Početna stranica > Baza natječaja > Stipendija Grada Ivanca

Baza natječaja

Stipendija Grada Ivanca

Rok za prijavu: 19.10.2011.

Kontakt institucija: Grad Ivanec
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija Grada Ivanca
za akademsku godinu 2011./12.

1. Grad Ivanec u akademskoj godini 2011./12. dodijeliti će 36 stipendija u iznosu od 500,00 kuna mjesečno za studente I. i narednih godina studija, na temelju socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika obitelji kandidata, uspjeha u školovanju odnosno studiju te za deficitarna zanimanja

Sljedeća zanimanja utvrđuju se kao deficitarna i boduju se sukladno Odluci o stipendijama:

 • magistar građevinarstva,
 • magistar strojarstva,
 • magistar elektrotehnike,
 • magistar arhitekture,
 • magistar farmacije,
 • doktor medicine,
 • magistar psihologije,
 • magistar matematike,
 • magistar njemačkog jezika,
 • magistar engleskog jezika.

Utvrditi će se jedinstvena lista reda prvenstva dobivena primjenom svih kriterija (socijalni status i druge socijalne prilike obitelji kandidata, uspjeh u školovanju, odnosno studiju i postignuti rezultati na natjecanjima, odnosno znanstveno-stručni i drugi odgovarajući radovi i uspjesi u struci studenata i deficitarna zanimanja).

Stipendija se dodjeljuje za 10 mjeseci, i to za razdoblje listopad – srpanj tekuće akademske godine.

2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studeni koji udovoljavaju sljedećim općim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da su redoviti studenti s prebivalištem na području Grada Ivanca,
 • da su završili zadnja dva razreda srednje škole (studenti I. godine studija) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,00, odnosno s najmanjom prosječnom ocjenom od 2,5 za položene ispite iz prethodne godine studija (studenti II. i viših godina studija),
 • da im prosječni mjesečni ukupni neto prihod po članu domaćinstva u prethodna tri mjeseca prije raspisivanja natječaja ne prelazi iznos od 2.500,00 kuna,
 • da nisu navršili 27 godina života,
 • da nisu korisnici drugih stipendija.

Kriteriji za dodjelu stipendije utvrđeni su Odlukom o stipendijama Grada Ivanca.

3. Uz zamolbu za dodjelu stipendije obavezno se prilaže sljedeća dokumentacija:

 • preslika osobne iskaznice i OIB,
 • potvrda fakulteta o redovitom upisu u akademsku godinu 2011./12, u svrhu ostvarivanja prava na stipendiju,
 • preslika svjedodžbi posljednja dva završena razreda srednje škole (za studente I. godine studija),
 • prijepis ocjena položenih ispita prethodne godine studija (za studente od II. godine studija na dalje),
 • preslike diploma za sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju, te za osvojeno 1., 2. ili 3 mjesto na državnom ili međunarodnom natjecanju, 2010. i 2011. godine u programima koje donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske (za studente I. godine studija),
 • dokumentacija o postignutim rezultatima u znanstveno-stručnim i drugim odgovarajućim radovima i uspjesima u struci (sudjelovanje na državnom i međunarodnom natjecanju, osvajanje jedne od prve tri nagrade na državnom i međunarodnom natjecanju, nagrada rektora ili dekana, rad objavljen u recenziranoj znanstvenoj ili stručnoj publikaciji, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom, umjetničkom ili sličnom projektu ili samostalan znanstveno-istraživački, umjetnički ili sličan projekt - za studente II. i viših godina studija)
 • prosjek neto plaće/mirovine za prethodna tri mjeseca tekuće kalendarske godine za svakog zaposlenog člana kućanstva,
 • potvrda nadležnog Zavoda za zapošljavanje za nezaposlenog člana kućanstva,
 • izjava o broju članova kućanstva (obrazac u knjižari).

Preslike svjedodžbi i diploma ne moraju biti ovjerene.

Grad Ivanec zadržava prava da osim prethodno navedene potrebne dokumentacije od podnositelja prijave zatraži i drugu dokumentaciju (potvrda o prebivalištu, domovnica, preslika indeksa), ako ustanovi da je isto potrebno.

4. Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

5. Prijave kandidata dostavljaju se na adresu:

Grad Ivanec
Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti
Trg hrvatskih ivanovaca 9B
42240 Ivanec

6. Rok za podnošenje dokumentacije je 15 dana od objave natječaja u Varaždinskim vijestima, odnosno zaključno s 19. listopada 2011. godine.

7. O dodjeli stipendije odlučuje Komisija za dodjelu stipendija utvrđivanjem liste reda prvenstva za dodjelu stipendija. Odluka Komisije za dodjelu stipendija objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Ivanca, Trg hrvatskih ivanovaca 9b i na internetskim stranicama Grada Ivanca (www.ivanec.hr).

Pismeni prigovor na odluku Komisije za dodjelu stipendije podnosi se u roku 8 dana od dana objave Odluke Komisije za dodjelu stipendije gradonačelniku koji donosi konačnu odluku.

Na temelju konačne odluke o dodjeli stipendija gradonačelnik Grada Ivanca i stipendist sklapaju ugovor o korištenju stipendije kojim se pobliže reguliraju prava i obveze korisnika i davatelja stipendije, sukladno odredbama Odluke o stipendijama Grada Ivanca.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu