Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Zagreba studentima s invaliditetom

Baza natječaja

Stipendije Grada Zagreba studentima s invaliditetom

Rok za prijavu: 29.11.2013.

Kontakt institucija: Grad Zagreb
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA ZAGREBA
STUDENTIMA S INVALIDITETOM
ZA AKADEMSKU GODINU 2013./2014.

 

1. Za akademsku godinu 2013./2014. studentima će se dodijeliti najviše 10 stipendija.

2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije Grada Zagreba imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
 

 • da su osobe s invaliditetom registrirane prema Zakonu o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom;
 • da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija;
 • da su redoviti studenti prve ili više godine preddiplomskog sveučilišnog studija ili stručnog studija u Gradu Zagrebu, prve ili više godine integriranog sveučilišnog studija u Gradu Zagrebu odnosno prve ili druge godine diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskoga stručnog studija u Gradu Zagrebu i da su završili prethodne godine studija u Gradu Zagrebu
 • da imaju neprekidno prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje tri godine do dana upisa u program za koji se podnosi molba za Stipendiju
 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da nisu apsolventi.

3. Stipendija se dodjeljuje na početku akademske godine za 12 mjeseci računajući od 1. listopada 2013., odnosno za dodatnih pet mjeseci, ako u tom roku, prema nastavnom planu i programu studija završava nastavni plan i program akademske godine, a nastavlja se koristiti sukladno članku 22.Odluke.
Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 30% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjeseca 2013. godine.

4. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su: invaliditet, težina oštećenja, uspjeh na studiju, socijalni status i druge socijalne prilike u obitelji kandidata, znanstveno-stručni i drugi odgovarajući radovi u struci tijekom studija.

5. Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Večernjem listu zagrebačko izdanje na adresu:

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, 10000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, s naznakom "za natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba studentima s invaliditetom" ili se predaju na istoj adresi u središnju pisarnicu, prizemlje lijevo.

Molbe se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, soba 236, II. kat i na web stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr).

Uz molbu za dodjelu Stipendije Grada Zagreba potrebno je priložiti:

 • Rodni list, ne stariji od 6 mjeseci (preslika);
 • Domovnicu (preslika);
 • Original uvjerenje o prebivalištu za podnositelja molbe (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja);
 • Potvrdu o upisu na studij akademske godine 2013./2014. (original);
 • Prijepis ocjena svih završenih godina studija (original), odnosno ovjerene preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole za studente 1. godine studija (ovjerava škola)
 • Nalaz, mišljenje ili rješenje o invaliditetu i težini oštećenja, dokaz o korištenju pomagala vezano za dokazana oštećenja, ostvarivanju prava na osobnu invalidninu, ostvarivanju prava na pomoć i njegu, postojanju potrebe stalnog liječenja ili rehabilitacije (preslika);
 • Rješenje (presliku) ili potvrdu o zadnjoj isplati, ako kandidat, njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava ostvaruje pravo na pomoć za uzdržavanje, pravo na doplatak za pomoć i njegu, ako prima doplatak za djecu ili prima novčanu pomoć socijalne skrbi Grada Zagreba;
 • Dokaz o drugim socijalnim prilikama u kandidatovoj obitelji (ako kandidat živi u jednoroditeljskoj obitelji u kojoj je roditelj nezaposlen ili ako živi u obitelji u kojoj su oba roditelja nezaposlena ili nema oba roditelja, ako kandidat koristi usluge smještaja izvan vlastite obitelji, u slučaju teške bolesti kandidata, odnosno njegovog roditelja ili osobe koja ga uzdržava):

a) uvjerenja da se članovi obitelji nalaze u evidenciji nezaposlenih osoba (original);
b) smrtni list/izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja (preslika);
c) pravomoćnu presudu o razvodu braka (preslika), rješenje suda o povjeravanju djeteta jednom roditelju - za izvanbračne zajednice (preslika) ili uvjerenje centra za socijalnu skrb da kandidat živi u jednoroditeljskoj obitelji (original);
d) potvrdu centra za socijalnu skrb da kandidat koristi usluge smještaja izvan vlastite obitelji (original);
e) medicinsku dokumentaciju u slučaju teške bolesti kandidata, odnosno njegovog roditelja ili osobe koja ga uzdržava.

 • Dokaz o objavljenim radovima, sudjelovanjima u znanstvenim ili stručnim projektima, sudjelovanjima i osvojenim nagradama na značajnim natjecanjima te o vrijednim priznanjima tijekom studija, a studenti prve godine studija: dokaz o sudjelovanjima na državnim i međunarodnim natjecanjima, o osvojenim nagradama na državnim i međunarodnim natjecanjima, te o drugim vrijednim nagradama i priznanjima za vrijeme srednjeg obrazovanja (preslika priznanja o osvojenim nagradama na državnim i međunarodnim natjecanjima, preslika priznanja o osvojenoj dekanovoj i/ili rektorovoj nagradi).
 • Životopis.

6. Nepravodobne i nepotpune molbe neće se razmatrati.

7. Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za studente s invaliditetom bit će objavljen na oglasnim pločama područnih ureda gradske uprave i na web stranici Grada Zagreba u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

8. Korisnik Stipendije Grada Zagreba ne može istodobno biti korisnik neke druge stalne novčane stipendije.

9. Rok za podnošenje molbi je 30 dana od dana objave natječaja, zaključno s 29. studenim 2013.


 


 

 


 

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Zagreba studentima s invaliditetom (2012)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu