Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Samobora

Baza natječaja

Stipendije Grada Samobora

Rok za prijavu: 21.10.2011.

Kontakt institucija: Grad Samobor
Razina studija: preddiplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima, studentima i mladim glazbenicima Grada Samobora za školsku godinu 2011/2012.

1. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju učenici i studenti te mladi glazbenici koji udovoljavaju sljedećim općim uvjetima:

A) Učenici

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da su redoviti učenici srednje škole
 • da imaju najmanje 3 (tri) godine prebivalište na području Grada Samobora
 • da su završili dvije prethodne godine školovanja s odličnim uspjehom
 • da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi

B) Studenti

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da su redoviti studenti
 • da imaju najmanje 3 (tri) godine prebivalište na području Grada Samobora
 • STUDENTI PRVE GODINE STUDIJA: da su završili dva zadnja razreda srednje škole s
  odličnim uspjehom, odnosno s prosjekom ocjena od najmanje 4,5 za svaku pojedinu
  godinu školovanja
 • STUDENTI DRUGE GODINE STUDIJA: da su završili 4. razred srednje škole s
  odličnim uspjehom, odnosno s prosjekom ocjena od najmanje 4,5 te prvu godinu studija s
  prosjekom ocjena od najmanje 4,0
 • STUDENTI STARIJIH GODIŠTA: da su završili prethodne dvije godine školovanja s
  prosjekom ocjena od najmanje 4,0 za svaku pojedinu godinu studija.
 • da nisu studenti apsolventi
 • da nisu stariji od 26 godina
 • da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi

C) Mladi glazbenici

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da su redoviti učenici srednje glazbene škole ili polaznici Muzičke akademije
 • da imaju najmanje 3 (tri) godine prebivalište na području Grada Samobora
 • UČENICI: da su završili dvije prethodne godine glazbenog školovanja s odličnim
  uspjehom
 • STUDENTI PRVE GODINE STUDIJA: da su završili dva zadnja razreda srednje škole s
  odličnim uspjehom, odnosno s prosjekom ocjena od najmanje 4,5 za svaku pojedinu
  godinu školovanja
 • STUDENTI DRUGE GODINE STUDIJA: da su završili 4. razred srednje škole s
  odličnim uspjehom, odnosno s prosjekom ocjena od najmanje 4,5 te prvu godinu studija s
  prosjekom ocjena od najmanje 4,0
 • STUDENTI STARIJIH GODIŠTA: da su završili prethodne dvije godine školovanja s
  prosjekom ocjena od najmanje 4,0 za svaku pojedinu godinu studija.
 • da nisu studenti apsolventi
 • da nisu stariji od 26 godina
 • da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi

2. Za školsku godinu 2011/2012. dodijelit će se najviše 15 stipendija za učenike i 10
stipendija za studente te 5 stipendija “Ferdo Livadić” za mlade glazbenike i to: 3 učeničke i 2
studentske.

3. Kriteriji za dodjelu stipendije su:

 • uspjeh u prethodne dvije godine školovanja
 • izvanškolski rezultati, umjetnički te znanstveno - stručni rad ostvareni u prethodne dvije godine školovanja boduju se za predmete/aktivnosti koji se odnose na struku srednjoškolskog obrazovanja/smjer studija za koji kandidat traži stipendiju. Županijska, državna,međunarodna/svjetska natjecanja, smotre ili olimpijade koje se boduju trebaju biti priznate od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
 • usporedno pohađanje dviju srednjih škola po programu Ministarstva znanosti,
  obrazovanja i športa (samo za kandidate - učenike). Uspjeh u školovanju, izvanškolski rezultati te usporedno pohađanje dviju srednjih škola boduju se sukladno člancima 15., 15a., 16., 17. i 18. Odluke o stipendiranju učenika, studenata i mladih glazbenika Grada Samobora koju možete preuzeti na www.samobor.hr

4. Stipendija se dodjeljuje za nastavnu godinu, odnosno deset (10) mjeseci.

5. Iznos stipendije utvrđuje se: za učenike 500,00kn mjesečno, a za studente 800,00kn
mjesečno.

6. Natječaj traje od 30. rujna do 21. listopada 2011. godine.

7. Korisnik gubi pravo na stipendiju i obvezuje se vratiti primljeni iznos ukoliko neopravdano prekine školovanje, ukoliko u propisanom roku ne završi razred (godinu) za koju je stipendiran, ukoliko se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na temelju neistinitih podataka ili da prima stipendiju iz drugih izvora ili njemu i njegovim roditeljima prebivalište više ne bude na području Grada Samobora za vrijeme primanja stipendije.

8. Prijave za dodjelu stipendija, sa svom traženom dokumentacijom, predaju se u zatvorenim
omotnicama, zaključno s 21. listopada 2011. godine:

 • osobno, u Urudžbenom zapisniku Grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5, Samobor, soba 118
 • ili šalju preporučeno poštom na adresu: Grad Samobor, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Samobor, Trg kralja Tomislava 5, s naznakom:
   «Za natječaj za dodjelu stipendija učenicima»
   «Za natječaj za dodjelu stipendija studentima»
   «Za natječaj za dodjelu stipendija učenicima/studentima mladim glazbenicima».

9. Kandidati (učenici, studenti, glazbenici) mogu predati molbu za samo jednu od stipendija Grada Samobora te na omotnici obvezno napisati za koju od stipendija se prijavljuju.

10. Prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave koje ne sadrže zatražene originale
odnosno ovjerene preslike dokumenata kao i one koje ne pristignu u utvrđenom roku,
neće se razmatrati.

11. Uz PRIJAVU NA POSEBNOM OBRASCU, treba priložiti:

 • a) životopis
 • b) potvrdu o upisu u školu/fakultet u školskoj godini 2011/2012. (ORIGINAL)
 • c) dokaz o usporednom pohađanju druge srednje škole (potvrda o upisu u drugu školu za šk. god. 2011/12.) – za učenike (ORIGINAL)
 • d) svjedodžbe dva prethodna razreda za učenike, odnosno svjedodžbe ili prijepis ocjena iz dvije prethodne godine školovanja za studente (ORIGINALI ILI OVJERENE PRESLIKE)
 • e) domovnica ili osobna iskaznica (PRESLIKA)
 • f) potvrda MUP-a o prebivalištu za zadnje 3 godine (ORIGINAL ILI PRESLIKA - NE STARIJI OD MJESEC DANA) ili PRESLIKA važeće osobne iskaznice ukoliko je ista izdana prije 30.09.2008. godine
 • g) dokaz o sudjelovanju na domaćem ili međunarodnom natjecanju, dobivenim nagradama i priznanjima, sudjelovanju u umjetničkom, znanstveno-istraživačkom ili drugom projektu, u prethodne dvije godine školovanja, što se ne odnosi na športske rezultate (ORIGINALI)
 • h) izjavu da ne prima drugu stipendiju

Povjerenstvo ima pravo tražiti na uvid originale dokumenata pod točkom e) i f).

NAPOMENA:
Za maloljetne kandidate Prijavu te Izjavu da nije korisnik drugih stipendija ili novčanih primanja koja imaju obilježja stipendija potpisuje zakonski zastupnik kandidata (roditelj, skrbnik i dr.).

12. Originali i ovjerene preslike dokumenata bit će vraćeni putem pošte podnositelju zahtjeva po isteku Natječaja za dodjelu stipendija Grada Samobora.

13. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Grada Samobora objavit će se na oglasnim pločama i web stranici Grada Samobora 30 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije. U roku 8 dana od dana objave liste na oglasnim pločama, svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu Gradonačelniku Grada Samobora putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti.

14. Obrazac prijave, upute te sve ostale informacije nalaze se na www.samobor.hr te u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Samobor, Trg kralja Tomislava 5, soba 116, tel. 3378-134
(Renata Kenda), email: renata.kenda@samobor.hr.

 

Materijali

Obrazac prijave za učenike (79 kb)
Obrazac za prijave za studente (79 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Samobora (2010)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu