Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Dubrovačko-neretvanske županije

Baza natječaja

Stipendije Dubrovačko-neretvanske županije

Rok za prijavu: 20.11.2015.

Kontakt institucija: Dubrovačko-neretvanska županija
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

I.             OPĆI PODACI

Župan Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima za 2015./2016. školsku, odnosno akademsku godinu.

Natječaj se objavljuje u "Dubrovačkom vjesniku" i na web stranici Županije: http://www.dubrovnik-neretva.hr/ .

Dubrovačko-neretvanska županija (nadalje: Županija) stipendirat će učenike srednjih škola i studente preddiplomskog, diplomskog te integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija 10 mjeseci za godinu.

Prijavu na natječaj punoljetni učenici i studenti podnose osobno, a za malodobne učenike roditelji ili staratelji na odgovarajućem obrascu koji utvrđuje Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima.

                UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na stipendiju mogu ostvariti daroviti učenici srednjih škola i studenti preddiplomskog, diplomskog te integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, odnosno apsolventi u trajanju od šest mjeseci nakon završenog zadnjeg semestra.

Darovitost učenika i studenata utvrđuje se na temelju postignutog uspjeha i drugih postignutih rezultata u izvannastavnim aktivnostima, znanosti i umjetnosti ostvarenih u prethodne dvije godine obrazovanja.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:

-              koji su državljani Republike Hrvatske,

-              koji imaju status redovitog učenika ili studenta,

-              koji imaju prebivalište na području Županije,

-              koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima.

II.            KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

1. Kriteriji za dodjelu stipendija učenicima:

-              opći uspjeh iz svih predmeta za svaku od prethodnih dviju godina obrazovanja,

-              pohađanje druge redovite srednje škole (glazbene, plesne i dr.) uz redovitu srednju školu,

-              sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima, smotrama iz znanja u prethodne dvije godine obrazovanja,

-              socijalni status.

2. Kriteriji za dodjelu stipendija studentima:

Kriteriji za dodjelu stipendija studentima jesu:

-              opći uspjeh iz svih predmeta za svaku od prethodnih dviju godina obrazovanja,

-              objavljeni radovi u prethodne dvije godine obrazovanje,

-              izlaganja na znanstvenim skupovima u prethodne dvije godine obrazovanja,

-              sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i izložbama inovacija u prethodne dvije godine obrazovanja,

-              osvojene nagrade u prethodne dvije godine obrazovanja,

-              socijalni status.

III.          DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

1. Dokazi o ispunjavanju uvjeta i kriterija za učenike:

              

1.            dokaz o hrvatskom državljanstvu,

2.            potvrda o upisu u određeni razred srednje škole u školskoj godini za koju se kandidat natječe,

3.            potvrda nadležnog tijela o prebivalištu,

4.            pisana izjava punoljetnog učenika, odnosno roditelja/staratelja malodobnog učenika, da učenik nema zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima,

5.            preslika svjedodžbi završenih razreda u prethodne dvije godine obrazovanja,

6.            potvrda o upisu u drugu školu (glazbenu, plesnu i dr.) uz redovitu srednju školu,

7.            priznanje, pohvalnica ili druga službena potvrda nadležnog tijela smotre ili natjecanja o sudjelovanju i uspjehu na smotrama, natjecanjima iz znanja u prethodne dvije godine obrazovanja,

8.            potvrda Porezne uprave o visini dohotka ostvarenog za proteklu kalendarsku godinu za svakog člana zajedničkog kućanstva,

9.            potvrda srednje škole o redovnom obrazovanju, odnosno potvrda visokog učilišta o redovnom obrazovanju člana obitelji kandidata izvan područja Dubrovačko-neretvanske županije,

10.          potvrda ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja koji se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba,

11.          izjava o broju članova zajedničkog kućanstva,

12.          preslika presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, izvadak iz matične knjige umrlih za umrlog roditelja, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, te izjava samohranog roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici,

13.          preslika izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,

14.          potvrda da je roditelj/staratelj kandidata poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj stopostotnoj invalidnosti iz Domovinskog rata,

15.          potvrda da je roditelj/staratelj kandidata hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj invalidnosti roditelja/staratelja iz Domovinskog rata,

16.          potvrda da je kandidat osoba s posebnim potrebama,

17.          životopis.

2. Dokazi o ispunjavanju uvjeta i kriterija za studente:

              

1.            dokaz o hrvatskom državljanstvu,

2.            potvrda o upisu na određenu godinu studijskog programa u akademskoj godini za koju se student natječe,

3.            potvrda nadležnog tijela o prebivalištu,

4.            pisana izjava studenta da nema zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima,

5.            ovjereni (od strane nadležne obrazovne institucije) prijepis ocjena za prethodne dvije godine obrazovanja s jasno označenim ocjenama za svaku pojedinačnu godinu,

6.            preslika svjedodžbi završenih razreda srednjoškolskog obrazovanja u prethodne dvije godine ukoliko je kandidat prve, odnosno druge godine obrazovanja na visokom učilištu

7.            preslika naslovnice časopisa, zbornika radova ili zbornika sažetaka te preslika početne stranice rada u prethodne dvije godine obrazovanja,

8.            dokaz o sudjelovanju na znanstvenom skupu te izvadak iz zbornika radova sa skupa ili izvadak iz zbornika sažetaka u prethodne dvije godine obrazovanja,

9.            diploma ili druga službena potvrda nadležnog tijela natjecanja ili izložbe inovacija u prethodne dvije godine obrazovanja,

10.          uvjerenje o dodijeljenoj nagradi u prethodne dvije godine obrazovanja,

11.          potvrda Porezne uprave o visini dohotka ostvarenog za proteklu kalendarsku godinu za svakog člana zajedničkog kućanstva,

12.          potvrda srednje škole o redovnom obrazovanju, odnosno potvrda visokog učilišta o redovnom obrazovanju člana obitelji izvan područja Dubrovačko-neretvanske županije,

13.          potvrda ustanove za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja/staratelja koji se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba,

14.          izjava o broju članova zajedničkog kućanstva,

15.          preslika presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, a za umrlog roditelja izvadak iz matične knjige umrlih, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, te izjava samohranog roditelja da ne živi u izvanbračnoj zajednici,

16.          preslika izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,

17.          potvrda da je roditelj/staratelj kandidata poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj stopostotnoj invalidnosti iz Domovinskog rata,

18.          potvrda da je roditelj/staratelj kandidata hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili rješenje nadležnog ministarstva o trajnoj invalidnosti roditelja/staratelja iz Domovinskog rata,

19.          potvrda da je kandidat osoba s posebnim potrebama,

20.          životopis.

Traženu dokumentaciju nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.

IV.          BROJ I VISINA STIPENDIJA

Po ovom natječaju bit će dodijeljeno 7 stipendija učenicima i 16 stipendija studentima za 2015./2016. godinu.

Visina stipendija koje će biti dodijeljene po ovom natječaju iznosi:

-              za učenike 600,00 kuna mjesečno

-              za studente 1.000,00 kuna mjesečno.

V.           NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport

Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima

Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik

s naznakom «Natječaj za stipendije». Zahtjevi se dostavljaju isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti s web stranice Županije http://www.dubrovnik-neretva.hr/ , odnosno koji se mogu dobiti u Centralnoj pisarnici Dubrovačko-neretvanske županije, Gundulićeva poljana 1, Dubrovnik.

Natječaj za 2015./2016. godinu objavljen je 7. studenog 2015. godine i bit će otvoren do 20. studenog 2015. godine.

VI.          ZAVRŠNE ODREDBE

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Liste reda prvenstva kandidata za dodjelu stipendija Povjerenstvo za dodjeljivanje stipendija darovitim učenicima i studentima objavljuje na oglasnoj ploči Županije i na web stranicama Županije najkasnije u roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Temeljem konačnog Rješenja o dodjeli stipendije s korisnikom ili zakonskim zastupnikom malodobnog korisnika Župan Dubrovačko-neretvanske županije zaključuje ugovor o stipendiranju.

KLASA: 602-01/15-01/14

URBROJ: 2117/1-01-15-5

Dubrovnik, 4. studenog 2015. godine

ŽUPAN

 

Materijali

Izjava o članovima (38 kb)
Izjava o neprimanju druge stipendije (33 kb)
Prijava (55 kb)
Izjava samohranih roditelja (33 kb)
Prijava za darovite studente (59 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Dubrovačko-neretvanske županije (2012)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu