Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije grada Šibenika

Baza natječaja

Stipendije grada Šibenika

Rok za prijavu: 11.01.2013.

Kontakt institucija: Grad Šibenik
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu studentskih stipendija
za 2013. godinu


Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu studentskih stipendija imaju studenti koji se školuju u RH na sveučilišnim preddiplomskim, integriranim i stručnim studijima, te sveučilišnim diplomskim i stručnim specijalističkim diplomskim studijima, kojima je osnivač Republika Hrvatska, a koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske;
 • da su redoviti studenti s prebivalištem na području Grada Šibenika,
 • da imaju prosjek ocjena svih predmeta u svim razredima srednje škole, uključujući i završni ispit (ili državnu maturu) najmanje 4,20, a u kategoriji prema socijalnom statusu i kategoriji C) najmanje 4,00 (ako su upisali prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog, integriranog ili stručnog studija),
 • da imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na preddiplomskom sveučilišnom ili stručnom studiju najmanje 3,50 (ako su upisali prvu godinu sveučilišnog diplomskog ili stručnog specijalističkog diplomskog studija),
 • da nisu korisnici nikakve druge stipendije ili potpore iz drugih izvora,
 • da nisu stariji od 25 godina prilikom prijave na natječaj,
 • da nemaju status apsolventa,
 • da su redovito upisivali više godine studija bez ponavljanja, osim zbog više sile,
 • da nisu već do sada koristili i izgubili stipendiju Grada Šibenika zbog toga što nisu redovno (bez ponavljanja) upisali sljedeću akademsku godinu, što su prekinuli obrazovanje, što nisu poštivali odredbe ugovora, te su svojom voljom otkazali ugovor o stipendiranju.
   

I. Stipendije za sveučilišne preddiplomske studije, integrirane i stručne studije dodjeljuju se u ovim kategorijama:
KATEGORIJA A) – Studenti 1. godine sveučilišnih preddiplomskih studija, integriranih i stručnih studija – neovisno o socijalnom statusu - 5 stipendija;
KATEGORIJA B) Studenti 1. godine sveučilišnih preddiplomskih studija, integriranih i stručnih studija – prema socijalnom statusu – 4 stipendije;
KATEGORIJA C) – Studenti 1. godine sveučilišnih preddiplomskih studija, integriranih i stručnih studija - invalidi Domovinskog rata i djeca poginulih pripadnika MUP-a i HV-a u Domovinskom ratu - 2 stipendije;
KATEGORIJA D) – Studenti 1. godine sveučilišnih preddiplomskih studija, integriranih i stručnih studija na studijima od posebnog interesa za grad Šibenik (deficitarna zvanja) – 1 stipendija.
 

II. Stipendije za diplomske i specijalističke diplomske stručne studije dodjeljuju se za ove kategorije:
KATEGORIJA E) – Studenti 1. godine sveučilišnih diplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija – neovisno o socijalnom statusu – 5 stipendija;
KATEGORIJA F) – Studenti 1. godine sveučilišnih diplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija – prema socijalnom statusu - 4 stipendije;
KATEGORIJA G) – Studenti 1. godine sveučilišnih diplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija - invalidi Domovinskog rata i djeca poginulih pripadnika MUP-a i HV-a u Domovinskom ratu - 2 stipendije.
 

III. Visina stipendije iznosi 700,00 kuna mjesečno, osim stipendije za deficitarno zvanje koja iznosi 2.000,00 kuna mjesečno.
 

IV. Temeljem podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za područje grada Šibenika, gradonačelnik grada Šibenika kao deficitarno zvanje utvrdio je zvanje magistra matematike.
 

V. Sukladno članku 16. Pravilnika o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada Šibenika, sa studentom iz članka IV. ovog Natječaja bit će potpisan poseban ugovor.
 

VI. Stipendije će biti dodijeljene sukladno uvjetima, kriterijima i u postupku kako je propisano spomenutim Pravilnikom o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada Šibenika.
Pravilnik iz stavka 1. ove točke izvješen je na oglasnoj ploči Grada Šibenika, uz ovaj natječaj, te na web stranici Grada Šibenika – www.sibenik.hr.
 

VII. U prijavi se mora naznačiti u okviru koje kategorije se kandidat natječe, te priložiti sve isprave potrebne za ocjenu o udovoljavanju uvjetima natječaja i za rangiranje kandidata, u smislu točki II. i IV. Pravilnika o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada Šibenika i to:
svi kandidati - dokaze o upisu i prebivalištu (ne starije od 3 mjeseca), domovnicu, te pisanu izjavu da ne primaju neku drugu stipendiju (ovjerenu kod javnog bilježnika), te

kandidati KATEGORIJE A) - svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžbu ili potvrdu o položenim ispitima državne mature, te dokaz o postignutim rezultatima na natjecanjima.

kandidati KATEGORIJE B) - svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžbu ili potvrdu o položenim ispitima državne mature, te dokaz o socijalnom statusu. Socijalni status podrazumijeva sljedeće:
a) ako ukupna neto primanja po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelaze 3.358,59 kuna (IP obrazac poslodavca za sve zaposlene članove zajedničkog kućanstva, potvrda o isplaćenoj mirovini koju izdaje nadležna područna služba HZMO-a za umirovljene članove zajedničkog kućanstva, uvjerenje o prebivalištu svih članova zajedničkog kućanstva)
b) ako je kandidat dijete samohranog roditelja (vjenčani list o razvrgnutom braku roditelja, potvrda o statusu koju izdaje Centar za socijalnu skrb - ne starije od 3 mjeseca ili drugi dokaz o statusu samohranog roditelja)
c) ako su kandidatu oba roditelja nezaposlena (potvrda o nezaposlenosti koju izdaje Hrvatski zavod za zapošljavanje RH – ne starije od 30 dana)
d) ako kandidat, njegov roditelj ili skrbnik prima stalnu novčanu pomoć (potvrda Centra za socijalnu skrb – ne starije od 3 mjeseca)
e) ako je kandidat smješten u udomiteljskoj obitelji ili domu socijalne skrbi radi pomanjkanja adekvatne roditeljske skrbi (Uvjerenje sa Centra za socijalnu skrb – ne starije od 3 mjeseca) kandidati

KATEGORIJE C) – svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžbu ili potvrdu o položenim ispitima državne mature, dokaz o statusu invalida Domovinskog rata, odnosno statusu djeteta poginulog pripadnika MUP-a ili HV u Domovinskom ratu;

kandidati KATEGORIJE D) - svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžbu ili potvrdu o položenim ispitima državne mature, dokaz o postignutim rezultatima na natjecanjima;

kandidati KATEGORIJE E) - uspjeh u prethodnim godinama preddiplomskog studija (prijepis ocjena), potvrda da su za vrijeme studiranja redovito (bez ponavljanja) upisivali studijske godine predviđene studijskim programom, dokaz o postignutim rezultatima u znanstvenoistraživačkom području;

kandidati KATEGORIJE F) - uspjeh u prethodnim godinama preddiplomskog studija (prijepis ocjena), potvrda da su za vrijeme studiranja redovito (bez ponavljanja) upisivali studijske godine predviđene studijskim programom, te dokaz o socijalnom statusu. Socijalni status podrazumijeva sljedeće:
a) ako ukupna neto primanja po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelaze
3.358,59 kuna (IP obrazac poslodavca za sve zaposlene članove zajedničkog kućanstva,
potvrda o isplaćenoj mirovini koju izdaje nadležna područna služba HZMO-a za
umirovljene članove zajedničkog kućanstva, uvjerenje o prebivalištu svih članova
zajedničkog kućanstva)
b) ako je kandidat dijete samohranog roditelja (vjenčani list o razvrgnutom braku roditelja,
potvrda o statusu koju izdaje Centar za socijalnu skrb - ne starije od 3 mjeseca ili drugi
dokaz o statusu samohranog roditelja)
c) ako su kandidatu oba roditelja nezaposlena (potvrda o nezaposlenosti koju izdaje Hrvatski
zavod za zapošljavanje RH – ne starije od 30 dana)
d) ako kandidat, njegov roditelj ili skrbnik prima stalnu novčanu pomoć (uvjerenje Centra
za socijalnu skrb – ne starije od 3 mjeseca)
e) ako je kandidat smješten u udomiteljskoj obitelji ili domu socijalne skrbi radi pomanjkanja
adekvatne roditeljske skrbi (Uvjerenje sa Centra za socijalnu skrb – ne starije od 3 mjeseca)

kandidati KATEGORIJE G) – uspjeh u prethodnim godinama preddiplomskog studija
(prijepis ocjena), potvrda da su za vrijeme studiranja redovito (bez ponavljanja) upisivali studijske
godine predviđene studijskim programom, dokaz o statusu invalida Domovinskog rata, odnosno
statusu djeteta poginulog pripadnika MUP-a ili HV u Domovinskom ratu.
 

VIII. Prijave na natječaj podnose se Komisiji za dodjelu stipendija Grada Šibenika, u roku od 15
dana od objave ovog natječaja u “Slobodnoj Dalmaciji”.


IX. Rezultati natječaja bit će objavljeni 15 dana nakon isteka roka za prijavu na natječaj.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Šibenika (2011)
Stipendije grada Šibenika (2010)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu