Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Šibenika

Baza natječaja

Stipendije Grada Šibenika

Rok za prijavu: 30.01.2015.

Kontakt institucija: Grad Šibenik
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za dodjelu studentskih stipendija

za 2015. godinu

 

            Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu studentskih stipendija imaju studenti  koji se školuju u RH na sveučilišnim preddiplomskim, integriranim i stručnim studijima, te sveučilišnim diplomskim i stručnim specijalističkim diplomskim studijima, kojima je osnivač Republika Hrvatska, a koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • da su državljani Republike Hrvatske;
  • da su redoviti studenti s prebivalištem na području Grada Šibenika,
  • da imaju prosjek ocjena svih predmeta u svim razredima srednje škole, uključujući i 
  • završni ispit (ili državnu maturu) najmanje 4,00 (ako su upisali prvu godinu sveučilišnog  preddiplomskog, integriranog ili stručnog studija),
  • da imaju prosjek ocjena svih položenih ispita na preddiplomskom sveučilišnom  ili stručnom studiju najmanje 3,50 (ako su upisali prvu godinu sveučilišnog diplomskog ili stručnog specijalističkog diplomskog studija),
  • da nisu korisnici nikakve druge stipendije ili potpore iz drugih izvora,
  • da nemaju status apsolventa,
  • da su redovito upisivali više godine studija bez ponavljanja, osim zbog više sile,
  • da nisu već do sada koristili i izgubili stipendiju Grada Šibenika zbog toga što nisu redovno (bez ponavljanja) upisali sljedeću akademsku godinu, što su prekinuli obrazovanje, što nisu poštivali odredbe ugovora, te su svojom voljom otkazali ugovor o stipendiranju.

 

 

         I. Stipendije za sveučilišne preddiplomske studije, integrirane i stručne studije dodjeljuju se u ovim kategorijama:

 

KATEGORIJA B) Studenti 1. godine sveučilišnih preddiplomskih studija, integriranih i stručnih studija – prema socijalnom statusu – 2 stipendije;

 

KATEGORIJA C) – Studenti invalidi Domovinskog rata 1. godine sveučilišnih preddiplomskih studija, integriranih i stručnih studija i djeca poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata - 2 stipendije;

            

 

II. Stipendije za diplomske i specijalističke diplomske stručne studije dodjeljuju se za ove  kategorije:

 

KATEGORIJA F) – Studenti 1. godine sveučilišnih diplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija – prema socijalnom statusu - 2 stipendije;

 

KATEGORIJA G) – Studenti invalidi Domovinskog rata 1. godine sveučilišnih diplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija i djeca poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata - 2 stipendije.

 

       III. Visina stipendije iznosi 700,00 kuna mjesečno.

 

         IV. Stipendije će biti dodijeljene sukladno uvjetima, kriterijima i u postupku kako je propisano spomenutim Pravilnikom o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada Šibenika i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada Šibenika.

Pravilnici iz stavka 1. ove točke izvješeni su na oglasnoj ploči Grada Šibenika, uz ovaj natječaj, te objavljeni na web stranici Grada Šibenika – www.sibenik.hr.

 

          V. U prijavi se mora naznačiti u okviru koje kategorije se kandidat natječe, te priložiti sve isprave potrebne za ocjenu o udovoljavanju uvjetima natječaja i za rangiranje kandidata, u smislu točki II. i IV.  Pravilnika o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada Šibenika i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata Grada Šibenika i to:

 

   - svi kandidati - dokaze o upisu i prebivalištu (ne starije od 3 mjeseca), domovnicu, te pisanu izjavu da ne primaju neku drugu stipendiju (ovjerenu kod javnog bilježnika), te

 

 

             - kandidati KATEGORIJE B) -  svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžbu, odnosno  potvrdu o položenim ispitima državne mature, te dokaz  o socijalnom statusu. Socijalni status podrazumijeva  sljedeće:

                 a) ako ukupna neto primanja po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelaze mjesečno

    2.200,00  kuna (IP obrazac poslodavca za sve zaposlene članove zajedničkog kućanstva,

    potvrda o isplaćenoj mirovini koju izdaje nadležna područna služba  HZMO-a za

    umirovljene članove zajedničkog kućanstva, uvjerenje o prebivalištu svih članova

    zajedničkog kućanstva)

b) ako je kandidat dijete samohranog roditelja (preslika rješenja, potvrdi ili drugi dokaz o statusu samohranog roditelja – ne starije od 3 mjeseca)

c) ako su kandidatu oba roditelja nezaposlena (potvrda o nezaposlenosti koju izdaje Hrvatski zavod za zapošljavanje RH  – ne starije od 30 dana)

d) ako kandidat, njegov roditelj ili skrbnik prima stalnu novčanu pomoć  (potvrda Centra     za socijalnu skrb – ne starije od 3 mjeseca)

e) ako je kandidat smješten u udomiteljskoj obitelji ili domu socijalne skrbi radi pomanjkanja

    adekvatne roditeljske skrbi (Uvjerenje Centra za socijalnu skrb – ne starije od 3 mjeseca)

 

- kandidati KATEGORIJE C) – svjedodžbe svih razreda  srednje škole i svjedodžbu odnosno potvrdu o položenim ispitima državne mature, dokaz o statusu invalida Domovinskog rata, odnosno statusu djeteta poginulog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata;

 

- kandidati KATEGORIJE F) -  uspjeh u prethodnim godinama preddiplomskog studija (prijepis ocjena), potvrda da su za vrijeme studiranja redovito (bez ponavljanja) upisivali studijske godine predviđene studijskim programom, te dokaz o socijalnom statusu. Socijalni status podrazumijeva  sljedeće:

                a) ako  ukupna neto primanja po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelaze mjesečno

    2.200,00  kuna (IP obrazac poslodavca za sve zaposlene članove zajedničkog kućanstva,

    potvrda o isplaćenoj mirovini koju izdaje nadležna područna služba  HZMO-a za

    umirovljene članove zajedničkog kućanstva, uvjerenje o prebivalištu svih članova

    zajedničkog kućanstva)

b) ako je kandidat dijete samohranog roditelja (preslika rješenja, potvrdi ili drugi dokaz o statusu samohranog roditelja – ne starije od 3 mjeseca)

c) ako su kandidatu oba roditelja nezaposlena (potvrda o nezaposlenosti koju izdaje Hrvatski zavod za zapošljavanje RH  – ne starije od 30 dana)

d) ako kandidat, njegov roditelj ili skrbnik prima stalnu novčanu pomoć  (uvjerenje Centra                za socijalnu skrb – ne starije od 3 mjeseca)

e) ako je kandidat smješten u udomiteljskoj obitelji ili domu socijalne skrbi radi pomanjkanja

    adekvatne roditeljske skrbi (Uvjerenje  Centra za socijalnu skrb – ne starije od 3 mjeseca)

 

- kandidati KATEGORIJE G) –  uspjeh u prethodnim godinama preddiplomskog studija (prijepis ocjena), potvrda da su za vrijeme studiranja redovito (bez ponavljanja) upisivali studijske godine predviđene studijskim programom, dokaz o statusu invalida Domovinskog rata, odnosno statusu djeteta poginulog hrvatskog branitelja iz  Domovinskog rata.

 

 

      VI. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Grad Šibenik, Komisija za dodjelu studentskih stipendija, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, Šibenik.

Obrazac prijave može se preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Šibenika ili na web stranici Grada Šibenika: www.sibenik.hr.

 

     VII. Ovaj natječaj bit će objavljen u “Šibenskom listu”, oglasnoj ploči Grada Šibenika i  na web stranici Grada Šibenika. Prijave na natječaj mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave natječaja u tisku.

 

     VIII.  Rezultati natječaja bit će objavljeni 15 dana nakon isteka roka za prijavu na natječaj.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Materijali

Prijavnica (32 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Šibenika (2014)
Stipendije grada Šibenika (2013)
Stipendije Grada Šibenika (2011)
Stipendije grada Šibenika (2010)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu