Početna stranica > Baza natječaja > Ponovljeni natječaj fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja

Baza natječaja

Ponovljeni natječaj fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja

Rok za prijavu: 25.05.2015.

Kontakt institucija: Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, poslijediplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH

BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I

DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ

DOMOVINSKOG RATA

 

Temeljem članka 4. Pravilnika o postupku dodjele stipendija i naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (NN 123/06 i 157/13) i Odluke o poništenju natječaja od 20. travnja 2015. godine, Upravni odbor Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Fond), raspisuje

 

PONOVLJENI NATJEČAJ

 

za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija, te za dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeci zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljcima i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata za školsku, odnosno akademsku godinu 2014/2015. (u daljnjem tekstu: Natječaj)

 

 1. Mjesečni iznos stipendije tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja za učenike iznosi 200,00 kuna.

   

 2. Mjesečni iznos stipendije za studente iznosi 500,00 kuna.

   

 3. Naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija biti će odobrene u iznosu od 6.000,00 kuna.

   

1. Pravo na stipendiju tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja

 

1.a. Pravo na stipendiju tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja (obrazac A) može ostvariti kandidat  koji udovoljava  sljedećim uvjetima:

 • da je redoviti učenik srednje škole;

 • da ima prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno osmi (8.) razred osnovne škole najmanje 3,75;

 • da ne ponavlja godinu;

 • da mu redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice predviđene zakonom koji regulira izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske;

 • da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi.

   

  Kandidati iz točke 1.a, odnosno njihovi zakonski zastupnici, dužni su uz obrazac A na natječaj dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

 1. izjavu o sastavu kućanstva ovjerenu kod javnog bilježnika, koja mora sadržavati ime i prezime te datum rođenja člana zajedničkog kućanstva i srodstvo (odnos) s kandidatom (napomena: za malodobne kandidate izjavu daje zakonski zastupnik);
 2. potvrde nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2013. godinu za sve članove kućanstva starije od 15 godina, uključujući i podnositelja zahtjeva;
 3. potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2013. godini za sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine;
 4. ovjerenu presliku svjedodžbe prethodnog razreda srednje škole, odnosno osmog (8.) razreda osnovne škole;
 5. potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz koje je razvidan status dragovoljca ili presliku drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili potvrdu o statusu djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, a ovisno o statusu osobe od koje se izvodi pravo na stipendiju.

 

1.b. Pravo na stipendiju tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja može ostvariti i  kandidat čiji je prosjek ocjena niži od propisanog (obrazac D), ako udovoljava svim ostalim uvjetima iz točke 1.a. te pripada kategoriji socijalno najugroženijih obitelji sukladno kriterijima iz članka 2.a. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju i prava na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (NN 123/06 i 157/13).

 

Kandidati iz točke 1.b, odnosno njihovi zakonski zastupnici, dužni su uz obrazac D dostaviti SVE dokaze kao kandidati iz točke 1.a, uključujući i:

 1. potvrde Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja, ukoliko se isti vode u njegovoj evidenciji;
 2. potvrde nadležnih obrazovnih ustanova o redovitom školovanju za sve članove kućanstva koji se školuju;
 3. potvrdu Centra za socijalnu skrb ili rješenje nadležnog Suda o skrbništvu nad malodobnim djetetom, ukoliko se radi o samohranom roditelju malodobnog djeteta.

 

2. Pravo na stipendiju tijekom redovitog sveučilišnog i stručnog studija

 

2.a. Pravo na stipendiju tijekom redovitog sveučilišnog i stručnog studija (obrazac B) može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:

 • da je redoviti student;

 • da svladava upisani studij bez ponavljanja godine, odnosno da redovito napreduje u studiju osim u slučaju mirovanja studentskih prava sukladno članku 88. stavku 1. toč. 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;

 • da nema status apsolventa;

 • ako je student prve godine studija, da je završio posljednji razred srednje škole s najmanjom prosječnom ocjenom 3,75;

 • da mu je prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja najmanje 3,25;

 • da mu redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice predviđene zakonom koji regulira izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske;

 • da nije korisnikstipendije po drugoj osnovi.

   

Kandidati iz točke 2.a. dužni su uz obrazac B dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

 1. izjavu o sastavu kućanstva ovjerenu kod javnog bilježnika, koja mora sadržavati ime i prezime te datum rođenja člana zajedničkog kućanstva i srodstvo (odnos) sa kandidatom;
 2. potvrde nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2013. godinu za sve članove kućanstva starije od 15 godina, uključujući i podnositelja zahtjeva;
 3. potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2013. godini za sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine;
 4. ovjereni prijepis svih ocjena u studiju (za studente diplomskih studija uključiti i ocjene preddiplomskog studija), odnosno ovjerenu presliku svjedodžbe posljednjeg razreda srednje škole (ukoliko se radi o studentu 1. godine);
 5. studenti prve (1.) godine – potvrdu o prosjeku ocjena (zaokružen na dvije decimale) za posljednji razred srednje škole, potpisanu i ovjerenu od nadležne obrazovne ustanove;
 6. potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz koje je razvidan status dragovoljca ili presliku drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili potvrdu o statusu djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, a ovisno o statusu osobe od koje se izvodi pravo na stipendiju.

 

2.b. Pravo na stipendiju tijekom redovitog sveučilišnog i stručnog studija može ostvariti i kandidat čiji je prosjek ocjena niži od propisanog (obrazac E), ako udovoljava svim ostalim uvjetima iz točke 2.a. te pripada kategoriji socijalno najugroženijih obitelji sukladno kriterijima iz članka 3.a. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju i prava na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (NN 123/06 i 157/13). 

 

Kandidati iz točke 2.b. dužni su uz obrazac E dostaviti SVE dokaze kao kandidati iz točke 2.a, uključujući i:

 1. potvrde Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja, ukoliko se isti vode u njegovoj evidenciji;
 2. potvrde nadležnih obrazovnih ustanova o redovitom školovanju za sve članove kućanstva koji se školuju;
 3. potvrdu Centra za socijalnu skrb ili rješenje nadležnog Suda o skrbništvu nad malodobnim djetetom, ukoliko se radi o samohranom roditelju malodobnog djeteta.

 

Korištenje stipendije odobrava se korisnicima u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja u školskoj, odnosno akademskoj godini 2014/2015.

 

U slučaju nerazmjera broja kandidata koji ispunjavaju uvjete iz gore navedenih točaka 1.a. i 2.a. Natječaja i raspoloživih sredstava Fonda, Upravni odbor Fonda donijet će odluku o odgovarajućem podizanju prosjeka ocjena te će prednost imati oni učenici koji imaju viši prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno osmi razred osnovne škole te studenti koji imaju viši prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja, odnosno za posljednji razred srednje škole.

 

3. Pravo na naknadu dijela troškova studentima poslijediplomskih studija na visokim učilištima

 

Pravo na naknadu dijela troškova studentima poslijediplomskih studija na visokim učilištima (obrazac C) može ostvariti kandidat koji  udovoljava sljedećim uvjetima:

-     da je upisan na poslijediplomski studij;

-     da mu redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice         predviđene zakonom koji regulira izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske;

-     da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi.

 

Kandidati iz točke 3. dužni su uz obrazac C dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta, i to:

 1. izjavu o sastavu kućanstva ovjerenu kod javnog bilježnika, koja mora sadržavati ime i prezime te datum rođenja člana zajedničkog kućanstva i srodstvo (odnos) s kandidatom;
 2. potvrde nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2013. godinu za sve članove kućanstva starije od 15 godina, uključujući i podnositelja zahtjeva;
 3. potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2013. godini za sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine;
 4. potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz koje je razvidan status dragovoljca ili presliku drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili potvrdu o statusu djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, a ovisno o statusu osobe od koje se izvodi pravo na stipendiju.

Korištenje naknade dijela troškova školarine odobrava se korisnicima u obliku jednokratne isplate.

 

Sukladno Zakonu o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu (Narodne novine, broj: 139/12, 53/13 i 145/13) 60% proračunske osnovice iznosi 1.995,60 kuna.

 

NAPOMENE:

 

Svi kandidati (uključujući i korisnike stipendija za akademsku, odnosno školsku godinu 2013/2014.) su dužni dostaviti pisane prijave za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija i naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima na posebnim obrascima (A, B, C, D i E) koji se mogu dobiti na svim sveučilištima, fakultetima, veleučilištima, visokim školama, te srednjim školama u Republici Hrvatskoj, u područnim jedinicama i Centrima za psihosocijalnu pomoć Ministarstva branitelja te na web adresi Ministarstva https://branitelji.gov.hr/

 

Kandidat može podnijeti svoju prijavu isključivo putem jednog obrasca, a prijava na pogrešnom obrascu se neće razmatrati.

 

Obrazac je potrebno ispuniti čitkim rukopisom po točkama:

 1. Podaci o učeniku/studentu,

 2. Podaci o školovanju/studiju

 3. Priložiti i ostale dokumente koji su navedeni u Natječaju

   

  Podatke pod točkom 3. Podaci o tijeku školovanja/studija popunjava i ovjerava škola, odnosno visoko učilište koje kandidat pohađa.

   

 4. Za malodobne kandidate prijavu ispunjava i potpisuje zakonski zastupnik kandidata.

 5. Ukoliko bilo koji član kućanstva koristi pravo na rodiljni dopust ili je privremeno nesposoban za rad (bolovanje), kandidat je dužan dostaviti dokaz o toj činjenici te o iznosu koji je primljen po toj osnovi u prethodnoj kalendarskoj godini.

 6. Ukoliko su roditelji razvedeni, kandidat treba priložiti presliku pravomoćne presude o razvodu braka.

 7. U slučaju mirovanja studentskih prava sukladno članku 88. st. 1. toč. 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14), kandidat je dužan dostaviti dokaz o činjenici mirovanja studentskih prava.

 8. < > koje je sukladno Natječaju potrebno priložiti prijavi moraju biti propisno ovjerene.

  prijava koja, iako je popunjena i ovjerena, nema priloženu svu potrebnu dokumentaciju koje je sukladno Natječaju potrebno priložiti prijavi, kao i

 9. prijava koju nije potpisao kandidat odnosno njegov zakonski zastupnik.

   

KADITATI KOJI SU DOSTAVILI POTPUNU I PRAVOVALJANU NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU U NATJEČAJNOM  RAZDOBLJU OD 01. 12. DO 31.12.2014. GODINE OBVEZNI SU DOSTAVITI SAMO NOVI PRIJAVNI OBRAZAC (obrasci A, B, C, D i E –BEZ OVJERE) KAKO BI PRIJAVA NA NATJEČAJ BILA EVIDENTIRANA U NOVOM NATJEČAJNOM RAZDOBLJU.

 

KANDITATI KOJI SU U NATJEČAJNOM RAZDOBLJU OD 01.12. DO 31.12.2014. DOSTAVILI NEPOTPUNU DOKUMENTACIJU OBVEZNI SU, UZ NOVI PRIJAVNI OBRAZAC (obrasci A, B, C, D i E –BEZ OVJERE AKO SU RANIJE OVJERENI) DOSTAVITI NADOPUNU NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE.

 

KANDIDATI KOJI SE PRVI PUT JAVLJAJU NA NATJEČAJ OBVEZNI SU U NATJEČAJNOM RAZDOBLJU DOSTAVITI POTPUNU NATJEČAJNU DOKUMENATACIJU I OVJERENE PRIJAVNE OBRASCE SUKLADNO TEKSTU OVOG NATJEČAJA.

 

               Prijave na Natječaj podnose se zaključno do 25. svibnja 2015. godine na adresu:

 

FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG  RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Savska cesta 66, 10000 Zagreb

(s naznakom - Natječaj za stipendiranje)

 

Rezultati Natječaja biti će objavljeni na web stranici Ministarstva branitelja https://branitelji.gov.hr/ te dostupni u Područnim jedinicama i Centrima za psihosocijalnu pomoć Ministarstva branitelja.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu