoru najkasnije do utorka, 7. lipnja 2011.

IX.
Odluka o dodjeli Rektorove nagrade s popisom svih nagrađenih autora i naslovima njihovih radova objavit će se na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Sveučilišta i svih njegovih sastavnica, najkasnije tri dana prije svečane dodjele Nagrade.

X.
Svečana dodjela Rektorovih nagrada održat će se na Sveučilištu u Zagrebu u petak, 17. lipnja 2011.

XI.
Prigodom svečane dodjele Nagrada za tekuću akademsku godinu organizira se i izložba radova dobitnika Rektorove nagrade, pa su nagrađeni studenti dužni na vrijeme pripremiti, dostaviti i izložiti postere svojih radova, sukladno uputama objavljenim na mrežnim stranicama Sveučilišta.
Sažetci svih nagrađenih radova (na hrvatskome i engleskome jeziku) bit će objavljeni na
mrežnim stranicama Sveučilišta i u posebnome broju Sveučilišnoga glasnika, a cijeli nagrađeni radovi bit će pohranjeni u digitalnom repozitoriju nagrađenih studentskih znanstvenih radova, odnosno umjetničkih ostvarenja te dostupni javnosti na mrežnim stranicama Sveučilišta

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu (2010)
Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu (2008)
Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu (2007)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu