Početna stranica > Baza natječaja > Potpore Grada Umaga studentima slabijeg imovinskog statusa

Baza natječaja

Potpore Grada Umaga studentima slabijeg imovinskog statusa

Rok za prijavu: 26.11.2012.

Kontakt institucija: Grad Umag
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za dodjelu potpora za studiranje studentima slabijeg socijalnog statusa
u akademskoj godini 2012./2013.

Grad Umag će dodijeliti najviše pet (5) potpora za studiranje u akademskoj godini 2012./2013. za studente preddiplomskih te integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih i stručnih te specijalističkih diplomskih stručnih studija u Republici Hrvatskoj kao i s njima izjednačenim studijima u inozemstvu koji su slabijeg socijalnog statusa.
Potpora se odobrava studentu za jednu akademsku godinu.
Ukoliko pravo na potporu ostvare dva ili više članova zajedničkog kućanstva, svaki ostvaruje pravo na 75% iznosa predviđene pomoći.
Vrijeme apsolventskog staža ne uračunava se u vrijeme trajanja studija.


Pravo sudjelovanja na natječaj imaju studenti s područja Grada Umaga koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Umagu neprekidno posljednjih pet godina,
 • da su redoviti studenti,
 • da nisu stariji od 25 godina,
 • da nisu apsolventi,
 • da nisu studenti privatnih studija,
 • da nemaju druge novčane potpore za školovanje odobrene od strane Grada Umaga ili nekog drugog subjekta,
 • da je obitelj kandidata korisnik pomoći za uzdržavanje nadležnog Centra za socijalnu skrb, odnosno da je kandidat korisnik jedne od sljedećih stalnih pomoći nadležnog Centra za socijalnu skrb: a) osobne invalidnine, b) inkluzivnog dodatka.

Kriteriji na temelju kojih se provodi odabir za dodjelu potpore studentima slabijeg socijalnog statusa jesu sljedeći:

 • socijalni status u obitelji kandidata i druge socijalne prilike u obitelji,
 • opći uspjeh u prethodnom školovanju.

U slučaju da više kandidata čije obitelji primaju od nadležne ustrojbene jedinice Zavoda za socijalnu skrb stalnu pomoć, prednost će imati kandidati upisani u višu godinu studija i s višim prosjekom ocjena, odnosno većim brojem ostvarenih ECTS bodova.

 

 • Uz prijavu na natječaj dostavljaju se sljedeći prilozi:
 • zahtjev za dodjelu studentske potpore,
 • preslik osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od mjesec dana od datuma objave natječaja),
 • potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb o korištenju prava na stalnu socijalnu pomoć,
 • potvrda o upisu na redoviti studij u akademskoj godini 2012./2013.,
 • preslike svjedodžbi 1., 2., 3. i 4. razreda srednje škole,
 • preslik svjedodžbe državne mature,
 • potvrda članice visokog učilišta o položenim predmetima s prijepisom ocjena i ostvarenim ECTS bodovima u prethodnoj akademskoj godini,
 • izjava o članovima zajedničkog domaćinstva,
 • potvrda o upisu u predškolsku ustanovu ili osnovnu školu za maloljetne članove zajedničkog domaćinstva,
 • izjava podnositelja zahtjeva da ne prima novčanu pomoć za studiranje po drugoj osnovi,
 • vlastoručno potpisana izjava podnositelja zahtjeva da su podaci navedeni u zahtjevu i priloženoj dokumentaciji točni i potpuni te da ovlašćuje nadležni upravni odjel da ih može provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugim važećim propisima sa svrhom sklapanja te izvršavanja ugovora o ostvarivanju prava na potporu.

Napomena: U svrhu utvrđivanja uvjeta za dodjelu potpora i pojedinih mjerila bodovanja mogu se zatražiti i dodatne isprave (dokazi).


Natječaj je otvoren od 9. studenog do 26. studenog 2012., a objavljen je u dnevnim glasilima, oglasnoj ploči te mrežnim stranicama Grada Umaga.
Prijave na natječaj s odgovarajućim ispravama podnose se na sljedeću adresu:


GRAD UMAG
Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Trg slobode 7, 52470 Umag

 

Prijave na natječaj dostavljaju se poštom ili predaju u pisarnici Grada Umaga na adresi Trg slobode 7.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti zadužen je za provedbu natječaja, a povjerenstvo utvrđuje prijedlog liste prvenstva za dodjelu potpora na temelju dostavljene dokumentacije.
Prijedlog liste za dodjelu potpora objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Umaga.
Podnositelji zahtjeva za dodjelu potpora za studiranje imaju pravo prigovora na prijedlog liste prvenstva u roku od osam dana od dana objave liste.
Prigovor se podnosi gradonačelniku Grada Umaga.
Odluka gradonačelnika po prigovoru je konačna.
Nakon isteka roka za prigovore i donošenja odluke po prigovorima povjerenstvo utvrđuje konačnu listu prvenstva.
Na temelju konačne liste gradonačelnik donosi odluku o dodjeli potpore za studiranje.
Na temelju odluke o dodjeli potpore sa studentima se sklapa ugovor kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze.
Potpora se odobrava za razdoblje od 10 mjeseci (siječanj-listopad 2013. godine), a isplaćuje se na žiro račun korisnika u jednakim mjesečnim obrocima.

Dodatne informacije mogu se zatražiti pri Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti - Odsjeku za društvene djelatnosti svakim radnim danom, telefonom na broj 052/702-961. ili na e-mail adresu: drustvene-djelatnosti@umag.hr.
 

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu