Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Varaždinske Toplice

Baza natječaja

Stipendije Grada Varaždinske Toplice

Rok za prijavu: 03.12.2013.

Kontakt institucija: Grad Varaždinske Toplice
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Grada Varaždinskih Toplica raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija
za školsku / akademsku godinu 2013/2014.

Gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica odobrava u školskoj / akademskoj godini 2013/2014. sljedeći broj stipendija:

a) za nadarene učenike: 4 stipendije

b) za učenike po osnovi socijalno - ekonomskog statusa: 4 stipendije

c) za nadarene studente: 6 stipendija

d) za studente po osnovi socijalno – ekonomskog statusa: 6 stipendija

Za svaku grupu stipendija (a – d) utvrđuje se posebna lista reda prvenstva dobivena bodovanjem uspjeha iz točke IV. ovog Natječaja i postignutih izvannastavnih rezultata (za učenike srednjih škola i prve godine sveučilišnih preddiplomskih i integriranih te stručnih studija, sudjelovanja na natjecanjima, susretima i smotrama s programima koje donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske). Vrednuju se postignuti značajni rezultati studenata – rektorova ili dekanova nagrada, sukladno mjerilima propisanim Odlukom o stipendijama Grada Varaždinskih Toplica.

Mjesečni iznos stipendije za učenike iznosi 300,00 kuna, a za studente 600,00 kuna.
Stipendija se dodjeljuje za školsku odnosno akademsku godinu 2013/14., za učenike računajući od 1. rujna 2013. do 30. lipnja 2014. godine, a za studente od 1. listopada 2013. do 31. srpnja 2014. godine.

Stipendije se dodjeljuju pod uvjetom da će korisnici nakon završetka studija, ukoliko postoji potreba, raditi na području Grada Varaždinskih Toplica najmanje onoliko vremena koliko su dobivali stipendiju, a sukladno ugovoru koji će potpisati.

Pravo na sudjelovanje u natječaju za dodjelu stipendije imaju učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području Grada Varaždinskih Toplica najmanje tri godine prije raspisivanja natječaja,
 • da nisu korisnici drugih stipendija ili novčanih primanja koji imaju obilježja stipendija za vrijeme dodjela i korištenja stipendije Grada Varaždinskih Toplica
 • da imaju status redovitog učenika ili studenta koji su tijekom školovanja, odnosno studiranja ostvarili sljedeće uspjehe:

a) redoviti učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole ako im je prosjek ocjena iz prethodna dva završena razreda srednje škole najmanje 4,50

b) redoviti učenici 3. i 4. razreda srednje škole, kojima se stipendije dodjeljuju na osnovi socijalno –ekonomskog statusa ako im je prosjek ocjena iz prethodna dva završena razreda srednje škole najmanje 4,00

c) redoviti studenti sveučilišnih preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te stručnih studija od druge godine nadalje
- na drugoj godini, ako im je prosjek ocjena prethodno završene prve godine studija najmanje 3,80
- na trećoj godini, ako im je prosjek ocjena prethodno završene dvije godine studija najmanje 3,60
- na četvrtoj godini, ako im je prosjek ocjena prethodno završene tri godine studija najmanje 3,40
- na petoj godini, ako im je prosjek ocjena prethodno završene četiri godine studija najmanje 3,20
- na šestoj godini studija, ako im je prosjek ocjena sa studija najmanje 3,00

d) redoviti studenti diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija od prve godine studija
- na prvoj godini, ako im je prosjek ocjena prethodno završene tri odnosno četiri godine preddiplomskog ili stručnog studija najmanje 3,40 odnosno 3,20
- na drugoj godini (ako diplomski studij traje 2 godine), ako im je prosjek ocjena prethodno završene četiri godine studija najmanje 3,20

e) redoviti studenti sveučilišnih (preddiplomskih, diplomskih, integriranih), stručnih studija kojima se stipendije dodjeljuju na osnovi socijalno –ekonomskog statusa ako im je prosjek ocjena sa studija najmanje 3,00, odnosno za studente prve godine sveučilišnih (preddiplomskih, integriranih) i stručnih studija 4,00 iz prethodna završena dva razreda srednje škole.

Pravo na dodjelu stipendija na osnovi socijalno – ekonomskog statusa mogu ostvariti učenici i studenti u čijem je kućanstvima uzdržavatelja prihod po članu kućanstva manji od 1.500,00 kuna mjesečno.

Prijavi je potrebno priložiti:

 • obrazac Prijave na natječaj za dodjelu stipendije Grada Varaždinskih Toplica (koja se može preuzeti na službenim internetskim stranicama Grada www.varazdinske-toplice.hr ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada)
 • preslika osobne iskaznice
 • potvrda škole odnosno fakulteta o redovitom upisu u školsku odnosno akademsku godinu 2013/14. u svrhu ostvarivanja prava na stipendiju
 • preslike svjedodžbi posljednja dva završena razreda srednje škole (za učenike srednjih škola)
 • prijepis ocjena položenih ispita tijekom studija (za studente od druge godine studija i dalje)
 • preslike diploma za osvojena 1., 2. i 3. mjesta na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima ili smotrama učenika srednjih škola u 2011/12. i 2012/13. godini u programima koje donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (za učenike srednjih škola i studente na prvoj godini studija)
 • dokumentacija o postignutim značajnim rezultatima u područjima umjetnosti, kulture i športa, te dodijeljenim nagradama i priznanjima tijekom studija (za studente od druge godine studije i dalje)
 • dokumentacija za utvrđivanje izuzetne nadarenosti iz pojedinih područja umjetnosti s preporukama istaknutih i mjerodavnih umjetnika (za studente od druge godine studija i dalje)
 • potvrda o visini dohotka za prethodnu godinu nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH za sve članove domaćinstva
 • prosjek neto plaća/mirovine za mjesec srpanj, kolovoz i rujan kalendarske godine za svakog zaposlenog člana kućanstva,
 • potvrda nadležnog Zavoda za zapošljavanje za nezaposlenog člana kućanstva,
 • izjavu o broju članova kućanstva (obrazac u Narodnim novinama)

NAPOMENA: Dokumentaciju pod rednim brojem 9.,10.,11. i 12. prilažu samo oni učenici i studenti koji stipendiju traže na osnovi socijalno – ekonomskog statusa (s prihodom po članu kućanstva manjim od 1.500,00 kuna).

Grad Varaždinske Toplice zadržava pravo da osim prethodno navedene potrebne dokumentacije od podnositelja prijave zatraži i drugu dokumentaciju (potvrdu o prebivalištu i sl) ukoliko ustanovi da je isto potrebno kako bi se utvrdilo da li učenik ili student zadovoljava sve uvjete i kriterije za dodjelu stipendija sukladno Odluci o stipendijama.
Preslike svjedodžbi i diploma ne moraju biti ovjerene, a učenici i studenti kojima će biti dodijeljena stipendija prilikom potpisivanja ugovora dužni su na uvid dostaviti originale ili ovjerene preslike svjedodžbi i diploma.

O dodjeli stipendija odlučuje Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrđivanjem liste kandidata koja će se objaviti na oglasnoj ploči Grada Varaždinskih Toplica u roku 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava na raspisani natječaj. Svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu kandidata u roku 8 dana od dana objavljivanja liste, a o istome odlučuje gradonačelnica koja donosi konačnu odluku.

Na temelju konačne odluke učenici i studenti kojima je dodijeljena stipendija s Gradom Varaždinskim Toplicama sklapaju ugovor o korištenju stipendije kojim se pobliže reguliraju prava i obveze korisnika i davatelja stipendije, sukladno odredbama Odluke o stipendijama Grada Varaždinskih Toplica.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u tisku.

Prijave za dodjelu stipendija s traženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

«ZA NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA», na adresu:

Grad Varaždinske Toplice, Ulica maršala Tita 4, 42 223 Varaždinske Toplice.

 


 


 

 

Materijali

Potvrda o neprimanju stipendije (24 kb)
Obrazac prijave (76 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Varaždinske Toplice (2012)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu