Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Rovinja

Baza natječaja

Stipendije Grada Rovinja

Rok za prijavu: 15.10.2013.

Kontakt institucija: Grad Rovinj
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J

za dodjelu novčanih potpora za akademsku 2013./2014. godinu

U akademskoj 2013./2014. godini Grad Rovinj-Rovigno dodijelit će četrdesetpet (45) novčanih potpora za studente i pet (5) za učenike srednjih škola.
Novčana potpora se odobrava za redovno školovanje odnosno za redovan studij.
Pravo na podnošenje zahtjeva imaju učenici srednjih škola i studenti sa prebivalištem na području Grada Rovinj-Rovigno, koji su državljani Republike Hrvatske, a koji se školuju ili studiraju izvan mjesta prebivališta roditelja.
Zahtjev za novčanu potporu podnosi se na posebnom obrascu koji se nalazi ispred pisarnice Grada Rovinja-Rovigno i na Internet stranici Grada Rovinja-Rovigno.
Natječaj je otvoren od 1. do 15. listopada 2013. godine.

Zahtjevu za novčanu potporu prilaže se:

A. Obvezna dokumentacija:

 • potvrda o upisu u srednju školu ili na visoko učilište
 • za utvrđivanje općeg uspjeha u obrazovanju u prethodne dvije godine školovanja/obrazovanja:
 • svjedodžbe za posljednje dvije godine školovanja ili prijepis ocjena fakulteta (za svaku godinu posebno)
 • studenti koji studiraju u inozemstvu dužni su dostaviti, uz prijepis ocjena, plan ispita za prethodnu akademsku godinu
 • uvjerenje o prebivalištu Policijske postaje Rovinj
 • domovnica ili preslika domovnice (ovjera preslike nije potrebna)

Uz obveznu dokumentaciju natjecatelj može priložiti i dodatnu dokumentaciju o priznatim postignućima ili/i o prihodima odnosno posebnim okolnostima (dodatna dokumentacija).

B. Dodatna (neobavezna) dokumentacija:

b.1.) priznata postignuća:

 • uvjerenje o nagradi rektora sveučilišta
 • priznanje za osvojeno 1 – 3 mjesto na županijskom natjecanju
 • priznanje za osvojeno 1 – 3 mjesto na državnom natjecanju
 • diploma za nastup u ekipi koja se natječe u prvoj Hrvatskoj ligi uz potvrdu o registraciji matičnog kluba
 • diploma za nastup za državnu reprezentaciju uz potvrdu nacionalnog granskog saveza ili Hrvatskog olimpijskog odbora
 • diploma za nastup na Mediteranskim igrama, Europskom, Svjetskom prvenstvu ili Olimpijskim igrama

Sudjelovanje na natjecanjima boduje se samo ako su natjecanja verificirana od strane nadležnih institucija, a uzima se u obzir sudjelovanje i plasman u prethodne dvije godine obrazovanja.

b.2.) prihodi - posebne okolnosti
U svrhu utvrđivanja prihoda domaćinstva za razdoblje od 01. siječnja do 31. kolovoza tekuće godine, potrebno je ispuniti Izjavu o članovima domaćinstva (na poleđini zahtjeva) te priložiti dokumentaciju za svakog člana domaćinstva kako slijedi:

 • potvrda o prosjeku plaće za razdoblje od 01. siječnja do 31. kolovoza tekuće godine
 • potvrda o isplaćenim mirovinama ili drugih prihoda
 • potvrda o pohađanju škole ili visokog učilišta braće i sestara
 • potvrda o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje Rovinj za nezaposlene članove domaćinstva

 

 

 • za utvrđivanje statusa samohranog roditelja:

Izvod iz matice rođenih/umrlih ili presuda o razvodu braka

 • za utvrđivanje statusa djeteta bez oba roditelja:

Izvod iz matice umrlih

 • za utvrđivanje posebnih okolnosti:

rješenje Centra za socijalnu skrb

Ukoliko uz zahtjev nije priložena dodatna dokumentacija, bodovanje će se izvršiti na temelju valjano dostavljene obvezne dokumentacije.
Nepravodobne prijave ili prijave sa nepotpunom obveznom dokumentacijom neće se razmatrati. Propisana dokumentacija dostavlja se u izvorniku ili ovjerenoj preslici ukoliko nije drukčije naznačeno.
Zahtjev s propisanom dokumentacijom dostavlja se poštom na adresu:

Grad Rovinj-Rovigno, Upravni odjel za društvene djelatnosti Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti br. 2, ili osobno u pisarnicu Gradske uprave.

Bodovna lista biti će objavljena na oglasnoj ploči Grada Rovinj-Rovigno i na Internet stranici Grada Rovinj-Rovigno u roku od 20 dana od dana zaključenja Natječaja.
Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak ukupan broj bodova, prednost na listi ostvaruje se na osnovi boljeg uspjeha u obrazovanju.
U roku od 3 dana od objavljivanja bodovne liste, svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu gradonačelniku Grada Rovinj-Rovigno.
 

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu