Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Požege

Baza natječaja

Stipendije Grada Požege

Rok za prijavu: 29.11.2013.

Kontakt institucija: Grad Požega
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK


KLASA: 604-02/13-01/5
URBROJ: 2177/01-04/08-13-3
Požega, 6. studenog 2013.


Na temelju članka 7. stavka 1. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Grada
Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 18/09.) i Odluke o broju stipendija i novčanom iznosu stipendije u
akademskoj godini 2013/2014., KLASA:604-02/13-01/5 , URBROJ: 2177/01-01/01-13-2 od 6. listopada
2013. godine, Gradonačelnik Grada Požege, raspisuje


JAVNI NATJEČAJ


za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Požege za akademsku godinu 2013/2014.


I. Grad Požega dodijelit će dvanaest (12) stipendija u iznosu od 850,00 kuna, mjesečno za
akademsku godinu 2013/2014. studentima koji imaju prebivalište na području Grada Požege.
II. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju studenti koji:
- imaju prebivalište na području Grada Požege,
- studiraju izvan mjesta prebivališta (izvan Grada Požege)
- imaju status redovitog studenta
- imaju hrvatsko državljanstvo
- nisu korisnici druge stipendije ili studentskog kredita
III. Kandidati su obvezni uz prijavu na javni natječaj priložiti:
- uvjerenje o prebivalištu
- presliku rodnog lista
- presliku domovnice
- uvjerenje (potvrdu) obrazovne ustanove o upisu na redovito školovanje
- ovjerenu presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole ili presliku indeksa, te
uvjerenje (potvrdu) obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena i upisu u sljedeću
godinu
- izjavu o članovima zajedničkog kućanstva
- potvrdu o mjesečnim primanjima svih članova kućanstva za razdoblje od tri (3) mjeseca
koja prethode ovom javnom natječaju
- uvjerenje Porezne uprave o drugim prihodima
- dokaz o postignućima na natjecanjima i priznanjima iz područja upisanog studija
(uspjesi za prvo, drugo, treće mjesto na općinskim, županijskim, državnim i
međunarodnim natjecanjima)
- dokaz o posebnim obiteljskim prilikama (student bez roditelja, učeničke i studentske
potvrde za braću i sestre i sl.)
- izjavu da student ne prima stipendiju ili drugu potporu od neke druge pravne osobe.
Navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri (3) mjeseca.
Prijava na javni natječaj za dodjelu stipendije koja je nepravovremena, nepotpuna ili ne sadrži
potrebnu dokumentaciju neće se uzeti u razmatranje.


Prijava na javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u roku petnaest (15) dana od
dana objave javnog natječaja u javnom glasilu, na adresu: „Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Požega“,
Trg Sv. Trojstva kbr. 1, 34 000 Požega.

 

Materijali

Obrazac za prijavu (746 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Požege (2012)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu