Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Hrvatskog kulturnog društva Napredak

Baza natječaja

Stipendije Hrvatskog kulturnog društva Napredak

Rok za prijavu: 28.12.2011.

Kontakt institucija: Hrvatsko kulturno društvo Napredak
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za stipendiranje darovitih studenata slabijeg imovnog stanja
u akademskoj godini 2011./2012.

Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti, državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Dubrovačko-neretvanske županije, a koji ne primaju stipendiju s bilo kojeg drugog osnova.
Na natječaj se prilaže:
• Zamolba s kraćim životopisom i vlastoručnim potpisom,
• Uvjerenje o redovitom upisu u 2011./2012. akademsku godinu,
• Potvrda o prosjeku ocjena na studiju (na dvije decimale):
• studenti koji su prvi put upisali prvu godinu studija prilažu svjedodžbe svih razreda srednjeg obrazovanja.
(Studenti koji imaju svjedodžbe srednje škole izvan RH moraju priložiti nostrifikaciju svjedodžbe),
• studenti koji su 2011./2012. upisali 1. godinu diplomskoga studija: prosjek svih položenih ispita na prethodno završenoj razini studija (prijepis ocjena s preddiplomskog studija),
• studenti ostalih godina prosjek ocjena svih ispita za prethodnu godinu
• Potvrdu o eventualnom nagrađivanju,
• Potpisana osobna izjava da podnositelj/ica ne prima stipendiju od nekog drugog pravnog subjekta,
• Potpisana osobna izjava o članovima zajedničkog kućanstva,
• Potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka za 2010. godinu za sve članove zajedničkog kućanstva,
• Uvjerenje o stalnom prebivalištu s datumom izdavanja iz tekuće akademske godine ili presliku osobne iskaznice.
Molba za Natječaj sa osobnim kontaktima te ostalom kompletnom dokumentacijom dostavlja se isključivo poštom na adresu: Hrvatsko kulturno društvo Napredak – Dubrovnik do 28. prosinca 2011. godine.
Dokumenti koji se podnose uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene preslike. Nekompletna dokumentacija i dokumentacija dostavljena izvan natječajnog roka neće biti razmatrana. Dokumentacija se ne vraća. Dokumentacija koja nije izdana u Republici Hrvatskoj mora biti nostrificirana.
Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su opći uspjeh u prethodnom školovanju i socijalni status i stanje u obitelji.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni osobno, najkasnije do 31. siječnja 2012. godine.
Žalba na rezultate Natječaja upućuje se Povjerenstvu za stipendije u roku od osam dana od dana objave rezultata.

Dokumenti koje je potrebno priložiti za ostvarivanje dodatnih bodova ili direktnog prava na temelju socijalnog statusa sukladno kriterijima:

• Studenti kojima je jedan roditelj umro, poginuo, nestao ili nepoznat prilažu:
• rodni list studenta
• smrtni list roditelja, odnosno dokaz o nestanku roditelja izdan od nadležnog tijela državne uprave,

• Studenti kojima se brat i sestra redovito školuju izvan prebivališta do završetka srednjega obrazovanja, odnosno tijekom sveučilišnog (preddiplomskog, integriranoga preddiplomskog i diplomskoga studija, diplomskog studija) i stručnog studija (stručnog i specijalističkoga stručnog diplomskoga studija) završno do kraja prve apsolventske godine za studente starog studijskog programa prilažu:
• rodni list studenta
• rodni list za svakog brata ili sestru
• uvjerenje škole ili fakulteta o školovanju brata ili sestre
• uvjerenje o stalnom prebivalištu brata ili sestre ako se školuju izvan mjesta prebivališta,

• Studenti koji imaju brata ili sestru s poteškoćama u razvoju zbog kojih nisu obuhvaćeni sustavom redovitog školovanja prilažu odgovarajuće rješenje,

• Studenti invalidi od 6. do 10. kategorije invalidnosti prilažu rješenje o invalidnosti,

• Studenti korisnici pomoći za uzdržavanje prema propisima o socijalnoj skrbi (Zakon o socijalnoj skrbi, Narodne novine, broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06) prilažu rješenje Centra za socijalnu skrb i zadnju isplatni,

• Studenti razvedenih roditelja (uključujući i djecu iz izvanbračnih zajednica), a koji žive samo s jednim roditeljem prilažu:
• pravomoćnu sudsku presudu o rastavi braka roditelja ili rodni list roditelja s kojim žive (ne stariji od 6 mjeseci), odnosno izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika ili neki drugi službeni dokaz da je student rođen u izvanbračnoj zajednici
• izjavu o članovima zajedničkog kućanstva ovjerenu kod javnog bilježnika
• rodni list studenta,

• Studenti čija su oba roditelja nezaposlena prilažu:
• potvrdu o nezaposlenosti koju izdaje Hrvatski zavod za zapošljavanje (ili odgovarajuća potvrda iz države u kojoj student i članovi zajedničkog kućanstva imaju stalno prebivalište)
• potvrdu nadležne porezne uprave o visini dohotka za 2010. godinu za članove zajedničkog kućanstva
• potvrdu o visini ukupno isplaćene obiteljske mirovine Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ili odgovarajuća potvrda iz države u kojoj student i članovi zajedničkog kućanstva imaju stalno prebivalište) za 2010. godinu (za članove zajedničkog kućanstva)
• rodni list studenta,

• Studentica majka ili student otac koji imaju malodobno dijete prilažu rodni list djeteta,

• Studenti kojima ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 50% proračunske osnovice (dohodovni cenzus iznosi 1.663,00 kn, sukladno Zakonu o doplatku za djecu (Narodne novine, broj 94/01, 138/06, 107/07). Za ostvarivanje bodova po ovoj točki potrebno je dostaviti:
• potvrdu nadležne porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2010. godinu za sve članove zajedničkog kućanstva, uključujući maloljetnu braću i sestre te studenta kao podnositelja zahtjeva za subvenciju za smještaj (ili odgovarajuću potvrdu iz države u kojoj student i članovi zajedničkog kućanstva imaju stalno prebivalište)
• potvrde o visini ukupno isplaćene obiteljske mirovine Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje za 2010. godinu za sve članove zajedničkoga kućanstva (ili odgovarajuću potvrdu iz države u kojoj student i članovi zajedničkog kućanstva imaju stalno prebivalište)
• izjavu o članovima zajedničkog kućanstva ovjerenu kod javnog bilježnika

• Studenti, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su bili u zarobljeništvu, studenti koji su ranjeni kao hrvatski branitelji i studenti HRVI iz Domovinskog rata, studenti, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, djeca smrtno stradaloga branitelja iz Domovinskoga rata, djeca HRVI iz Domovinskoga rata trebaju dostaviti:
• potvrdu Ministarstva obrane ili Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

• Studenti koji su prvi put upisali prvu godinu studija, a položili su državnu maturu „A“ razine te postigli rezultat u rješavanju ispita u ukupnom postotku 90-100 % trebaju dostaviti potvrdu o postignutom rezultatu na državnoj maturi.

• Studenti dobitnici rektorove nagrade (nisu uključene posebne rektorove nagrade) i studenti koji su prvi put upisali prvu godinu studija, a osvojili su neku od državnih ili međunarodnih nagrada iz područja koja su vezana uz nastavni program (jedno od prva tri mjesta) tijekom srednjoškolskog obrazovanja obvezni su to dokumentirati uvjerenjem ustanove koja je dodijelila nagradu. (Ista nagrada boduje se samo jedanput tijekom studija).

• Studenti koji dostavljaju potvrde nadležnog Centra za socijalni rad da su korisnici pomoći za uzdržavanje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti oba roditelja mogu ostvariti bodove samo po jednoj osnovi.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu