Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Lepoglave

Baza natječaja

Stipendije Grada Lepoglave

Rok za prijavu: 04.02.2014.

Kontakt institucija: Grad Lepoglava
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima Grada Lepoglave
za akademsku godinu 2013/2014.

I.
Gradonačelnik Grada Lepoglave odobrava u akademskoj godini 2013/2014. slijedeći broj stipendija:

a) po osnovi socijalno-ekonomskog statusa i uspjeha u učenju - 35 stipendija
b) po osnovi deficitarnih zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Lepoglave - 5 stipendija

1. diplomirani inženjer strojarstva/magistar inženjer strojarstva
2. ing. strojarstva/stručni prvostupnik inženjer strojarstva/sveučilišni provostupnik inženjer strojarstva
3. diplomirani inženjer elektrotehnike/magistar inženjer elektrotehnike
4. diplomirani inženjer arhitekture/magistar inženjer arhitekture
5. magistar farmacije
6. doktor medicine
7. psiholog/magistar psihologije
8. profesor njemačkog jezika/magistar njemačkog jezika
9. profesor engleskog jezika/magistar engleskog jezika
10. profesor matematike/magistar matematike
11. profesor fizike/magistar fizike

II.
Student može podnijeti prijavu za dodjelu stipendije po osnovi socijalno-ekonomskog statusa i uspjeha u učenju i prijavu za dodjelu stipendije s osnova deficitarnih zanimanja, a uzet će se u obzir ona koja je povoljnija za studenta.

III.
Pravo na sudjelovanje u natječaju za dodjelu stipendije imaju studenti:

1. koji su državljani Republike Hrvatske,
2. koji su redovni studenti I. godine studija i nadalje, time da se studenti koji podnose prijavu za dodjelu stipendije s osnova deficitarnog zanimanja moraju školovati na visokim učilištima za deficitarna zanimanja od bitnog značaja za gospodarski razvoj Grada Lepoglave, navedenih u točci I. pod b) ovog Natječaja
3. koji imaju prebivalište na području Grada Lepoglave najmanje 3 godine prije raspisivanja natječaja,
4. koji ne primaju stipendiju po nekoj drugoj osnovi odnosno od strane drugih davatelja stipendija.

IV.
Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjele stipendija:
1) na osnovi socijalno – ekonomskog statusa i uspjeha u učenju su:
 

 • uspjeh u školovanju odnosno učenju
 • postignuti izvannastavni rezultati odnosno rektorova nagrada te drugi značajniji rezultati i nagrade tijekom studija
 • socijalni status (ostvareni prihodi po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca koja prethode raspisivanju natječaja),

Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima kandidat slabijeg socijalnog statusa.

2) na osnovi deficitarnih zanimanja su:
 

 • uspjeh u školovanju odnosno studiju
 • postignuti izvannastavni rezultati odnosno rektorova nagrada te drugi značajniji rezultati i nagrade tijekom studija.

U slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, primijenit će se kriterij socijalnog statusa.

V.
Stipendija studentima Grada Lepoglave dodjeljuje se za studentsku godinu 2013/2014., računajući od 01. listopada 2013. do 30. lipnja 2014. godine.
Mjesečni iznos stipendije po korisniku iznosi 500,00 kuna.

VI.
Dokumenti potrebni za dodjelu stipendije studentima su:

 

 • obrazac Prijave na natječaj za dodjelu stipendije Grada Lepoglave (koji se može preuzeti na službenim internetskim stranicama Grada Lepoglave – www.lepoglava.hr ili osobno na adresi Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lepoglave u Lepoglavi, Antuna Mihanovića 12)
 • potvrdu visokog učilišta o redovitom upisu u akademsku godinu 2013/2014.
 • preslike svjedodžbi za sva četiri završena razrede srednje škole (za studente prve godine studija)
 • prijepis ocjena položenih ispita tijekom studija (za studente druge i slijedeće godine studija)
 • dokaze o dobivenim nagradama i priznanjima na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima, rektorovoj nagradi te drugim značajnim uspjesima, rezultatima nagradama i priznanjima tijekom studija
 • presliku domovnice
 • uvjerenje o prebivalištu izdanu od Policijske postaje Ivanec
 • potvrdu o mjesečnim primanjima članova obitelji za posljednja 3 mjeseca koja prethode raspisivanju natječaja – listopad, studeni i prosinac 2013. godine (za zaposlene od poslodavca ovjerena PK 1 kartica ili potvrda poslodavca o prosječnoj mjesečnoj plaći za zadnja 3 mjeseca, za umirovljenike preslika odreska o isplati mirovine, za nezaposlene potvrda sa Zavoda za zapošljavanje da su evidentirani kao nezaposlene osobe, za obrtnike uvjerenje Porezne uprave o ostvarenim prihodima u 2013. godini, za osobe koje u domaćinstvu ne ostvaruju nikakva primanja potpisana Izjava dana Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Lepoglave)
 • pisana Izjava o broju članova kućanstva (obrazac se može preuzeti na službenim internetskim stranicama Grada Lepoglave – www.lepoglava.hr ili osobno na adresi Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lepoglave u Lepoglavi, Antuna Mihanovića 12)
 • pisana Izjava studenta da nije korisnik drugih stipendija (obrazac se može preuzeti na službenim internetskim stranicama Grada Lepoglave – www.lepoglava.hr ili osobno na adresi Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lepoglave u Lepoglavi, Antuna Mihanovića 12).

VII.
O dodjeli stipendija odlučuje Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrđivanjem liste kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendije.
Lista kandidata za dodjelu stipendija objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12 i na službenim internetskim stranicama Grada Lepoglave – www.lepoglava.hr, u roku 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava na raspisani natječaj.
Svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu kandidata u roku 8 dana od dana objavljivanja liste, a o istome odlučuje gradonačelnik Grada Lepoglave koji donosi konačnu odluku.

VIII.
Na temelju konačne odluke o dodjeli stipendije, sklapa se ugovor o korištenju stipendije kojim se pobliže reguliraju prava i obveze korisnika i davatelja stipendije sukladno odredbama Odluke o stipendijama studentima Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 56/09).

IX.
Prijave kandidata dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja u tjedniku „Varaždinske vijesti“ na adresu: Grad Lepoglava, s naznakom „Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Lepoglave“, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava.

 

Materijali

Obrazac prijave (61 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Lepoglave (2013)
Stipendije Grada Lepoglave (2011)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu