Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Dubrovačko-neretvanske županije za deficitarna zanimanja

Baza natječaja

Stipendije Dubrovačko-neretvanske županije za deficitarna zanimanja

Rok za prijavu: 26.11.2011.

Kontakt institucija: Dubrovačko-neretvanska županija
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
za 2011/12. školsku/akademsku godinu

I. OPĆI PODACI

Župan Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za 2011/12. školsku/akademsku godinu.

Natječaj se objavljuje u «Dubrovačkom vjesniku» te na web stranicama Dubrovačko-neretvanske županije: www.dubrovnik-neretva.hr .

Dubrovačko-neretvanska županija (nadalje: Županija) stipendirat će:

1. učenike koji su upisani u srednje škole s Liste deficitarnih zanimanja: 

 • slastičar 
 • medicinska sestra 
 • stolar 

2. studente koji su upisani na preddiplomski i diplomski sveučilišni studij na visokom učilištu s Liste deficitarnih zanimanja:

 • doktor medicine
 • magistar fizike – nastavnički smjer 
 • magistar rehabilitacijske edukacije
 • magistar psihologije.

Prijavu na natječaj studenti podnose osobno, a za učenike prijavu podnose roditelji ili staratelji na odgovarajućem obrascu koji utvrđuje Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarno zanimanje.

II. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na stipendiju za deficitarno zanimanje mogu ostvariti učenici srednje škole i studenti preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:

 • koji su državljani Republike Hrvatske,
 • koji imaju status redovitog učenika srednje škole ili studenta preddiplomskog i diplomskog studija, 
 • koji imaju prebivalište na području Županije,
 • koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorom. 

III. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

Kriteriji za dodjelu stipendija jesu:
1. Opći uspjeh učenika i studenata iz svih predmeta u posljednje dvije godine obrazovanja,
2. Socijalni status učenika i studenta.

IV. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

Uz prijavu za dodjelu stipendije kandidati su dužni priložiti dokaze kako slijedi:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • potvrdu o upisu u određeni razred srednje škole odnosno na određenu godinu studija u školskoj/akademskoj godini za koju se kandidat natječe,
 • potvrdu nadležnog tijela o prebivalištu,
 • pisanu izjavu punoljetnog kandidata, odnosno roditelja/staratelja malodobnog učenika, da kandidat nema zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima,
 • presliku svjedodžbi posljednje dvije godine obrazovanja, odnosno ovjereni prijepis ocjena prethodnih dviju godina studija,
 • potvrdu Porezne uprave o visini dohotka po članu zajedničkog kućanstva ostvarenog za proteklu kalendarsku godinu,
 • potvrdu srednje škole o redovitom obrazovanju kandidata odnosno potvrdu srednje škole ili visokog učilišta o redovitom obrazovanju člana obitelji izvan Dubrovačko-neretvanske županije,
 • potvrdu ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja,
 • izjavu o broju članova zajedničkog kućanstva,
 • presliku presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, a za umrlog roditelja izvadak iz matične knjige umrlih, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, te izjavu samohranog roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici, 
 • presliku izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,
 • potvrdu da je roditelj/staratelj kandidata poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj stopostotnoj invalidnosti iz Domovinskog rata, 
 • potvrdu da je roditelj/staratelj kandidata hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj invalidnosti iz Domovinskog rata,
 • potvrdu da je kandidat osoba s posebnim potrebama,
 • životopis.

V. BROJ, VISINA STIPENDIJA I POPIS DEFICITARNIH ZANIMANJA

Po ovom natječaju bit će dodijeljene 3 stipendije učenicima i 5 stipendija studentima za 2011/12. godinu.

Visina stipendija koje će biti dodijeljene po ovom natječaju iznosi:

- za učenike 600,00 kuna mjesečno
- za studente 1.000,00 kuna mjesečno.

Deficitarna zanimanja i broj stipendija za učenike:
- slastičar - 1
- medicinska sestra - 1
- stolar - 1

Ukupno: - 3

Deficitarna zanimanja i broj stipendija za studente:

- doktor medicine - 2
- magistar fizike - nastavnički smjer - 1
- magistar rehabilitacijske edukacije - 1
- magistar psihologije - 1

Ukupno: - 5

VI. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se u roku od 21 dan od dana objave natječaja na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport
Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima
koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik

s naznakom «Natječaj za stipendije učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarno zanimanje».

Prijave se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti s web stranica Županije, odnosno dobiti u Centralnoj pisarnici, Gundulićeva poljana 1, Dubrovnik.

Natječaj za 2011/12. godinu objavljen je 5. studenog 2011. godine i bit će otvoren do 26. studenog 2011. godine.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Liste reda prvenstva kandidata za dodjelu stipendija Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarno zanimanje objavljuje na oglasnoj ploči Županije i na web stranicama Županije najkasnije u roku od 45 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Temeljem konačnog Rješenja o dodjeli stipendije s korisnikom ili zakonskim zastupnikom malodobnog korisnika Župan Dubrovačko-neretvanske županije zaključuje ugovor o stipendiranju.
 

 

Materijali

Prijava (56 kb)
Izjava o neprimanju druge stipendijež (27 kb)
Izjava o članovima domaćinstva (40 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Dubrovačko-neretvanske županije za deficitarna zanimanja (2010)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu