Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Samobora za studente slabijeg imovinskog stanja

Baza natječaja

Stipendije Grada Samobora za studente slabijeg imovinskog stanja

Rok za prijavu: 21.10.2011.

Kontakt institucija: Grad Samobor
Razina studija: preddiplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima i studentima slabijeg imovinskog statusa Grada Samobora za školsku godinu 2011/2012.

1. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji udovoljavaju
sljedećim općim uvjetima:

A) Učenici

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da su redoviti učenici srednje škole
 • da imaju najmanje 3 (tri) godine prebivalište na području Grada Samobora
 • da ukupni prosječni neto prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 1.800,00kn
 • da su završili dvije prethodne godine školovanja s vrlo dobrim uspjehom, odnosno s prosječnom ocjenom od najmanje 4,0 za svaku pojedinu godinu školovanja
 • da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi.

B) Studenti

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da su redoviti studenti
 • da imaju najmanje 3 (tri) godine prebivalište na području Grada Samobora
 • da ukupni prosječni neto prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 1.800,00kn
 • STUDENTI PRVE GODINE STUDIJA: da su završili dva zadnja razreda srednje škole svrlodobrim uspjehom, odnosno s prosjekom ocjena od najmanje 4,0 za svaku pojedinu godinu školovanja
 • STUDENTI DRUGE GODINE STUDIJA: da su završili 4. razred srednje škole s vrlodobrim uspjehom, odnosno s prosjekom ocjena od najmanje 4,0 te prvu godinu studija s prosjekom ocjena od najmanje 3,0
 • STUDENTI STARIJIH GODIŠTA: da su završili prethodne dvije godine školovanja s prosjekom ocjena od najmanje 3,0 za svaku pojedinu godinu studija.
 • da nisu studenti apsolventi
 • da nisu stariji od 26 godina
 • da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi.

Pravo na sudjelovanje na natječaju nemaju učenici i studenti ukoliko oni, njihovi roditelji/staratelji te drugi članovi zajedničkog domaćinstva imaju u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili drugi objekt koji ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba te drugu pokretnu ili nepokretnu imovinu u vrijednosti većoj od 50.000,00kn po članu domaćinstva.

2. Za školsku godinu 2011/2012. dodijelit će se najviše 10 stipendija za učenike i 5 stipendija za
studente.

Kriteriji za dodjelu stipendije su:

 • socijalni status obitelji
 • uspjeh u školovanju

Izvanškolski rezultati i uspjeh na natjecanjima pomoćni su kriterij za utvrđivanje liste kandidata. Postignuti športski rezultati ne čine dio mjerila za utvrđivanje liste kandidata. Socijalni status obitelji te uspjeh u školovanju boduju se sukladno člancima 15., 16. i 16a.,

Odluke o stipendiranju učenika i studenata slabijeg imovinskog statusa Grada Samobora
koju možete preuzeti na www.samobor.hr.

3. Stipendija se dodjeljuje za nastavnu godinu, odnosno deset (10) mjeseci.

4. Iznos stipendije utvrđuje se: za učenike 750,00kn mjesečno, a za studente 1.000,00kn
mjesečno.

5. Natječaj traje od 30. rujna do 21. listopada 2011. godine.

6. Korisnik gubi pravo na stipendiju i obvezuje se vratiti primljeni iznos ukoliko neopravdano prekine školovanje, ukoliko u propisanom roku ne završi razred (godinu) za koju je stipendiran, ukoliko se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na temelju neistinitih podataka ili da prima stipendiju iz drugih izvora ili njemu i njegovim roditeljima prebivalište više ne bude na području Grada Samobora za vrijeme primanja
stipendije.

7. Prijave za dodjelu stipendija, s potrebnom dokumentacijom, predaju se u zatvorenim
omotnicama, zaključno s 21. listopada 2011. godine:

 • osobno, u Urudžbenom zapisniku Grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5, Samobor, soba 118
 • ili šalju preporučeno poštom na adresu: Grad Samobor, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Samobor, Trg kralja Tomislava 5, s naznakom:
   “Za natječaj za dodjelu stipendija za učenike slabijeg socijalnog statusa”.
   “Za natječaj za dodjelu stipendija za studente slabijeg socijalnog statusa”.

Kandidati (učenici i studenti) mogu predati molbu za samo jednu od stipendija Grada Samobora te na omotnici obvezno napisati za koju od stipendija se prijavljuju.

8. Prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave koje ne sadrže zatražene originale odnosno ovjerene preslike dokumenata kao i one koje ne pristignu u utvrđenom roku, neće se razmatrati.

9. Uz PRIJAVU NA POSEBNOM OBRASCU treba priložiti:

 • a) životopis
 • b) potvrdu o upisu u školu/fakultet u školskoj godini 2011/2012. (ORIGINAL)
 • c) svjedodžbe dva prethodna razreda za učenike, odnosno svjedodžbe ili prijepis ocjena iz dvije prethodne godine školovanja za studente (ORIGINAL ILI OVJERENA PRESLIKA)
 • d) domovnica ili osobna iskaznica (PRESLIKA)
 • e) potvrda MUP-a o prebivalištu za zadnje 3 godine za SVE ČLANOVE KUĆANSTVA (ORIGINALI ILI PRESLIKE - NE STARIJI OD MJESEC DANA)
 • f) potvrdu o imovnom stanju svih punoljetnih članova kućanstva (Porezna uprava), potvrdu o isplati plaće, odrezak o isplati mirovine, naknade za nezaposlene i sl. za mjesece: srpanj, kolovoz i rujan 2011. (ORIGINALI ili PRESLIKE)
 • g) potvrde o eventualnim drugim izvorima prihoda za sve punoljetne članove kućanstva (prihodi od imovine, prihodi od ugovora o djelu, autorskih honorara, obrta, slobodnih zanimanja, dohotke po osnovi dividende za vlasnike dionica i dr.) (ORIGINALI ili PRESLIKE) h) izjava o IMOVINI I PRIHODIMA ostvarenima iz cjelokupne imovine ili imovinskih prava svih članova kućanstva (prihodi od zakupa, najamnina, dionica i sl.)
 • i) dokaz o ispunjavanju ostalih posebnih socijalnih uvjeta:
  - Potvrda o stradavanju roditelja ili staratelja u Domovinskom ratu
  - Rješenje o utvrđivanju 100%-tne invalidnosti (Domovinski rat) roditelja ili staratelja
  - Rješenje o dječjem doplatku za kandidata učenika
  - Potvrda Centra za socijalnu skrb Samobor o primitku stalne pomoći
  - Smrtni listovi za roditelje – staratelje
  - Sudska rješenja o razvodu braka
  - Potvrda HZZZ o statusu nezaposlene osobe za roditelja – staratelja (ako je isti prijavljen na Zavodu za zapošljavanje) ili izjava roditelja – staratelja o nezaposlenosti dana pod krivičnom i materijalnom odgovornošću
  - Potvrda o statusu hrvatskog branitelja za roditelja – staratelja
  - Rješenje o invaliditetu kandidata (ORIGINALI ili PRESLIKE)
 • j) dokaz o sudjelovanju na domaćem ili međunarodnom natjecanju, dobivenim nagradama i priznanjima, sudjelovanju u umjetničkom, znanstveno-istraživačkom ili drugom projektu, što se ne odnosi na športske rezultate (PRESLIKE)
 • k) izjavu da ne prima neku drugu stipendiju

Povjerenstvo ima pravo tražiti na uvid originale dokumenata pod točkom d), e), f), g), i) i j).

NAPOMENA:
Za maloljetne kandidate Prijavu, Izjavu o imovini i prihodima ostvarenima iz cjelokupne imovine ili imovinskih prava te Izjavu da nije korisnik drugih stipendija ili novčanih primanja koja imaju obilježja stipendija potpisuje zakonski zastupnik kandidata (roditelj, skrbnik i dr.).

11. Originali i ovjerene preslike dokumenata bit će vraćeni putem pošte podnositelju zahtjeva, po isteku Natječaja za dodjelu stipendija Grada Samobora.

12. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Grada Samobora objavit će se na oglasnim pločama i web stranici Grada Samobora 30 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije. U roku 8 dana od dana objave liste na oglasnim pločama, svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu Gradonačelniku Grada Samobora putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti.

13. Obrazac prijave, upute te sve ostale informacije nalaze se na www.samobor.hr te u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Samobor, Trg kralja Tomislava 5, soba 116, tel. 3378-134 (Renata Kenda), email: renata.kenda@samobor.hr.

 

Materijali

Obrazac za prijavu za učenike (100 kb)
Obrazac za prijavu za studente (103 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Samobora za studente slabijeg imovinskog stanja (2010)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu