Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa

Baza natječaja

Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa

Rok za prijavu: 29.11.2013.

Kontakt institucija: Grad Zagreb
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ

ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA
STUDENTIMA SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA
ZA AKADEMSKU GODINU 2013./2014.

1. Za akademsku godinu 2013./2014. studentima će se dodijeliti najviše 23 Stipendije.

2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije Grada Zagreba imaju studenti slabijega socijalnog statusa koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
 

 • da su državljani Republike Hrvatske;
 • da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno zadnjih pet godina
 • da nisu stariji od 26 godina
 • da nisu, osim iz opravdanog razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom), zaostajali tijekom studijskog programa, odnosno ponavljali godinu;
 • da su redoviti studenti
 • druge, treće ili četvrte godine preddiplomskoga sveučilišnog ili stručnog studija u Gradu Zagrebu,
 • druge, treće ili više godine integriranoga preddiplomskoga i diplomskoga sveučilišnog studija u Gradu Zagrebu
 • prve ili druge godine diplomskoga sveučilišnog ili specijalističkoga diplomskoga stručnog studija u Gradu Zagrebu
 • da su završili prethodne godine studija u Gradu Zagrebu
 • da su završili prethodne godine studija s ukupnim prosjekom ocjena od najmanje 3,0
 • da nisu apsolventi
 • da nisu studenti privatnih studija;
 • da ostvaruju bodove na temelju socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika u obitelji.

3. Stipendija se dodjeljuje za najduže 12 mjeseci, odnosno 5 mjeseci ako u tom roku prema nastavnom planu i programu studija za koji je Stipendija odobrena, završava nastavni plan i program korisnika Stipendije, računajući od 1. listopada 2013.
Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 30% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj-kolovoz 2013. godine.

4. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su socijalni status u obitelji kandidata i druge socijalne prilike u obitelji, uspjeh na studiju i ranije korištenje Stipendije.

5. Natječaj traje 30 dana.
Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku od 30 dana od dana objave natječaja u „Večernjem listu-Zagrebačko izdanje" na adresu:

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, 10000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, s naznakom "za natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima slabijega socijalnog statusa" ili

Molbe se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, soba 249/II i na web stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr).se predaju na istoj adresi u središnju pisarnicu.

 

Uz molbu za dodjelu Stipendije potrebno je priložiti:
 

 • Domovnicu (preslika),
 • Uvjerenje o prebivalištu za kandidata za posljednjih pet godina, ne starije od 30 dana od dana objave natječaja (original),
 • Rodni list, ne stariji od 6 mjeseci (preslika),
 • Potvrdu o upisu na studij akademske godine 2013./2014. (original),
 • Potvrdu o godini upisa na prvu godinu studija (original),
 • Prijepis ocjena završenih godina studija sa ukupnim prosjekom ocjena (original)
 • Vjerodostojnu medicinsku dokumentaciju ukoliko je kandidat zaostajao tijekom studijskog programa, odnosno ponavljao godinu
 • Rješenje centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na pomoć za uzdržavanje (preslika)
 • Potvrdu centra za socijalnu skrb da je kandidat korisnik prava na pomoć za uzdržavanje, pribavljenu u tijeku trajanja natječaja (original)
 • Dokaze da prosječni mjesečni prihod po članu obitelji ostvaren u tri mjeseca prije mjeseca u kojemu je raspisan natječaj ne prelazi 50 % proračunske osnovice određene Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu (Narodne novine 139/12 i 53/13)

(napomena: 50 % proračunske osnovice iznosi 1.663,00 kn, a dokazi se dostavljaju za prihode ostvarene u srpnju, kolovozu i rujnu 2013.):
a) potvrde o visini neto plaće i naknadi plaće (original);
b) dokazi o svim drugim izvorima prihoda (originali ili preslike);
c) dokazi o visini mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj i inozemstvu (odresci ili original potvrde);
d) potvrde da kandidat i članovi obitelji nisu korisnici obiteljske mirovine – za kandidate kojima je/su roditelj/i preminuo/li (original);
e) uvjerenja za radno sposobne članove obitelji i članove obitelji starije od 15 godina koji nisu na redovnom školovanju da se vode u evidenciji nezaposlenih osoba (original);
f) dokazi o nesposobnosti za rad (preslike nalaza i mišljenja nadležnog tijela vještačenja)
(Napomena: ukoliko je kandidat u tretmanu centra za socijalnu skrb kao korisnik pomoći za uzdržavanje, nije obvezan priložiti dokaze pod točkom 5.10.)
 

 • Dokaze o drugim socijalnim prilikama u obitelji:

a) smrtni list/izvadak iz matice umrlih za preminulog/e roditelja/e (preslika);
b) potvrdu o nestanku roditelja (original);
c) potvrdu za roditelja o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, izdanu od nadležnog tijela državne uprave (original);
d) rodni list za roditelja kandidata koji živi u jednoroditeljskoj obitelji, ne stariji od 6 mjeseci (preslika);
e) pravomoćnu presudu o razvodu braka (preslika), pravomoćnu odluku suda o povjeravanju djeteta jednom roditelju-za izvanbračne zajednice (preslika) ili uvjerenje centra za socijalnu skrb da kandidat živi u jednoroditeljskoj obitelji (original); odnosno pravomoćnu sudsku presudu o uzdržavanju (preslika);
f) pravomoćno rješenje o oduzimanju roditeljske skrbi (preslika);
g) rodni list za braću/sestre predškolske dobi (preslika), a za braću/sestre na redovitom školovanju potvrde o redovitom školovanju (original);
h) potvrdu centra za socijalnu skrb da je kandidatu priznato pravo na uslugu stalnog smještaja, pribavljenu u tijeku trajanja natječaja (original)
(Napomena: ukoliko je kandidatu priznato pravo na uslugu stalnog smještaja, nije obvezan priložiti dokaze pod brojem 5.8., 5.9., 5.10. i 5.11. d, e i g);
 

 • Presliku Ugovora o korištenju Stipendije Grada Zagreba za studente koji su u akademskoj godini 2012./2013. bili korisnici Stipendije;
 • Životopis (osnovni podaci o kandidatu, tijeku školovanja, obitelji...),

6. Nepravodobne i nepotpune molbe neće se razmatrati.

7. Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije biti će objavljen na oglasnim pločama područnih ureda Gradske uprave i na web stranici Grada Zagreba u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

8. Korisnik Stipendije Grada Zagreba ne može primati niti jednu drugu stalnu novčanu stipendiju.

9. Rok za podnošenje molbi je 30 dana od dana objave natječaja, zaključno s 29. studenim 2013.


 

  

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa (2012)
Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa (2011)
Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa (2010)
Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa (2009)
Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa (2008)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu