Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Rijeke studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

Baza natječaja

Stipendije Grada Rijeke studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

Rok za prijavu: 24.11.2011.

Kontakt institucija: Grad Rijeka
Razina studija: nije definirano
Područje studija: biomedicina i zdravstvo
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
u akademskoj 2011./2012. godini

1. U akademskoj 2011./2012. godini dodijelit će se šest stipendija za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, i to:

 • 2 stipendije – za magistar/magistra logopedije, 
 • 2 stipendije – za magistar/magistra socijalne pedagogije i
 • 2 stipendije – za magistar/magistra edukacijske rehabilitacije.

2. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije ima redoviti student koji ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske,
 • da ima prebivalište na području grada Rijeke,
 • da je student sveučilišnog studija na kojem se obrazuje za deficitarno zanimanje. 

3. Pristupnik Natječaju zahtjev podnosi na prijavnom obrascu – PRISTUPNICI, a uz koju treba priložiti:

 • životopis (napisan strojopisom),
 • presliku domovnice,
 • presliku izvatka iz matice rođenih,
 • ovjerene preslike svjedodžbi/izvornik prijepisa ocjena za posljednje dvije godine obrazovanja (odvojene po godinama),
 • izvornik uvjerenja o upisu u tekuću akademsku 2011./2012. godinu,
 • izvornik uvjerenja o prebivalištu (ne starije od mjesec dana od dana objave Natječaja).

Dodatno, radi dokazivanja socijalnog statusa, pristupnik može priložiti:

 • presliku rješenja Grada Rijeke o ostvarivanju prava temeljem Odluke o socijalnoj skrbi prema socijalnom uvjetu - stalna pomoć (za pristupnika ili člana njegove obitelji)
 • presliku rješenja Grada Rijeke o ostvarivanju prava temeljem Odluke o socijalnoj skrbi prema uvjetu prihoda (za pristupnika ili člana njegove obitelji),
 • presliku rješenja Grada Rijeke o ostvarivanju prava temeljem Odluke o socijalnoj skrbi prema posebnom uvjetu (za pristupnika),
 • presliku rješenja Grada Rijeke o ostvarivanju prava temeljem Odluke o socijalnoj skrbi prema uvjetu dječjeg doplatka (za pristupnika ili člana njegove obitelji),
 • presliku izvatka iz matice umrlih za preminule roditelje ukoliko je pristupnik bez oba roditelja,
 • presliku izvatka iz matice rođenih za samohranog roditelja (ne stariji od šest mjeseci od dana objave Natječaja), izjavu samohranog roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici i presliku pravomoćne presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja odnosno presliku izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja, 
 • izvornik uvjerenja o prebivalištu za ostale članove istog kućanstva (ne starije od mjesec dana od dana objave Natječaja), ukoliko pristupnik ima više braće i sestara, 
 • presliku rješenja nadležnog tijela o postojanju tjelesnog oštećenja za pristupnika (slijepa osoba, gluha osoba, osoba oboljela od cerebralne dječje paralize, osoba oboljela od multiple skleroze, dijalizirani i transplantirani bubrežni bolesnik i osoba s tjelesnim oštećenjima od 70% i više)

4. Pristupnica se može podignuti u zgradi Grada Rijeke, Trpimirova 2/II (pisarnica), radnim danom od 8,30 do 15,30 sati, te na web stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr

5. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Natječaja.
Prijave s dokumentacijom primaju se radnim danom od 8,30 do 15,30 sati u zgradi Grada Rijeke, Trpimirova 2/II (pisarnica), ili se dostavljaju putem pošte na adresu:

Grad Rijeka, za Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, 51000 Rijeka, Trpimirova 2/II.

Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.

6. Rang-lista pristupnika objavit će se na oglasnoj ploči Grada, Titov trg 3.
Svaki pristupnik Natječaju može na rang-listu podnijeti pisani prigovor Gradonačelniku u roku osam dana od dana objave rang-liste na oglasnoj ploči Grada, i to putem pošte na adresu: Grad Rijeka, za Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, 51000 Rijeka, Trpimirova 2/II, ili se predaje u pisarnici Grada u zgradi Grada Rijeke, Trpimirova 2/II .
 

 

Materijali

Pristupnica (78 kb)
Kriteriji (116 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Rijeke studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja ()

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu