Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Dubrovačko-neretvanske županije za nadarene studente

Baza natječaja

Stipendije Dubrovačko-neretvanske županije za nadarene studente

Rok za prijavu: 26.11.2011.

Kontakt institucija: Dubrovačko-neretvanska županija
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima

za 2011/12. školsku, odnosno akademsku godinu

I. OPĆI PODACI

Župan Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima za 2011/12. školsku odnosno akademsku godinu.

Natječaj se objavljuje u "Dubrovačkom vjesniku", i na web stranici Županije: www.dubrovnik-neretva.hr .

Dubrovačko-neretvanska županija (nadalje: Županija) stipendirat će učenike srednjih škola i studente preddiplomskog, diplomskog te integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija 10 mjeseci za godinu.

Prijavu na natječaj punoljetni učenici i studenti podnose osobno, a za malodobne učenike roditelji ili staratelji na odgovarajućem obrascu koji utvrđuje Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima.

UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na stipendiju mogu ostvariti daroviti učenici srednjih škola i studenti preddiplomskog, diplomskog te integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, odnosno apsolventi u trajanju od šest mjeseci nakon završenog zadnjeg semestra.

Darovitost učenika i studenata utvrđuje se na temelju postignutog uspjeha i drugih postignutih rezultata u izvannastavnim aktivnostima, znanosti i umjetnosti ostvarenih u prethodne dvije godine obrazovanja.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:

 • koji su državljani Republike Hrvatske,
 • koji imaju status redovitog učenika ili studenta,
 • koji imaju prebivalište na području Županije,
 • koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima.

II. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

1. Kriteriji za dodjelu stipendija učenicima:

 • opći uspjeh iz svih predmeta za svaku od prethodnih dviju godina obrazovanja
 • pohađanje druge redovite srednje škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu,
 • sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima, smotrama,
 • socijalni status.

2. Kriteriji za dodjelu stipendija studentima:

 • opći uspjeh iz svih predmeta za svaku od prethodnih dviju godina obrazovanja, 
 • objavljeni radovi,
 • izlaganja na znanstvenim skupovima,
 • sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i izložbama inovacija,
 • osvojene nagrade,
 • socijalni status.

III. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

1. Dokazi o ispunjavanju uvjeta i kriterija za učenike:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • potvrda o upisu u školu u školsku godinu za koju se kandidat natječe,
 • potvrda nadležnog tijela o prebivalištu,
 • pisana izjava punoljetnog učenika, odnosno roditelja/staratelja malodobnog učenika, da učenik nema zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima,
 • preslika svjedodžbi završenih razreda u prethodne dvije godine obrazovanja,
 • potvrda o upisu u drugu školu ( glazbenu, plesnu i dr.) uz redovitu srednju školu,
 • diploma ili druga službena potvrda nadležnog tijela smotre ili natjecanja o sudjelovanju i uspjehu na smotrama, natjecanjima,
 • potvrda Porezne uprave o visini dohotka ostvarenog za proteklu kalendarsku godinu za svakog člana zajedničkog kućanstva,
 • potvrda srednje škole o redovitom školovanju kandidata, odnosno potvrda srednje škole ili visokog učilišta o redovitom školovanju pojedinog člana obitelji, izvan područja Dubrovačko-neretvanske županije,
 • potvrda ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja koji se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba, 
 • izjava o broju članova zajedničkog kućanstva,
 • preslika presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, izvadak iz matične knjige umrlih za umrlog roditelja, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, te izjava samohranog roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici,
 • preslika izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,
 • potvrda da je roditelj/staratelj kandidata poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj stopostotnoj invalidnosti iz Domovinskog rata,
 • potvrda da je roditelj/staratelj kandidata hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj invalidnosti roditelja/staratelja iz Domovinskog rata,
 • potvrda da je kandidat osoba s posebnim potrebama,
 • životopis.

2. Dokazi o ispunjavanju uvjeta i kriterija za studente:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • potvrda o upisu na određeni studijski program u akademsku godinu za koju se student natječe,
 • potvrda nadležnog tijela o prebivalištu,
 • pisana izjava studenta da nema zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima,
 • ovjereni prijepis ocjena za prethodne dvije godine studija,
 • preslika naslovnice časopisa, zbornika radova ili zbornika sažetaka te preslika početne stranice rada,
 • dokaz o sudjelovanju na znanstvenom skupu te izvadak iz zbornika radova sa skupa ili izvadak iz zbornika sažetaka,
 • diploma ili druga službena potvrda nadležnog tijela natjecanja ili izložbe inovacija,
 • uvjerenje o dodijeljenoj nagradi,
 • potvrda Porezne uprave o visini dohotka ostvarenog za proteklu kalendarsku godinu za svakog člana zajedničkog kućanstva,
 • potvrda visokog učilišta o redovitom obrazovanju kandidata, odnosno potvrda srednje škole ili visokog učilišta o redovitom obrazovanju za svakog člana obitelji izvan područja Dubrovačko-neretvanske županije,
 • potvrda ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja koji se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba,
 • izjava o broju članova zajedničkog kućanstva,
 • preslika presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, a za umrlog roditelja izvadak iz matične knjige umrlih, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, te izjava samohranog roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici, 
 • preslika izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,
 • potvrda da je roditelj/staratelj kandidata poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj stopostotnoj invalidnosti iz Domovinskog rata,
 • potvrda da je roditelj/staratelj kandidata hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj invalidnosti roditelja/staratelja iz Domovinskog rata,
 • potvrda da je kandidat osoba s posebnim potrebama,
 • životopis.

IV. BROJ I VISINA STIPENDIJA

Po ovom natječaju bit će dodijeljeno 6 stipendija učenicima i 16 stipendija studentima za 2011/12. godinu.

Visina stipendija koje će biti dodijeljene po ovom natječaju iznosi:

- za učenike 600,00 kuna mjesečno

- za studente 1.000,00 kuna mjesečno.

V. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se 21 dan od dana objave natječaja na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport

Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima

Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik

 

s naznakom «Natječaj za stipendije».

Zahtjevi se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti s web stranica Županije, odnosno koji se mogu dobiti u Centralnoj pisarnici Dubrovačko-neretvanske županije, Gundulićeva poljana 1, Dubrovnik.

Natječaj za 2011/12. godinu objavljen je 5. studenog 2011. godine i bit će otvoren do 26. studenog 2011. godine.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Liste reda prvenstva kandidata za dodjelu stipendija Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima objavljuje na oglasnoj ploči Županije i na web stranicama Županije najkasnije u roku od 45 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva.

 

Temeljem konačnog Rješenja o dodjeli stipendije s korisnikom ili zakonskim zastupnikom malodobnog korisnika Župan Dubrovačko-neretvanske županije zaključuje ugovor o stipendiranju. 

 

Materijali

Prijava za studente (76 kb)
Izjava o neprimanju druge stipendije (27 kb)
Izjava o članovima domaćinstva (40 kb)
Izjava samohranog roditelja (27 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Dubrovačko-neretvanske županije za nadarene studente (2010)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu