Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Splita za učenike/studente sportaše

Baza natječaja

Stipendije Grada Splita za učenike/studente sportaše

Rok za prijavu: 02.12.2012.

Kontakt institucija: Grad Split
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 


N A T J E Č A J
za stipendiranje učenika i studenata – športaša grada Splita
u školskoj/akademskoj godini 2012. / 2013.

I.
Grad Split u školskoj/akademskoj godini 2012./2013. dodijelit će 15 stipendija učenicima i studentima - športašima grada Splita i to: 8 stipendija redovitim učenicima srednjih škola i 7 stipendija redovitim studentima.

II.

Visine stipendija utvrđuju se u slijedećim iznosima:

 • 600,00 kuna za učenike srednjih škola,
 • 800,00 kuna za studente koji se školuju na fakultetima u gradu Splitu, kao i za studente koji se školuju na fakultetima izvan grada Splita, a čije obrazovne grupepostoje u gradu Splitu,
 • 1.000,00 kuna za studente koji se školuju na fakultetima izvan grada Splita, a čije obrazovne grupe ne postoje u gradu Splitu.

Grad Split zadržava pravo drugačije raspodijeliti odnos broja učeničkih i studentskih stipendija utvrđen u točci I. Natječaja, i to isključivo u slučaju ako se na Natječaj prijavi manji broj potencijalnih korisnika učeničkih odnosno studentskih stipendija od utvrđenog broja stipendija koje se imaju dodijeliti.

III.
Pravo na prijavu na Natječaj ima redoviti učenik srednje škole i redoviti student, koji se školuje na području grada Splita, kao i učenik i student koji se školuje izvan grada Splita, a koji ispunjava slijedeće opće uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske,
 • da ima prebivalište na području grada Splita,
 • da ima status redovitog učenika ili studenta,
 • da je član splitske športske udruge (kluba),
 • da je član nacionalne selekcije u svojoj uzrasnoj kategoriji u olimpijskom športu.

Pored navedenog:

 • učenik prve i viših godina srednjoškolskog obrazovanja mora ostvariti prosječnu ocjenu najmanje 4,00 u prethodne dvije godine obrazovanja,
 • student prve godine preddiplomskog sveučilišnog i stručnog studija i student prve godine integriranog studija mora ostvariti prosječnu ocjenu najmanje 4,00 u posljednje dvije godine srednjoškolskog obrazovanja,
 • student druge i viših godina preddiplomskog sveučilišnog, stručnog i integriranog studija, te prve i druge godine diplomskog studija, mora u prethodnoj akademskoj godini ostvariti najmanje 50 ECTS bodova i od položenih ispita na prethodnoj godini studija mora ostvariti prosjek ocjena najmanje 3,50.

Ako se na Natječaj javi veći broj kandidata koji zadovoljavaju navedene uvjete od broja stipendija koje se imaju dodijeliti, primijenit će se kriterij bolje ostvarenog prosjeka ocjena.

IV.
Prijave na Natječaj podnose se u pisanoj formi na propisanom obrascu koji se može preuzeti:

 • osobno u prostorijama Službe za šport i rad s mladima i udrugama mladih Grada Splita ( Split, Obala kneza Branimira 17, soba 507, radnim danom od 900 – 1400 sati), ili pisarnici Grada Splita,
 • na web stranicama Grada Splita

Uz ispunjeni obrazac, kandidati su dužni dostaviti:

 • preslik domovnice,
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od mjesec dana),
 • potvrdu srednje škole/fakulteta o redovitom upisu u obrazovnu godinu 2012./2013.,
 • ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena iz prethodne dvije godine obrazovanja za učenike srednjih škola i studente prve godine studija, a za ostale studente ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena svih položenih ispita iz prethodne godine obrazovanja koji uključuje i ostvarene ECTS bodove,
 • potvrdu športske udruge (kluba) koja ima sjedište u gradu Splitu o članstvu u istoj,
 • potvrdu nacionalnog športskog saveza o statusu u nacionalnoj selekciji u svojoj uzrasnoj kategoriji u olimpijskom športu,
 • potpisanu izjavu kandidata da ne prima stipendiju drugog davatelja ili izjavu da će, ukoliko ostvari pravo na stipendiju Grada Splita, prestati primati stipendiju drugog davatelja

V.
Prijave na Natječaj dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave, na adresu:

Grad Split, Služba za šport i rad s mladima i udrugama mladih,

Obala kneza Branimira 17, 21 000 Split,

s naznakom „Natječaj – stipendiranje športaša grada Splita za 2012. / 2013. godinu“.

VI.
Prijave s nepotpunim podacima, kao i prijave koje nisu dostavljene u roku neće se razmatrati.

VII.
Liste reda prvenstva kandidata za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Grada Splita u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na Natječaj. Svaki kandidat koji je sudjelovao u Natječaju može uložiti prigovor na listu u pisanom obliku, u roku od osam dana od dana objave liste.

VIII.
Sa svim kandidatima koji ostvare pravo na dodjelu stipendije, Grad Split sklopit će ugovor o korištenju stipendije.

IX.
Dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za šport i rad s mladima i udrugama mladih, Split, Obala kneza Branimira 17/V., soba 507, ili na tel. 021/310-164.

 

Materijali

Prijava za učenike (109 kb)
Prijava za studente (110 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Splita za učenike/studente sportaše (2011)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu