Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Vodica

Baza natječaja

Stipendije Grada Vodica

Rok za prijavu: 08.12.2012.

Kontakt institucija: Grad Vodice
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za prikupljanje ponuda radi dodjele stipendija redovnim studentima
Grada Vodica za akademsku 2012/2013. g.
 

Predmet natječaja


Prikupljanje pismenih ponuda radi dodjele: STIPENDIJE GRADA VODICA
 

Opći uvjeti za dodjelu stipendije
 

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće
opće uvjete:

 • da nisu, osim iz zdravstvenih razloga, ponavljali godinu studija,
 • da su redovni studenti studija u Republici Hrvatskoj i da su završili prethodne godine studija s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 3,50, odnosno srednju školu sa prosjekom najmanje 4,00, a u socijalnoj kategoriji najmanje 3,60,
 • da imaju prebivalište na području Grada Vodica najmanje 4 (četiri) zadnje godine,
 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da nisu stariji od 24 godine i da ne primaju neku drugu stipendiju

Kriteriji za dodjelu stipendija

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije studentima su:
kriterij uspjeha u prethodnom školovanju i izvanškolskim aktivnostima u skladu sa odredbama važećeg Pravilnika;
kriterij socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika uz uvjet uspješnosti u osadašnjem školovanju u skladu sa odredbama važećeg Pravilnika.
kriterij uspjeha na međunarodnom natjecanju (osvajanje 1. mjesta na europskim i vjetskim prvenstvima) - stipendija se dodjeljuje automatski
dodatni kriterij - u trenutku raspisivanja natječaja dodatno će se bodovati sa 15 bodova eficitarna zanimanja na području Šibensko – kninske županije i to temeljem službene tatistike Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Šibenik.
(Kriteriji iz stavka ove točke Natječaja pod iskazuju se za svakog studenta u odovima i u skladu s odredbama važećeg Pravilnika, te na osnovu toga izrađuje rang ista, a svaki natjecatelj-student može se natjecati isključivo i samo po jednom kriteriju oji izabere kao povoljniji).
 

Broj stipendija koje se dodjeljuju po kriterijima
 

 • I kriterij - 20 stipendija
 • II kriterij - 5 stipendija

Za slučaj da u pojedinom kriteriju nema prijave, stipendija se prebacuje u kriterij s najvećim brojem prijava.
 

Ponuda i prilozi ponudi
 

Svaki ponuditelj – redovni student treba dati svoju kratku biografiju, te ponudi riložiti:
osobnu iskaznicu (presliku)

 • potvrdu fakulteta o redovnom upisu u 1. godinu studija, tj. svaku narednu (uključujući i dosadašnje stipendiste),
 • studenti 1. godine svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i završnog ispita – mature (preslike), odnosno dokaz o sudjelovanju i osvajanju jednog od prvih pet mjesta na natjecanjima razine prvenstva Županije/regije i/ili RH-e, tj. jednog od prvih deset mjesta na međunarodnom natjecanju, u izvanškolskim aktivnostima iz bilo kojeg područja (športa, kulture i sličnih) nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, ali isključivo u periodu za koji se uzima prosjek ocjena,
 • studenti osvajači svjetskih i europskih prvenstava potvrdu o osvajanju 1. mjesta na natjecanju
 • studenti viših godina potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena do sada položenih ispita (uključujući i dosadašnje stipendiste) i o činjenici da nisu za vrijeme studija ponavljali niti jednu godinu osim iz zdravstvenih razloga,
 • za dokazivanje socijalnih uvjeta slijedeće dokumente/dokaze:
 • uvjerenje/potvrdu da je dijete bez oba roditelja
 • uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave-dijete poginulog hrvatskog branitelja
 • uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave-dijete invalida Domovinskog rata
 • uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave-dijete samohranog roditelja
 • uvjerenje/potvrdu da je korisnik pomoći za uzdržavanje
 • uvjerenje/potvrdu za svakog člana obitelji-studenta koji se nalazi na studiranju, osim podnositelja prijave, koji ne prima stipendiju
 • izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika kojom ponuditelj dokazuje da ne prima neku drugu stipendiju
   

Vrijeme trajanja natječaja i naziv tijela kojem se zahtjev podnosi, trajanje stipendije i prava i obveze stipendista

Svoje ponude – zahtjeve, ponuditelji – studenti podnose gradonačelnici Grada Vodica, Ive Čače 8, u roku 15 dana od dana objave i to od 23. studenog 2012. do 08. prosinca 2012. g. zaključno.
 

Gradonačelnica Grada Vodica će u roku od 15 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva donijeti prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije i objaviti je na oglasnoj ploči Grada Vodica i na internet stranici Grada, na koju listu svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor u roku od 8 dana o kojem će gradonačelnica donijeti Odluku o prigovoru u roku 15 dana nakon isteka roka za prigovor (Odluka o prigovoru je konačna).
Stipendija-stipendiranje traje jednu akademsku godinu i to 9 1/2 (devet i pol) mjeseci - Izabrani student – stipendist i Grad Vodice (gradonačelnica) će sklopiti ugovor o korištenju stipendije kojim će biti regulirana međusobna prava i obveze.
 

 

Materijali

Obrazac za prijavu (26 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu