Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije grada Virovitice

Baza natječaja

Stipendije grada Virovitice

Rok za prijavu: 09.04.2013.

Kontakt institucija: Grad Virovitica
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Virovitice


Grad Virovitica će dodijeliti 5 (pet) stipendija redovitim studentima, i to:
a) 1 (jednu) stipendiju za prvu godinu studija,
b) 4 (četiri) stipendije za više godine studija.

Prav o na prijavu na natječaj ima redoviti student, koji se školuje izvan Grada Virovitice, a koji ispunjava sljedeće opće uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske,
 • da ima prebivalište na području Grada Virovitice,
 • da ima status redovitog studenta,
 • da nije kažnjavan za kaznena djela.
   

Pored navedenih općih uvjeta, stipendije se dodjeljuju na osnovi sljedećih mjerila i kriterija:

 • uspjeh studenta u prethodnoj akademskoj godini na sveučilišnim, stručnim, integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima,
 • prosjek ocjena sve četiri godine srednjoškolskog obrazovanja (za studente prve godine studija),
 • godina studija,
 • materijalni položaj,
 • socijalni uvjeti,
 • deficitarna zanimanja.

 

 Deficitarnost zanimanja je poseban uvjet, kojim kandidat može ostvariti dodatne bodove ako se školuje za jedno od sljedećih zanimanja:
1. magistar/magistra engleskog jezika i književnosti
2. magistar/magistra njemačkog jezika i književnosti
3. magistar/magistra glazbe (instrumentalist)
4. doktor medicine
5. magistar/magistra arhitektur
e i urbanizma
6. magistar/magistra elektroenergetike
7. magistar/magistra pedagogije
8. magistar/magistra matematike i fizike
9. magistar/magistra psihologije
10. magistar/magistra edukacijske rehabilitacije

 

 Stipendija iznosi 800,00 kuna mjesečno.

Zainteresirani podnose prijave na natječaj osobno ili poštom u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Virovitičkom listu“ Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Trg kralja Tomislava 6, 33000 Virovitica, s napomenom „Natječaj za stipendije“, a natječaj će biti objavljen i na oglasnoj ploči Grada Virovitice, te na službenim stranicama Grada Virovitice.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

 • dokaz o drž avljanstvu Republike Hrvatske i prebivališta na području Grada Virovitice (preslika osobne iskaznice),
 • uvjerenje o upisu na redovni sveučilišni, stručni, preddiplomski ili dodiplomski studij,
 • izjavu da nemaju odobrenu stipendiju ili novčanu potporu,
 • uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne akademske godine, odnosno za studente prve godine studija uvjerenje o prosjeku ocjena sve četiri godine srednjoškolskog obrazovanja ili preslike svjedodžbi sva četiri razreda srednje škole,
 • uvjerenje da nisu kažnjavani za kaznena djela,
 • isprave kojima dokazuju svoj socijalni i materijalni status:
 • a) potvrde o primanjima za zaposlene članove kućanstva i to: potvrde o prosječnoj neto isplaćenoj plaći za prethodna tri mjeseca, odrezak o primljenoj
 • mirovini za prethodni mjesec, potvrdu o primicima samostalnih obrtnika oporezovanih porezom na dohodak, prema dohotku koji im je utvrđen za prošlu godinu i umanjen za poreze koji su plaćeni za tu godinu, potvrdu o
 • primicima iz dobiti samostalnih obrtnika oporezovanih porezom na dobit, ostvareni u prethodnoj godini, umanjeni za poreze koji su plaćeni za tu godinu,
 • b) izjavu o sastavu kućanstva,
 • c) potvrdu o statusu redovnog učenika srednje škole, odnosno redovnog studenta na visokom učilištu izvan Grada Virovitice za brata ili sestru,
 • d) potvrdu da je dijete bez oba roditelja, dijete samohranog roditelja, osoba s invaliditetom iznad 50%, dijete poginulog hrvatskog branitelja, da živi u udomiteljskoj obitelji.
 • izjavu kojom kandidati pod materijalnom, moralnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju istini tost danih podataka u prijavi na natječaj.

Nepravodobne i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za podnošenje prijava, i to objavljivanjem Rang liste reda prvenstva kandidata na Oglasnoj ploči Grada Virovitice i web stranici Grada Virovitice.

U roku od 8 (osam) dana od objavljivanja liste svaki kandidat koji je sudjelovao na  natječaju može uložiti prigovor na Rang listu u pisanom obliku.
 

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Virovitice (2012)
Stipendije grada Virovitice (2011)
Stipendije grada Virovitice (2010)
Stipendije grada Virovitice (2009)
Stipendije Grada Virovitice ()

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu