Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije grada Novigrada redovitim studentima

Baza natječaja

Stipendije grada Novigrada redovitim studentima

Rok za prijavu: 15.11.2013.

Kontakt institucija: Grad Novigrad
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVITIM STUDENTIMA SVEUČILIŠNIH I STRUČNIH STUDIJA

 

I. Grad Novigrad-Cittanova će za akademsku godinu 2013./2014. dodijeliti:

- šest (6) stipendija za nadarene studente,
- dvije (2) stipendije iz socijalnog programa.

II. Student- kandidat može se prijaviti samo za jednu vrstu stipendije.

III. Stipendiju mogu ostvariti redoviti studenti s prebivalištem na području Grada Novigrada-Cittanova, čiji je prosjek ocjena u posljednjem završenom razredu srednje škole najmanje 4,00, a za studente viših godina najmanje 3,50.

IV. Stipendije se dodjeljuju za preddiplomski, diplomski i integrirani sveučilišni studij te stručni i specijalistički studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj te visokim učilištima u inozemstvu, i to za razdoblje trajanja studijskog programa koje donosi visoko učilište koje student pohađa.
U tijeku akademske godine stipendija se isplaćuje deset mjeseci, i to od 01. listopada tekuće godine do 31. srpnja sljedeće kalendarske godine.
Studentu kojemu je, pored stipendije Grada Novigrada-Cittanovaa dodijeljena i neka druga stipendija, mora se pisanim putem očitovati o zadržavanju samo jedne od dodijeljenih stipendija.

V. Visina stipendije iznosi 800,00 kn mjesečno.
Korisnicima stipendije koji radi školovanja imaju boravište izvan mjesta prebivališta, isplatit će se, uz stipendiju, mjesečni dodatak u iznosu od 100,00 kn.

NAVEDENO U TOČKAMA III. DO V. VRIJEDI ZA SVE PRIJAVLJENE KANDIDATE BEZ OBZIRA NA VRSTU STIPENDIJE ZA KOJU SE PRIJAVLJUJU.

VI. Prijavi na natječaj za dodjelu stipendije prilažu se prilozi navedeni na obrascu prijave ovisno o vrsti stipendije za koju se kandidat prijavljuje, i to:

Kandidati koji se prijavljuju za stipendiju za nadarene studente ispunjavaju obrazac PSSN i prilažu dokumentaciju navedenu pod rednim brojevima 1.do 3. i 5. do 9.
Kandidati koji se prijavljuju za stipendiju iz socijalnog programa ispunjavaju obrazac PSSS i prilažu dokumentaciju navedenu pod rednim brojevima 1. do 4. i 10. do 16.

1. preslika osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave kandidata s vidljivom adresom prebivališta,
2. izvornik ili ovjerena preslika potvrde o redovnom upisu kandidata u ak. god. 2013./2014.,
3. preslika svjedodžbe posljednje završene školske godine srednjeg obrazovanja kandidata (za studente prve godine), odnosno uvjerenje/potvrda sa popisom i ocjenama položenih ispita posljednje završene studijske godine (za studente viših godina),
4. preslike osobnih iskaznica članova zajedničkog domaćinstva (za mlt. dijete: putovnica ili izvadak iz matice rođenih ),
5. preslika dokaza o sudjelovanju i eventualnom individualnom plasmanu na županijskom, državnom i/ili međudržavnom natjecanju tijekom šk. god. 2012./2013. iz predmeta ili područja značajnih za nastavak školovanja ,
6. preslika učeničke knjižice polaznika glazbene škole ili neke druge škole tijekom šk. god. 2012./2013.,
7. potvrda ili preslika druge javne isprave o završenom i od strane nadležnog ministarstva verificiranom tečaju/programu osposobljavanja (npr. tečaj stranog jezika),
8. preslika dokaza o sudjelovanju na Novigradskom proljeću ili drugoj školi stvaralaštva tijekom šk. god. 2012./2013.
9. preslika dokaza o individualnom i/ili ekipnom sudjelovanju na državnom i/ili međunarodnom sportskom natjecanju te eventualnom plasmanu,
10. preslika izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja,
11. preslika rješenja o rastavi braka roditelja ili druge isprave iz koje je vidljivo kojem je roditelju povjereno na čuvanje i odgoj maloljetno dijete/djeca,
12. izvornik ili ovjerena preslika potvrde o redovnom školovanju/studiranju člana/ova obitelji u mjestu udaljenijem od 50 km od Novigrada za šk./ak. godinu 2013./2014.,
13. preslika ugovora o podstanarstvu u mjestu prebivališta obitelji,
14. preslika rješenja ili druge isprave kojom je nadležno tijelo utvrdilo invaliditet kandidata i/ili člana obitelji,
15. preslika rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na jedan od oblika pomoći obitelji,
16. potvrda ili preslika druge isprave kojom se dokazuje status branitelja Domovinskog rata za roditelja kandidata.

VII. Ispunjena i vlastoručno potpisana prijava na predviđenom obrascu s odgovarajućom potpunom dokumentacijom dostavlja se poštom ili osobno u pisarnicu Grada Novigrada-Cittanova, na adresu:

Grad Novigrad-Cittanova, Upravni odjel za opću upravu, pravne poslove i društvene djelatnosti, Veliki trg 1, 52466 Novigrad.

Obrazac prijave podiže se u pisarnici ili na web stranicama Grada Novigrada-Cittanova www.novigrad.hr .

PRIJAVE SE PODNOSE OD 28. LISTOPADA DO 15. STUDENOGA 2013. GODINE.

VIII. Prijave pristigle u utvrđenom roku razmatra Povjerenstvo za stipendije te vrši  bodovanje i utvrđuje bodovnu listu na temelju kriterija utvrđenih Odlukom o dodjeli stipendija.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u obzir radi razmatranja odnosno bodovanja.
Bodovna se lista objavljuje na oglasnoj ploči i na službenim web stranicama Grada.
Odluka o dodjeli stipendija i nagrada učenicima i studentima, te jednokratnih potpora za poslijediplomski studij objavljena je u «Službenim novinama Grada Novigrada», broj 7/09., 4/12. i 6/13. te je dostupna na web stranicama Grada .
Dodatne informacije mogu se zatražiti u Upravnom odjelu za opću upravu, pravne poslove i društvene djelatnosti osobno u uredovnom radnom vremenu ili na telefon 052/757-055, interni broj 115.
 

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu