Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine

Baza natječaja

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Krapine

Rok za prijavu: 20.11.2015.

Kontakt institucija: Grad Krapina
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, kraći studijski program
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

I. Grad Krapina u akademskoj/ školskoj godini 2015./16. dodjeljuje 10 studentskih stipendija.

Mjesečni iznos:

- studentske stipendije iznosi 700.00 kn

II. Stipendije se dodjeljuju za cijelo vrijeme redovnog školovanja, a isplaćuju se za razdoblje od

01.09. tekuće do 30.06. naredne godine.

III. Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti preddiplomskih, diplomskih i

trogodišnjih stručnih studija koji:

- su državljani Republike Hrvatske,

- imaju prebivalište na području Grada Krapine dulje od 5 godina

- su redovno upisani na sveučilišni ili stručni studij

- ne primaju kredit ili stipendiju od drugog subjekta

Apsolventi imaju pravo na stipendiju za vrijeme redovnog apsolventskog staža.

IV. Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:

a)Uspjeh u školovanju

- studentu 1. godine boduje se prosjek ocjena od 1.- 4. razreda srednje škole

-studentu koji je na višoj godini boduje se prosjek ocjena iz dosad položenih godina studija

b) Materijalne prilike

-boduje se ukupan prosječan primitak članova zajedničkog domaćinstva ostvaren u tri mjeseca koja

prethode mjesecu u kojem se podnosi prijava

c) Socijalne prilike

-djeca bez roditelja, djeca samohranih roditelja, djeca poginulih u domovinskom ratu, djeca invalida

domovinskog rata, drugi članovi zajedničkog domaćinstva na redovnom školovanju ( studiju).

d)Uspjeh na natjecanjima

- boduje se uspjeh na županijskim i državnim natjecanjima na kojima je učenik/student sudjelovao i

osvojio nagradu u prethodnoj godini školovanja te ukoliko su ista odobrena i organizirana u okviru

sustava obrazovanja

e)Kategorizirani vrhunski športaši

- boduju se vrhunski športaši koji su kao takvi kategorizirani rješenjem HOO

V. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije svaki je student obvezan priložiti:

1. presliku osobne iskaznice i potvrdu o prebivalištu duljem od 5 godina na području Grada Krapine

2. potvrdu o redovnom upisu na studij,

3. dokaz o mjesečnim primanjima svih članova zajedničkoga kućanstva, za tri mjeseca koja prethode

mjesecu u kojem se podnosi prijava: u obliku potvrde poslodavca, za članove kućanstva koji ostvaruju

prihode od nesamostalnog rada, ili potvrde o visini mirovine za umirovljenike, ili javnobilježničke

ovjerene izjave o visini primanja za članove zajedničkog kućanstva koji ostvaruju prihode od

samostalnog rada, te u obliku Potvrde prijave poreza na dohodak iz prethodne godine za fizičku osobu

obrtnika ili osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

 4. ovjerenu fotokopiju svjedodžbe ili indeksa fakulteta i Potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku

ocjena položenih ispita.

 5. potvrde o osvojenim nagradama na natjecanjima u znanju osvojene u prethodnoj godini školovanja,

te potvrdu o statusu kategoriziranog vrhunskog športaša

 6. izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva,

 7. ostalu dokumentaciju kojom podnositelj zahtjeva može dokazati otežavajuće okolnosti materijalnog

i socijalnog položaja (dijete bez roditelja, dijete poginulog branitelja, dijete samohranog roditelja, dijete

invalida Domovinskog rata, broj ostalih članova domaćinstva koji se istovremeno školuju.

 8. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima kredit ili stipendiju od drugih subjekata po nekoj drugoj

osnovi.

 Obrazac prijave na natječaj podiže se na Web stranicama Grada Krapine ili u Upravnom odjelu za

društvene djelatnosti Grada Krapine, Magistratska 30, odnosno u Pisarnici na istoj adresi.

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Zainteresirani studenti prijave na natječaj (sa priloženom dokumentacijom) mogu podnijeti do

20. 11. 2015. godine ,osobno ili poštom na adresu: GRAD KRAPINA, Komisija za dodjelu stipendija,

Magistratska 30, Krapina, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za dodjelu stipendija“.

 Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

VII. ROK ZA OBJAVU REZULTATA

Kandidati će se izvijestiti o rezultatima natječaja u roku 15 dana od isteka roka za podnošenje

prijava i to objavljivanjem Rang liste na oglasnoj ploči Grada Krapine.

 

Materijali

Obrazac (39 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu