Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Baza natječaja

Stipendije Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Rok za prijavu: 17.10.2011.

Kontakt institucija: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Razina studija: preddiplomski studij
Područje studija: tehničke znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, te učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera u akademskoj, odnosno školskoj godini 2011./2012.

 

Za dodjelu stipendija za razdoblje od 01.09.2011. godine do 31.12.2011. osigurana su novčana sredstva u ukupnom iznosu od 1.081.000 kn, koja se raspodjeljuju u iznosu od 1.200,00 kn mjesečno za svakog studenta, odnosno u iznosu od 800,00 kn za svakog učenika.

U skladu sa raspoloživim novčanim sredstvima može se dodijeliti najviše 200 stipendija za studente prve, druge i treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera u akademskog godini 2011/2012., odnosno za učenike koji su upisani u prvi, drugi, treći i četvrti razred
srednje pomorske škole u školskog godini 2011./2012.

Za dodjelu stipendija iz ovog natječaja mogu se natjecati studenti preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera ukoliko imaju status redovitog studenta na pomorskim sveučilištima koja izvode pomorske studije (u daljnjem tekstu: pomorski fakulteti) u akademskoj godini u kojoj se dodjeljuje stipendija, a što se dokazuje potvrdom pomorskog fakulteta, odnosno učenici koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera ukoliko su upisani kao učenici srednje škole nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera u školskoj godini u kojoj se dodjeljuje stipendija (u daljnjem tekstu: pomorske škole), a što se dokazuje ovjerom pomorske škole u kojoj je učenik upisan.

Uz prijavu za dodjelu stipendije student treba priložiti sljedeće dokumente:

 • domovnicu u izvorniku, odnosno ovjerenoj preslici;
 • OIB i adresu prebivališta;
 • potvrdu pomorskog fakulteta da je upisan kao redoviti student nautičkog i brodostrojarskog smjera u akademskoj godini 2011./2012.;
 • presliku indeksa sa položenim ispitima nautičkog i brodostrojarskog smjera, te upisanim ECTS bodovima u prethodnoj akademskog godini odnosno za studente koji su upisali prvu godinu studija, presliku svjedodžbi trećeg i četvrtog razreda srednje škole;
 • dokaz o mjesečnim primanjima svih članova zajedničkog kućanstva u obliku potvrde poslodavca za članove kućanstva koji ostvaruju prihode od nesamostalnog rada, ili potvrde o visini mirovine, ili javnobilježnički ovjerene izjave o visini primanja za članove zajedničkog kućanstva koji ostvaruju prihode od samostalnog rada;
 • naziv banke i broj žiro računa korisnika stipendije.

Uz prijavu za dodjelu stipendije učenik treba priložiti sljedeće
dokumente:

 • domovnicu u izvorniku, odnosno ovjerenoj preslici;
 • OIB i adresu prebivališta;
 • potvrdu da je upisan u srednjoj pomorskoj školi nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera u školskoj godini2011./2012.;
 • presliku svjedodžbi o završenom razredu pomorske škole u prethodnoj školskog godini, odnosno za učenike koji su upisali prvi razred pomorske škole presliku svjedodžbe sedmog i osmog razreda osnovne škole;
 • dokaz o mjesečnim primanjima svih članova zajedničkog kućanstva u obliku potvrde poslodavca za članove kućanstva koji ostvaruju prihode od nesamostalnog rada, ili potvrde o visini mirovine, ili javnobilježnički ovjerene izjave o visini primanja za članove zajedničkog kućanstva koji ostvaruju prihode od samostalnog rada;
 • naziv banke i broj žiro računa korisnika stipendije.

Zainteresirani studenti, odnosno učenici mogu preuzeti tekst Odluke o uvjetima za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog i brodostrojarskog smjera u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Pomorskom fakultetu u Rijeci, Sveučilištu u Zadru, Pomorskom fakultetu u Splitu i Sveučilištu u Dubrovniku,Pomorskoj školi Bakar, Srednjoj školi Ambroza Haračića Mali Lošinj, Pomorskoj školi Zadar, Prometno-tehničkoj školi Šibenik, Tehničkoj školi Šibenik, Pomorskoj školi Split, Srednjoj školi Korčula i Pomorsko-tehničkoj školi Dubrovnik, lučkim kapetanijama Pula, Rijeka, Senj, Zadar, Šibenik, Split, Ploče i Dubrovnik, a ista se objavljuje i na službenim web stranicama navedenih obrazovnih ustanova i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u obzir.

Rok za prijavu na natječaj je najkasnije do 17. listopada 2011.

Prijave na natječaj dostavljaju se poštom s naznakom «Natječaj za
stipendiju» na adresu:

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
10000 Zagreb
Prisavlje 14
(za stipendije studenata i učenika u pomorstvu)

Nakon isteka roka za podnošenje prijava te razmatranja svih potpunih i pravodobnih prijava, ministar utvrđuje broj stipendija za studente odnosno učenike te utvrđuje privremenu rang listu za studente i za učenike sukladno pravilima i kriterijima iz točke VI Odluke kao i ovog Natječaja.

Kriterij za utvrđivanje privremene rang liste za studente je ukupan broj ECTS bodova stečenih u prethodnoj akademskog godini i zbroj ocjena svih položenih ispita u prethodnoj akademskoj godini za svakog studenta, osim za studente koji su upisali prvu godinu studija za koje je kriterij prosjek ocjena ostvaren u trećem i četvrtom razredu srednje škole.U slučaju jednakog broja ECTS bodova, odnosno jednakog prosjeka ocjena ostvarenog u trećem i četvrtom razredu srednje škole, prednost imaju studenti s nižim mjesečnim prihodom po članu zajedničkog kućanstva.

Kriterij za utvrđivanje privremene rang liste za učenike je prosjek ocjena ostvaren u prethodnoj školskog godini, a za učenike koji su upisali prvi razred pomorske škole, prosjek ocjena ostvaren u sedmom i osmom razredu osnovne škole.U slučaju jednakog prosjeka ocjena ostvarenog u prethodnoj školskoj godini, odnosno jednakog prosjeka ocjena ostvarenog u sedmom i osmom razredu osnovne škole prednost imaju učenici s nižim mjesečnim prihodom po članu zajedničkog kućanstva.

Privremena rang lista objavljuje se na oglasnim pločama pomorskihfakulteta i pomorskih škola u Republici Hrvatskoj, kao i na službenim web stranicama navedenih obrazovnih ustanova i Ministarstva.

Kandidati mogu podnijeti pismeni prigovor u roku od osam dana od dana objavljivanja privremene rang liste Ministarstvu i to isključivo u pogledu pogreške pri utvrđivanju općih uvjeta iz točke II, III i VI. Odluke.Prigovor se neće uvažiti ukoliko je do pogreške pri utvrđivanju općih uvjeta došlo zbog nepotpune ili nepravodobne prijave kandidata.Odluku o prigovoru donosi ministar mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: ministar) u roku od petnaest dana od dana isteka roka za prigovor.

Nakon proteka navedenog roka ministar sastavlja konačnu rang listu studenata te konačnu rang listu učenika koje se objavljuju na oglasnim pločama pomorskih fakulteta odnosno pomorskih škola u Republici Hrvatskoj kao i na službenim web stranicama navedenih obrazovnih ustanova i Ministarstva.
Temeljem konačne rang liste, ministar donosi rješenje o dodjeli stipendije za svakog studenta i učenika koji je na temelju konačne rang liste stekao pravo na stipendiju.

Sa svakim studentom i učenikom kojem je, ministar donio rješenje, Ministarstvo zaključuje ugovor o dodjeli stipendije za cijeli tijek studija, odnosno školovanja, uz uvjete navedene u Odluci i Natječaju.

Student ima pravo na primanje stipendije do završetka akademske godine u kojoj je bio u obvezi odslušati propisani program ili do diplomiranja, ako je diplomirao prije navedenog roka.

Studentu koji u roku od 30 dana ne obavijesti Ministarstvo da je diplomirao prije završetka akademske godine u kojoj je bio u obvezi odslušati propisani program, dužan je vratiti iznos stipendije koji je primio nakon diplomiranja.

Student je dužan prije početka svake akademske godine, a najkasnije do 1. listopada tekuće godine dostaviti Ministarstvu ovjeru pomorskog fakulteta da ima status redovitog studenta.

Učenik ima pravo na primanje stipendije do završetka školske godine u kojoj je završio četvrti razred.Učenik je dužan prije početka svake školske godine, a najkasnije do 1. listopada tekuće godine, dostaviti Ministarstvu presliku svjedodžbe o uspješno završenom prethodnom razredu

Vrijeme u kojem student, odnosno učenik ima pravo na primanje stipendije utvrdit će se ugovorom.
Ugovoreni iznos stipendije osigurati će se do kraja naobrazbe učenika,odnosno studenata u skladu sa utvrđenim i za tu svrhu osiguranim novčanim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Studentu koji izgubi status redovnog studenta na pomorskom fakultetu, odnosno učeniku koji ponavlja razred Ministarstvo će poništiti rješenje i raskinuti ugovor, te je isti dužan vratiti do tada primljeni iznos stipendije.

Student koji je nakon gubitka statusa redovnog studenta izgubio pravo na stipendiju, ali naknadno završi obrazovanje preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, nije dužan vratiti primljeni iznos stipendije ukoliko u roku od pet godina od završetka tog obrazovanja ostvari plovidbenu
službu na brodovima u trajanju od najmanje tri godine.

Učenik koji je nakon ponavljanja razreda izgubio pravo na stipendiju, ali je naknadno završio srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera, nije dužan vratiti primljeni iznos stipendije ukoliko u roku od pet godina od završetka tog obrazovanja ostvari plovidbenu službu na
brodovima u trajanju od najmanje tri godine.

Student, je dužan u roku 30 dana obavijestiti Ministarstvo o gubitku statusa redovnog studenta, odnosno učenik o činjenici da ponavlja razred, u protivnom gubi pravo iz članka XI Odluke.

Tijekom trajanja ugovora o stipendiranju može, iznimno, nastupiti privremeno mirovanje prava i obveza iz navedenog ugovora ako student, odnosno učenik iz objektivnih razloga ne uspije redovito upisati narednu akademsku, odnosno školsku godinu (na primjer zbog bolesti, teške bolesti ili smrti člana uže obitelji i slično).

O mirovanju prava i obveza iz ugovora o stipendiranju odlučuje Ministarstvo na pisani zahtjev studenta, odnosno učenika. Uz pisani zahtjev potrebno je priložiti i dokumente na kojima se temelji zahtjev za mirovanje prava i obveza iz ugovora o stipendiranju.Mirovanje prava i obveza iz ugovora o stipendiranju traje u pravilu godinu dana, računajući od dana podnošenja zahtjeva.

U trenutku sklapanja ugovora o dodjeli stipendije, kao i za vrijeme trajanja ugovora, student, odnosno učenik ne može primati niti jednu drugu stipendiju ili kredit kao pomoć za studij, odnosno školovanje.Studentu, odnosno učeniku koji ne obavijesti Ministarstvo o činjenici da u vrijeme sklapanja ugovora o dodjeli stipendije, kao i za vrijeme trajanja ugovora, prima drugu stipendiju, Ministarstvo će poništiti rješenje i raskinuti ugovor, te je isti dužan vratiti do tada primljeni iznos stipendije.

Studenti, odnosno učenici koji su stekli pravo na stipendiju, dužni su nakon završetka obrazovanja ostvariti plovidbenu službu na brodovima najmanje onoliko vremena za koliko su primali stipendiju.

Studentu, odnosno učeniku koji napusti ili prekine školovanje, svojevoljno ili po izrečenoj stegovnoj mjeri Ministarstvo će poništiti rješenje i raskinuti ugovor, te je isti dužan vratiti cjelokupni primljeni iznos stipendije.

Stipendije se dodjeljuju studentima koji pohađaju preddiplomski sveučilišni studij nautičkog i brodostrojarskog smjera prema konačnoj rang listi u akademskoj godini 2011./2012., temeljem rješenja o dodjeli stipendije nakon potpisa ugovora o stipendiji i to za svaki mjesec tijekom akademske godine.
Stipendije se dodjeljuju učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera prema konačnoj rang listi u školskoj godini 2011./2012., temeljem rješenja o dodjeli stipendije, nakon potpisa ugovora o stipendiji i to za svaki mjesec tijekom školske
godine.

Tekst ovog natječaja, objavljuje na oglasnim pločama i službenim web
stranicama pomorskim fakulteta i pomorskih škola u Republici Hrvatskoj, te na
službenoj web stranici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

ODLUKA - o uvjetima za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskog sveučilišnog studija nautičkog i brodostrojarskog smjera, kao i učenicima koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (2009)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu