Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Istarske županije za studente slabijeg imovnog stanja

Baza natječaja

Stipendije Istarske županije za studente slabijeg imovnog stanja

Rok za prijavu: 15.12.2011.

Kontakt institucija: Istarska županija
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA ZA AKADEMSKU GODINU 2011./2012.

Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij ili odgovarajući stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studiranja: Republika Hrvatska
Rok za prijavu: 15. prosinca 2011.
Kontakt institucija
: Istarska županija - Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, 52220 Labin, G. Martinuzzi 2, tel. 052- 429-985; fax 052-852-323, mail: obrazovanje@istra-istria.hr

I. OPĆI PODACI

Istarska županija - Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu u suradnji sa OTP bankom d.d, objavljuje natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima slabijeg imovnog stanja s prebivalištem na području Istarske županije za akademsku godinu 2011./2012. Stipendije će se dodijeliti za 18 studenata u pojedinačnom mjesečnom iznosu od 1.100,00 kn. Stipendija se dodjeljuje za period od 1. rujna 2011. godine do 3o. lipnja 2012.godine.
 

Natječaj se objavljuje u "Glasu Istre" i na web stranicama OTP banke d.d. www.otpbanka.hr.  i Istarske županije www.istra-istria.hr.  Prijavu na natječaj punoljetni studenti podnose osobno, a za maloljetne studente roditelji /staratelji na odgovarajućem obrascu koji je sastavni dio ovog natječaja.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja, zaključno s 15. prosinca 2011. godine.

II. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da imaju prebivalište na području Istarske županije najmanje posljednjih 5 godina neprekidno prije objave ovog natječaja
 • da su kao redoviti studenti upisani na sveučilišni preddiplomski i diplomski studij ili odgovarajući stručni studij u Republici Hrvatskoj
 • da nisu apsolventi
 • da nemaju odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja od strane nekog drugog subjekta
 • da su iz obitelji slabijeg socijalnog statusa i lošijih socijalnih prilika

III. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

Kriteriji za dodjelu stipendije su socijalni i materijalni položaj u obitelji kandidata te uspjeh u školovanju.
Uvjet prihoda ispunjava kandidat ako nema mjesečni prihod veći od:

 • samac 1.800,00 kuna
 • dvočlana obitelj 2.500,00 kuna
 • tročlana obitelj 3.500,00 kuna
 • četveročlana obitelj 5.000,00 kuna
 • za svakog daljnjeg člana 500,00 kuna

IV. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

Uz prijavu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti:

 • domovnicu (presliku)
 • potvrdu o prebivalištu (ne stariju od 30 dana) za posljednjih 5 godina od dana objave natječaja
 • preslike svjedodžbi posljednje dvije godine obrazovanja u srednjoj školi za studente prve godine
 • ovjeren prijepis ocjena za svaku pojedinu godinu studija za ostale studente
 • potvrdu o upisu na studij akademske godine 2011./2012.
 • ovjerenu izjavu da nemaju već odobrenu novčanu potporu za školovanje od nekog drugog subjekta

Isprave kojima dokazuje svoj socijalni i materijalni položaj:

 • dokaz o primanjima za sve članove zajedničkog kućanstva za posljednje tromjesečje (za zaposlene članove obitelji – potvrda poslodavca o visini plaće zadnja tri mjeseca prije podnošenja prijave; za umirovljenike – preslika odreska o isplati mirovine; za nezaposlene – uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o tri zadnje isplaćene naknade; uvjerenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, odnosno dokaz o uplaćenom uzdržavanju od strane roditelja – temeljem presude o razvodu braka ili presude o uzdržavanju).
 • potvrdu Porezne uprave o primanjima za sve članove zajedničkog kućanstva
 • uvjerenje Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na stalnu pomoć pribavljeno u tijeku trajanja natječaja
 • dokaz da kandidat nema jednog/oba roditelja (preslika izvatka iz matice umrlih, potvrda o nestanku osobe)
 • dokaz o invalidnosti kandidata
 • ovjerenu izjavu da je kandidat dijete samohranog roditelja koji ne prima nikakvu financijsku pomoć od drugog roditelja
 • dokaz da je kandidat iz obitelji s više djece na redovitom školovanju, odnosno djece predškolske dobi (original ili ovjerene potvrde – od strane škole/studija o redovitom školovanju braće/sestara, odnosno izvadak iz matice rođenih za maloljetnu braću/sestre )

V. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE ZAHTJEVI PODNOSE

Prijave se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu dobiti u Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije, 52220 Labin, G. Martinuzzi 2. ili pronaći na web stranicama OTP banke d.d. www.otpbanka.hr  i Istarske županije www.istra-istria.hr.

Prijave za dodjelu stipendije dostavljaju se preporučenom poštom na adresu Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije, 52220 Labin, G. Martinuzzi 2. s naznakom „Za natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja“ ili se osobno predaju na istoj adresi. Rok za dostavu prijava je 8 dana od objave natječaja u „Glasu Istre“ i na web stranicama Istarske županije i OTP banke d.d. Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebite dokumentacije neće se razmatrati. Lista dodijeljenih stipendija bit će objavljena na oglasnoj ploči Istarske županije - Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu - Labin, G. Martinuzzi 2., najkasnije u roku od 25 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Podnositelji prijava koji su stekli pravo na stipendiju biti će pozvani od strane Istarske županije - Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu na potpisivanje jednogodišnjeg ugovora o stipendiranju.

 

Materijali

Prijava za dodjelu stipendija (23 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Istarske županije za studente slabijeg imovnog stanja (2010)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu