Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Novigrada

Baza natječaja

Stipendije Grada Novigrada

Rok za prijavu: 16.11.2012.

Kontakt institucija: Grad Novigrad
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVITIM STUDENTIMA SVEUČILIŠNIH I STRUČNIH STUDIJA

Grad Novigrad-Cittanova će za akademsku godinu 2012./2013. dodijeliti:

  • četiri (4) stipendije za nadarene studente,
  • dvije (2) stipendije iz socijalnog programa i
  • dvije (2) stipendije za stjecanje zvanja iz područja oftalmologije.

U slučaju da nema prijava usmjerenih na stjecanje zvanja iz područja oftalmologije, predviđeni broj stipendija dodati će se stipendijama za nadarene.

Student- kandidat može se prijaviti samo za jednu vrstu stipendije.

Stipendiju mogu ostvariti redoviti studenti s prebivalištem na području Grada Novigrada-Cittanova, čiji je prosjek ocjena u posljednjem završenom razredu srednje škole najmanje 4,00, a za studente viših godina najmanje 3,50.

Stipendije se dodjeljuju za preddiplomski, diplomski i integrirani sveučilišni studij te stručni i specijalistički studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj te visokim učilištima u inozemstvu, i to za razdoblje trajanja studijskog programa koje donosi visoko učilište koje student pohađa.
U tijeku akademske godine stipendija se isplaćuje deset mjeseci, i to od 01. listopada tekuće godine do 31. srpnja sljedeće kalendarske godine.
Studentu kojemu je, pored stipendije Grada Novigrada-Cittanovaa dodijeljena i neka druga stipendija, mora se pisanim putem očitovati o zadržavanju samo jedne od dodijeljenih stipendija.

Visina stipendije iznosi 800,00 kn mjesečno.
Korisnicima stipendije koji radi školovanja imaju boravište izvan mjesta prebivališta, isplatit će se, uz stipendiju, mjesečni dodatak u iznosu od 100,00 kn.

Prijavi na natječaj za dodjelu stipendije prilažu se prilozi navedeni na obrascu prijave ovisno o vrsti stipendije za koju se kandidat prijavljuje, i to:

Kandidati koji se prijavljuju za stipendiju za nadarene studente i za stjecanje zvanja iz područja oftalmologije ispunjavaju obrazac PSSN i prilažu dokumentaciju navedenu pod rednim brojevima 1.do 3. i 5. do 9.
Kandidati koji se prijavljuju za stipendiju iz socijalnog programa ispunjavaju obrazac PSSS i prilažu dokumentaciju navedenu pod rednim brojevima 1. do 4. i 10. do 16.

1. preslika osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave kandidata s vidljivom adresom prebivališta,
2. izvornik ili ovjerena preslika potvrde o redovnom upisu kandidata u ak. god. 2012./2013.,
3. preslika svjedodžbe posljednje završene školske godine srednjeg obrazovanja kandidata (za studente prve godine), odnosno uvjerenje/potvrda sa popisom i ocjenama položenih ispita posljednje završene studijske godine (za studente viših godina),
4. preslike osobnih iskaznica članova zajedničkog domaćinstva (za mlt. dijete: putovnica ili izvadak iz matice rođenih ),
5. preslika dokaza o sudjelovanju i eventualnom individualnom plasmanu na županijskom, državnom i/ili međudržavnom natjecanju tijekom šk. god. 2011./2012. iz predmeta ili područja značajnih za nastavak školovanja ,
6. preslika učeničke knjižice polaznika glazbene škole ili neke druge škole tijekom šk. god. 2011./2012.,
7. potvrda ili preslika druge javne isprave o završenom i od strane nadležnog ministarstva verificiranom tečaju/programu osposobljavanja (npr. tečaj stranog jezika),
8. preslika dokaza o sudjelovanju na Novigradskom proljeću ili drugoj školi stvaralaštva tijekom šk. god. 2011./2012.
9. preslika dokaza o individualnom i/ili ekipnom sudjelovanju na državnom i/ili međunarodnom sportskom natjecanju te eventualnom plasmanu,
10. preslika izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja,
11. preslika rješenja o rastavi braka roditelja ili druge isprave iz koje je vidljivo kojem je roditelju povjereno na čuvanje i odgoj maloljetno dijete/djeca,
12. izvornik ili ovjerena preslika potvrde o redovnom školovanju/studiranju člana/ova obitelji u mjestu udaljenijem od 50 km od Novigrada za šk./ak. godinu 2012./2013.,
13. preslika ugovora o podstanarstvu u mjestu prebivališta obitelji,
14. preslika rješenja ili druge isprave kojom je nadležno tijelo utvrdilo invaliditet kandidata i/ili člana obitelji,
15. preslika rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na jedan od oblika pomoći obitelji,
16. potvrda ili preslika druge isprave kojom se dokazuje status branitelja Domovinskog rata za roditelja kandidata.

Ispunjena i vlastoručno potpisana prijava na predviđenom obrascu s odgovarajućom potpunom dokumentacijom dostavlja se poštom ili osobno u pisarnicu Grada Novigrada-Cittanova, na adresu:
 

Grad Novigrad-Cittanova, Upravni odjel za opću upravu, pravne poslove i društvene djelatnosti,

Veliki trg 1, 52466 Novigrad,

s naznakom: „ZA DODJELU STIPENDIJE ZA NADARENE STUDENTE“ odnosno „ZA DODJELU STIPENDIJE IZ SOCIJALNOG PROGRAMA“.
 

Obrazac prijave podiže se u pisarnici ili na web stranicama Grada Novigrada-Cittanova .

PRIJAVE SE PODNOSE OD 02. STUDENOGA DO 16. STUDENOGA 2012. GODINE.

Prijave pristigle u utvrđenom roku razmatra Povjerenstvo za stipendije te vrši bodovanje i utvrđuje bodovnu listu na temelju kriterija utvrđenih Odlukom o dodjeli stipendija.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u obzir radi razmatranja odnosno bodovanja.
Bodovna se lista objavljuje na oglasnoj ploči i na službenim web stranicama Grada.
Odluka o dodjeli stipendija i nagrada učenicima i studentima, te jednokratnih potpora za poslijediplomski studij objavljena je u «Službenim novinama Grada Novigrada», broj 7/09. i 4/12. te je dostupna na web stranicama Grada .
 

Dodatne informacije mogu se zatražiti u Upravnom odjelu za opću upravu, pravne poslove i društvene djelatnosti osobno ili na telefon 052/757-055, interni broj 115, u uredovnom radnom vremenu.
 


 


 

 

Materijali

Obrazac za prijavu - socijalni status (33 kb)
Obrazac za prijavu - nadareni studenti (33 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu