Početna stranica > Baza natječaja > Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Baza natječaja

Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Rok za prijavu: 07.02.2014.

Kontakt institucija: Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ

 

za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija, te za dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeci zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljcima i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata za školsku, odnosno akademsku godinu 2013/2014.

1. Mjesečni iznos stipendije tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja za učenike iznosi 300,00 kuna.
2. Mjesečni iznos stipendije za studente iznosi 700,00 kuna.
3. Naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija biti će odobrene u iznosu od 6.000,00 kuna.

1. Pravo na stipendiju tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja

1.a. Pravo na stipendiju tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja (obrazac A) može ostvariti
kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:
da je redoviti učenik srednje škole;

 • da ima prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno osmi (8.) razred osnovne
 • škole najmanje 3,75;
 • da ne ponavlja godinu;
 • da mu redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice
 • predviđene zakonom koji regulira izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske;
 • da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi.

Kandidati iz točke 1.a, odnosno njihovi zakonski zastupnici, dužni su uz prijavu A na natječaj
dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

 • izjavu o sastavu kućanstva ovjerenu kod javnog bilježnika, koja mora sadržavati ime i prezime te datum rođenja člana zajedničkog kućanstva i srodstvo (odnos) sa kandidatom (napomena: za malodobne kandidate izjavu daje zakonski zastupnik);
 • potvrde nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2012. godinu za sve članove kućanstva starije od 15 godina, uključujući i podnositelja zahtjeva;
 • potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2012. godini za sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine;
 • ovjerenu presliku svjedodžbe prethodnog razreda srednje škole, odnosno osmog (8.) razreda osnovne škole;
 • potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz koje je razvidan status dragovoljca ili presliku drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili potvrdu o statusu djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, a ovisno o statusu osobe od koje se izvodi pravo na
 • stipendiju.

1.b. Pravo na stipendiju tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja može ostvariti i kandidat čiji je prosjek ocjena niži od propisanog (obrazac D), ako udovoljava svim ostalim uvjetima iz točke 1.a te pripada kategoriji socijalno najugroženijih obitelji sukladno kriterijima iz članka 2.a. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju i prava na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (Narodne novine, broj: 157/13).

Kandidati iz točke 1.b, odnosno njihovi zakonski zastupnici, dužni su uz prijavu D dostaviti SVE
dokaze kao kandidati iz točke 1.a, uključujući i:

 

 • potvrde Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja, ukoliko se isti vode u njegovoj evidenciji;
 • potvrde nadležnih obrazovnih ustanova o redovitom školovanju za sve članove kućanstva koji se školuju;
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb ili rješenje nadležnog Suda o skrbništvu nad malodobnim djetetom, ukoliko se radi o samohranom roditelju malodobnog djeteta.

 

2. Pravo na stipendiju tijekom redovitog sveučilišnog i stručnog studija

2.a. Pravo na stipendiju tijekom redovitog sveučilišnog i stručnog studija (obrazac B) može ostvariti
kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

 

 • da je redoviti student;
 • da svladava upisani studij bez ponavljanja godine, odnosno da redovito napreduje u studiju osim u slučaju mirovanja studentskih prava sukladno članku 88. stavku 1. toč. 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;
 • da nema status apsolventa;
 • ako je student prve godine studija, da je završio posljednji razred srednje škole s najmanjom prosječnom ocjenom 3,75;
 • da mu je prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja najmanje 3,25;
 • da mu redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice predviđene zakonom koji regulira izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske;
 • da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi.

Kandidati iz točke 2.a. dužni su uz prijavu B dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:
 

 • izjavu o sastavu kućanstva ovjerenu kod javnog bilježnika, koja mora sadržavati ime i prezime te datum rođenja člana zajedničkog kućanstva i srodstvo (odnos) sa kandidatom;
 • potvrde nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2012. godinu za sve članove kućanstva starije od 15 godina, uključujući i podnositelja zahtjeva;
 • potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2012. godini za sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine;
 • ovjereni prijepis svih ocjena u studiju (za studente diplomskih studija uključiti i ocjene preddiplomskog studija), odnosno ovjerenu presliku svjedodžbe posljednjeg razreda srednje škole (ukoliko se radi o studentu 1. godine);
 • studenti prve (1.) godine – potvrdu o prosjeku ocjena (zaokružen na dvije decimale) za posljednji razred srednje škole, potpisanu i ovjerenu od nadležne obrazovne ustanove;
 • potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz koje je razvidan status dragovoljca ili presliku drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili potvrdu o statusu djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, a ovisno o statusu osobe od koje se izvodi pravo na stipendiju.

2.b. Pravo na stipendiju tijekom redovitog sveučilišnog i stručnog studija može ostvariti i kandidat čiji
je prosjek ocjena niži od propisanog
(obrazac E), ako udovoljava svim ostalim uvjetima iz točke 2.a. te pripada kategoriji socijalno najugroženijih obitelji sukladno kriterijima iz članka 3.a. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju i prava na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima.

Kandidati iz točke 2.b. dužni su uz prijavu E dostaviti SVE dokaze kao kandidati iz točke 2.a,
uključujući i:

 

 • potvrde Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja, ukoliko se isti vode u njegovoj evidenciji;
 • potvrde nadležnih obrazovnih ustanova o redovitom školovanju za sve članove kućanstva koji se školuju;
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb ili rješenje nadležnog Suda o skrbništvu nad malodobnim djetetom, ukoliko se radi o samohranom roditelju malodobnog djeteta.

Korištenje stipendije odobrava se korisnicima u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja u školskoj, odnosno
akademskoj godini 2013/2014.

U slučaju nesrazmjera broja kandidata koji ispunjavaju uvjete iz gore navedenih točaka 1.a. i 2.a. Natječaja i raspoloživih sredstava Fonda, prednost će imati oni učenici koji imaju viši prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno osmi razred osnovne škole te studenti koji imaju viši prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja, odnosno za posljednji razred srednje škole.

 

3. Pravo na naknadu dijela troškova studentima poslijediplomskih studija na visokim učilištima

Pravo na naknadu dijela troškova studentima poslijediplomskih studija na visokim učilištima (obrazac
C) može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

 

 • da je upisan na poslijediplomski studij;
 • da mu redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice predviđene zakonom koji regulira izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske;
 • da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi.

Kandidati iz točke 3. dužni su uz prijavu C dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta, i to:
 

 • izjavu o sastavu kućanstva ovjerenu kod javnog bilježnika, koja mora sadržavati ime i prezime te datum rođenja člana zajedničkog kućanstva i srodstvo (odnos) sa kandidatom;
 • potvrde nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2012. godinu za sve članove kućanstva starije od 15 godina, uključujući i podnositelja zahtjeva;
 • potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2012. godini za sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine;
 • potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz koje je razvidan status dragovoljca ili presliku drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili potvrdu o statusu djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, a ovisno o statusu osobe od koje se izvodi pravo na stipendiju.

Korištenje naknade dijela troškova školarine odobrava se korisnicima u obliku jednokratne isplate.

NAPOMENE:

Svi kandidati (uključujući i korisnike stipendija za akademsku, odnosno školsku godinu
2012/2013.) su dužni dostaviti pisane prijave za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog
obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija i naknade dijela troškova školarine
poslijediplomskih studija na visokim učilištima na posebnim obrascima (A, B, C, D i E)
koji se
mogu dobiti na svim sveučilištima, fakultetima, veleučilištima, visokim školama, te srednjim školama
u Republici Hrvatskoj, u područnim jedinicama i Centrima za psihosocijalnu pomoć Ministarstva
branitelja te na web adresi Ministarstva www.branitelji.hr.

Kandidat može podnijeti svoju prijavu isključivo putem jednog obrasca, a prijava na
pogrešnom obrascu se neće razmatrati.

Obrazac je potrebno ispuniti čitkim rukopisom po točkama:
1. Podaci o učeniku/studentu,
2. Podaci o školovanju/studiju te priložiti i ostale dokumente koji su navedeni u ovom Natječaju.

Podatke pod točkom 3. Podaci o tijeku školovanja/studija popunjava i ovjerava škola, odnosno visoko učilište koje kandidat pohađa.

 • Za malodobne kandidate prijavu ispunjava i potpisuje zakonski zastupnik kandidata.
 • Ukoliko bilo koji član kućanstva koristi pravo na rodiljni dopust ili je privremeno nesposoban za rad (bolovanje), kandidat je dužan dostaviti dokaz o toj činjenici te o iznosu koji je primljen po toj osnovi u prethodnoj kalendarskoj godini.
 • Ukoliko su roditelji razvedeni, kandidat treba priložiti presliku pravomoćne presude o razvodu braka.
 • U slučaju mirovanja studentskih prava sukladno članku 88. st. 1. toč. 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, kandidat je dužan dostaviti dokaz o činjenici mirovanja studentskih prava.
 • Svjedodžbe koje je sukladno Natječaju potrebno priložiti prijavi moraju biti propisno ovjerene.

PRIJAVE S NEPOTPUNOM DOKUMENTACIJOM, NEOVJERENE PRIJAVE KAO I ONE KOJE NE PRISTIGNU U UTVRĐENOM ROKU, NEĆE SE RAZMATRATI.

Nepotpunom prijavom (obrasci A, B, C, D i E) smatrat će se:
 

 • prijava koja, iako je popunjena i ovjerena, nema priloženu svu potrebnu dokumentaciju koje je sukladno Natječaju potrebno priložiti prijavi, kao i
 • prijava koju nije potpisao kandidat odnosno njegov zakonski zastupnik.

Prijave na Natječaj podnose se zaključno do 7. veljače 2014. godine na adresu:

FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG
RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA
Savska cesta 66, 10000 Zagreb
(sa naznakom - Natječaj za stipendiranje)

Rezultati Natječaja biti će objavljeni na web stranici Ministarstva branitelja www.branitelji.hr. i u Područnim jedinicama i Centrima za psihosocijalnu pomoć Ministarstva branitelja.

 

Materijali

Obrazac A (95 kb)
Obrazac B (97 kb)
Obrazac C (83 kb)
Obrazac D (95 kb)
Obrazac E (98 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu