Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Svete Nedelje

Baza natječaja

Stipendije Grada Svete Nedelje

Rok za prijavu: 15.10.2013.

Kontakt institucija: Grad Sveta Nedelja
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija za
akademsku/školsku godinu 2013./2014.

 

1. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim općim uvjetima:
I.) UČENICI - 10 stipendija učenicima za deficitarna zanimanja (deficitarna zanimanja: armirač, autolakirer, bravar, cvjećar, dimnjačar, elektroinstalater, fasader, instalater grijanja i klimatizacije, instalater sustava vode, plina, grijanja i hlađenja, konobar, kuhar, limar, krovopokrivač, mesar, obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima, pekar, plinoinstalater, slastičar, staklar, stolar, strojobravar, tesar, tokar, urar, vodoinstalater i zidar)

 • koji su državljani RH
 • koji imaju prebivalište na području grada Svete Nedelje
 • koji su redoviti učenici srednje škole
 • koji nisu stariji od 20 godina
 • koji su završili prethodni razred škole s najmanjom prosječnom ocjenom od 2,8
 • kojima prosječni ukupni neto prihod po članu obitelji/kućanstva u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od 110% neoporezivog dijela mjesečne plaće odnosno 2.420,00 kn, prema propisima RH.
 • koji nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi

Kriteriji za dodjelu stipendije:

 • socijalni status obitelji
 • uspjeh u školovanju.

II.) STUDENTI – 20 stipendija na osnovu kriterija socijalnog statusa i uspjeha u školovanju (4 stipendije za I. godinu studija, 4 stipendije za II. godinu studija, 4 stipendije za III. godinu studija, 4 stipendije za IV. godinu studija,4 stipendije za V. godinu studija i apsolvente)

 • koji su državljani RH
 • koji su redovni studenti s prebivalištem na području grada Svete Nedelje
 • koji nisu stariji od 26 godina
 • koji su završili zadnja dva razreda srednje škole (studenti prve godine studija) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,1 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodnu godinu školovanja (studenti starijih godišta) od najmanje 3,6
 • kojima prosječni ukupni neto prihod po članu obitelji/kućanstva u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od 110% neoporezivog dijela mjesečne plaće odnosno 2.420,00 kn, prema propisima RH.
 • koji nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi

Kriteriji za dodjelu stipendije:

 • socijalni status obitelji
 • uspjeh u školovanju.

III.) STUDENTI - 5 stipendija na osnovu kriterija uspjeha u školovanju
 

 • koji su državljani RH
 • koji nisu stariji od 26 godina
 • koji su redovni studenti II. godine i viših godina studija s prebivalištem na području grada Svete Nedelje
 • koji su završili prethodnu godinu studija s jedinstvenom prosječnom ocjenom od najmanje 4,5
 • koji nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi

Kriteriji za dodjelu stipendije:

 • uspjeh u školovanju.

2. Za školsku godinu 2013./2014. dodijelit će se najviše 10 stipendija za učenike i 25
stipendija za studente.
3. Ukoliko na pojedinoj godini studija ne bude dovoljan broj kandidata odnosno studenata, stipendija će se dodijeliti studentima II., III., IV., V. godine i apsolventima koji prikupe najveći broj bodova.
4. Stipendija se dodjeljuje za razdoblje od 01.11.2013. do 31.10.2014. godine.
5. Iznos studenstke stipendije je 800,00 kuna mjesečno, a iznos učeničke stipendije je 500,00 kuna mjesečno.
6. Natječaj traje do 15.10.2013. godine.
7. Korisnik gubi pravo na stipendiju i obvezuje se vratiti primljeni iznos ukoliko neopravdano
prekine školovanje, ukoliko u propisanom roku ne završi razred (godinu) za koju je
stipendiran, ukoliko se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na temelju neistinitih podataka ili da prima stipendiju iz drugih izvora ili njemu i njegovim roditeljima prebivalište više ne bude na području Grada Samobora za vrijeme primanja stipendije.
8. Prijave za dodjelu stipendija, sa svom traženom dokumentacijom, predaju se u zatvorenim
omotnicama, zaključno s 15. 10 2013. godine:
- osobno, u Urudžbenom zapisniku Grada Svete Nedelje, Trg Ante Starčevića 5, Sveta Nedelja
- ili šalju preporučeno poštom na adresu: Grada Svete Nedelje, Trg Ante Starčevića 5, 10 431 Sveta Nedelja s naznakom:
„Za natječaj za dodjelu stipendija učenicima pod brojem I.“
„Za natječaj za dodjelu stipendija studentima pod brojem II.“
„Za natječaj za dodjelu stipendija studentima pod brojem III.“
9. Kandidati (studenti) mogu predati molbu za više vrsta stipendija Grada
Svete Nedelje, ali su na omotnici dužni napisati za koju od stipendija se prijavljuju.
10. Prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave koje ne sadrže zatražene originale
odnosno ovjerene preslike dokumenata, kao i one koje ne pristignu u utvrđenom roku,
neće se razmatrati.
11. Uz PRIJAVU NA POSEBNOM OBRASCU, treba priložiti (za učenike i studente koji se prijavljuju za stipendiju pod brojem I. i II):

 • Životopis (za studente)
 • Potvrda o upisu u školu / na fakultet za školsku/akademsku godinu 2013/14. (ORIGINAL)
 • Svjedodžbu prethodnog razreda za učenike / svjedodžbu prethodnog razreda/ prijepis ocjena iz prethodne godine školovanja za studente s ispisom ostvarenih ocjena i ECTS bodova (ORIGINALI ILI OVJERENI PRESLICI – dovoljna ovjera škole / fakulteta)
 • Domovnica (PRESLIKA)
 • Rodni list (PRESLIKA – može biti stariji od 6 mjeseci)
 • Potvrda o prebivalištu za sve članove kućanstva (MUP) (ORIGINALI ili PRESLIKE - NE STARIJI OD MJESEC DANA)
 • Potvrde o isplati plaće, naknade zbog bolovanja, rodiljnog / roditeljskog dopusta, naknade za nezaposlene, alimentacije, odrezak o isplati mirovine, i sl., za mjesece: srpanj, kolovoz i rujan 2013. - za sve članove kućanstva (ORIGINALI ili PRESLIKE)
 • Potvrde o visini dohotka za 2012. godinu za sve punoljetne članove kućanstva koji ne ostvaruju prihode (Porezna uprava, Trg kralja Tomislava 5, Samobor, soba 124) (ORIGINALI ILI PRESLIKE)
 • Rješenje o ostvarivanju prava na doplatak za djecu (ORIGINAL ILI PRESLIKA)
 • Potvrde o eventualnim drugim izvorima prihoda za sve punoljetne članove kućanstva (prihodi od imovine – zakupnine/najamnine, prihodi od ugovora o djelu, autorskih honorara, obrta, slobodnih zanimanja, dohotke po osnovi dividende za vlasnike dionica i dr.) (ORIGINALI ILI PRESLIKE)
 • Dokazi o ispunjavanju ostalih posebnih socijalnih uvjeta (ORIGINALI ILI PRESLIKE) (Potvrda o stradavanju roditelja ili staratelja u Domovinskom ratu, Rješenje o utvrđivanju invalidnosti (Domovinski rat) roditelja ili staratelja, Rješenje Centra za socijalnu skrb Samobor o primitku pomoći za uzdržavanje, Smrtni listovi za roditelje – staratelje, Sudska rješenja o razvodu braka, Potvrda HZZZ o statusu nezaposlene osobe za roditelja/staratelja – ne starija od mjesec dana (ukoliko je isti prijavljen na Zavodu za zapošljavanje) ili izjava roditelja – staratelja o nezaposlenosti dana pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, Potvrda o statusu hrvatskog branitelja za roditelja – staratelja, Rješenje o invaliditetu kandidata).

12. Uz PRIJAVU NA POSEBNOM OBRASCU, treba priložiti (za studente koji se prijavljuju za stipendiju pod brojem III.):

 •  Životopis
 • Potvrdu o upisu na fakultet za akademsku godinu 2013./2014. (ORIGINAL)
 • Prijepis ocjena iz prethodne godine studija s ispisom ostvarenih ocjena i ECTS bodova (ORIGINAL ILI OVJERENI PRESLICI dovoljna ovjera fakulteta)
 • Rodni list (PRESLIKA – može biti stariji od 6 mjeseci)
 • Domovnica (PRESLIKA)
 • Originali i ovjerene preslike dokumenata bit će vraćeni putem pošte podnositelju zahtjeva po isteku Natječaja za dodjelu stipendija Grada Svete Nedelje.

14.Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija pod brojem I., II. i III. Grad Sveta Nedelja objaviti će na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade gradske uprave i na internetskoj stranici Grada. U roku od 8 dana od objave liste na oglasnoj ploči i internetskoj stranici, svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na istu
15.Obrazac prijave, upute te sve ostale informacije nalaze se službenim Internet stranicama Grada Svete Nedelje (www.grad-svetanedelja.hr) te u Zgradi gradske uprave, Jedinstveni upravni odjel,Trg A. Starčevića 5, Sveta Nedelja.

 

Materijali

Prijava za dodjelu učeničkih stipendija Grada Svete Nedelje pod brojem I. (170 kb)
Prijava za dodjelu studentskih stipendija Grada Svete Nedelje pod brojem II. (172 kb)
Prijava za dodjelu studentskih stipendija Grada Svete Nedelje pod brojem III. (166 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Svete Nedelje (2011)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu