Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Čakovca

Baza natječaja

Stipendije Grada Čakovca

Rok za prijavu: 29.10.2014.

Kontakt institucija: Grad Čakovec
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije Grada Čakovca

 

1. Za akademsku godinu 2014. / 2015. dodijelit će se stipendije po dvije osnove:
A) uspjeha u srednjoj školi ili na studiju i rezultatima na učeničkim natjecanjima za studente prve godine
B) socijalno-imovinskog statusa

2. Stipendija Grada Čakovca dodjeljuje se:

 • na vrijeme do završetka redovnog obrazovanja i to za 10 mjeseci u kalendarskoj godini
 • nakon završetka posljednjeg redovitog semestra apsolventi preddiplomskog i integriranog studija ostvaruju pravo na stipendiju u trajanju od tri ( 3 ) mjeseca za studije koji traju do pet ( 5 ) semestara; šest ( 6) mjeseci za studije koji traju šest ( 6 ), osam (8 ) i deset ( 10 ) semestara i više
 • nakon završetka posljednjeg redovitog semestra apsolventi diplomskog studija ostvaruju pravo na stipendiju u trajanju od šest ( 6) mjeseci za studije koji traju od dva ( 2 ) do četiri (4 ) semestra

3. Gradonačelnik utvrđuje rang- listu studenata. Broj stipendija utvrđuje se sukladno raspoloživim sredstvima u proračunu Grada Čakovca.

4. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije Grada Čakovca imaju studenti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području Grada Čakovca najmanje tri ( 3 ) godine prije objave natječaja
 • studenti koji imaju prebivalište na području Grada Čakovca najmanje (3) godine prije objave natječaja
 • čiji prosjek ocjena svih predmeta u svim razredima srednje škole uključujući i državnu maturu iznosi najmanje 3,5 (ako su upisali prvu godinu studija )
 • čiji prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom studija iznosi najmanje 2,5 (ako upisuju više godine studija )
 • čiji prosjek ocjena svih položenih ispita tijekom preddiplomskog studija iznosi najmanje 3,50 (ako upisuju diplomski studij )
 • ukoliko nema zaostajanja tijekom studija (ako se na natječaj javlja student viših godina studija)
 • ukoliko student ne upisuje razlikovnu godinu ili ponanavljanje godine studija
 • Studenti koji nisu iskoristili pravo na dodjelu stipendije i nisu bili korisnici stipendije Grada Čakovca bez obzira na obvezu povrata stipendije

5. Zamolba za dodjelu stipendije podnosi se za samo jednu od ponuđenih mogućnosti ( A ili B ) iz točke 1.

6. Kriteriji za dodjelu stipendije Grada Čakovca prema uspjehu ( pod A) su:

 • uspjeh u srednjoj školi ili studiju
 • sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju

Uz Prijavu prema Uspjehu u srednjoj školi ili studiju potrebno je priložiti:

 1. Zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom (molimo u zamolbi navesti mogućnost kontakta)
 2. Uvjerenje o redovnom upisu na studij, s naznakom naziva vrste studija te razinom sveučilišnog studija
 3. Potvrda fakulteta o prosjeku ocjena, odnosno ovjerena preslika indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita i broj ostvarenih ECTS bodova (za studente druge i viših godina studija)
 4. Ovjerene preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole ( za studente prve godine, svjedodžbe srednje škole se ovjeravaju u srednjoj školi koju je učenik završio)
 5. Preslika potvrde o položenim ispitima državne mature (za studente prve godine)
 6. Potvrda o završetku preddiplomskog studija, za studente koji upisuju diplomski studij
 7. Potvrda o prebivalištu roditelja ili skrbnika ( za oba roditelja, izdaje PUM )
 8. Potvrda o prebivalištu studenta (izdaje PUM)
 9. Pisana izjava studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju ( vlastoručno napisati izjavu )
 10. Domovnica
 11. Ostalo:
 • za sudionike državnih ili međunarodnih natjecanja:

Potvrda o sudjelovanju na učeničkom državnom ili međunarodnom natjecanju (za studente prve godine)

 • za vrhunske športaše:

Potvrda HOO o razvrstavanju u I. ili II. kategoriju športaša Hrvatske

 • studenti s tjelesnim oštećenjima

Mišljenje liječničkog povjerenstva o postotku oštećenja organizma ( ukoliko je nesposobnost donjih ekstremiteta 60 % ili više )

7. Kriteriji za dodjelu stipendije Grada Čakovca prema socijalno-imovinskom statusu (pod B ) su:

 • socijalno-imovinski status
 • djeca bez roditelja, djeca poginulih ili nestalih branitelja
 • član obitelji koji redovito studira
   

Uz Prijavu prema Socijalno-imovinskom statusu potrebno je priložiti:

 1. Zamolba za dodjelu stipendije s kratkim životopisom (molimo u zamolbi navesti mogućnost kontakta)
 2. Uvjerenje o redovnom upisu na studij, s naznakom naziva vrste studija te razinom sveučilišnog studija
 3. Potvrda fakulteta o prosjeku ocjena, odnosno ovjerena preslika indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita i broj ostvarenih ECTS bodova (za studente druge i viših godina studija)
 4. Potvrda fakulteta o prosjeku ocjena, odnosno ovjerena preslika indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita preddiplomskog studija (za studente koji upisuju diplomski studij)
 5. Potvrda o završetku preddiplomskog studija, za studente koji upisuju diplomski studij
 6. Ovjerene preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole ( za studente prve godine, svjedodžbe srednje škole se ovjeravaju u srednjoj školi koju je učenik završio)
 7. Preslika potvrde o položenim ispitima državne mature (za studente prve godine)
 8. Potvrda o prebivalištu roditelja ili skrbnika (za oba roditelja, izdaje PUM)
 9. Potvrda o prebivalištu studenta ( izdaje PUM)
 10. Pisana izjava studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju (vlastoručno napisati izjavu)
 11. Domovnica
 12. Pisana izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva (vlastoručno napisati izjavu)
 13. Potvrda poslodavca o prosjeku plaće za posljednjih šest (6) mjeseci prije raspisivanja natječaja, za sve članove domaćinstva koji su u radnom odnosu
 14. Potvrda o dodatnim prihodima svih članova zajedničkog domaćinstva (ukoliko ih imaju)
 15. Pisane izjave svih punoljetnih članova domaćinstva da ne ostvaruju nikakve dodatne prihode (vlastoručno napisati izjavu, ukoliko ih ne ostvaruju)
 16. Preslika Rješenja porezne uprave o razrezanom porezu u godini prije raspisivanja natječaja po bilo kojem osnovu (Porezna uprava)
 17. Potvrda fakulteta o statusu redovnog studenta člana zajedničkog domaćinstva
 18. Potvrda Centra za socijalnu skrb o korištenju prava na stalnu novčanu pomoć (ukoliko se koristi)
 19. Potvrda o iznosu mirovine (ukoliko je prima netko od članova domaćinstva, izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 20. Potvrda Zavoda za zapošljavanje (ukoliko je netko od članova domaćinstva nezaposlen)
 21. Pisana, ovjerena izjava za djecu bez jednog ili oba roditelja, djecu poginulih i nestalih branitelja, te za djecu samohranih majki i očeva

8. Za studente športaše koji su prema Pravilniku o kategorizaciji športaša Hrvatskog olimpijskog odbora razvrstani u I. i II. kategoriju športaša potrebno je priložiti:

-rješenje o razvrstavanju športaša u određenu kategoriju

9. Za studente s 70% ili više postotka tjelesnog oštećenja koje za posljedicu ima nesposobnost donjih ekstremiteta potrebno je priložiti:

-nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva o postotku oštećenja organizma

10. Zamolbe za dodjelu stipendije dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Upravni odjel za društvene, protokolarne i europske poslove, Odsjek za društvene poslove, Čakovec, Kralja Tomislava 15 (s naznakom „za stipendiju na preddiplomskom studiju“; „ za stipendiju na integriranom studiju“ ili „za stipendiju na diplomskom studiju“).
Zamolbe se dostavljaju uz Prijavu za natječaj za dodjelu studentskih stipendija Grada Čakovca. Prijave za natječaj za dodjelu stipendije prema socijalno imovinskom statusu i Prijave za natječaj prema uspjehu mogu se dobiti na istoj adresi u Odsjeku za društvene poslove, odnosno preuzeti s Internet stranice Grada Čakovca www.cakovec.hr

11. Zamolbe za dodjelu stipendije dostavljaju se isključivo poštom.

12. Mjesečni iznos stipendija:

za studij u Čakovcu 300,00 kuna
za studij u Varaždinu 400,00 kuna
za studij u Zagrebu i ostalim gradovima u Hrvatskoj 800,00 kuna
za studij u inozemstvu 800,00

13. Nakon završetka redovnog školovanja stipendist je dužan vratiti iznos primljene stipendije ukoliko nisu zadovoljeni uvjeti Odluke o stipendiranju studenata (obavijesti o uvjetima vraćanja stipendije odnosno oslobođenju od obveze vraćanja stipendije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene, protokolarne i europske poslove, Odsjek za društvene poslove Grada Čakovca)

14. S roditeljima ili skrbnicima korisnika stipendije zaključit će se ugovor o pravima i obvezama za vrijeme korištenja prava na stipendiju.

15. Nakon završetka natječaja priloženi se dokumenti neće vraćati kandidatima.

16. O rezultatima natječaja podnositelji zamolbi bit će obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana obavljenog izbora.

 

Materijali

Prijava na natječaj (108 kb)
Odluka (694 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Čakovca (2012)
Stipendije Grada Čakovca (2010)
Stipendije grada Čakovca ()

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu